Коледж фахової передвищої освіти

ДИРЕКТОР КОЛЕДЖУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

КРИЖАНОВСЬКИЙ  АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

директор Коледжу фахової передвищої освіти Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті, кандидат педагогічних наук, доцент

Директор безпосередньо здійснює управління діяльністю закладу фахової передвищої освіти. Його права, обов’язки та відповідальність визначаються законодавством і установчими документами Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» .

Директор фахового коледжу є його представником у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом. Директор коледжу за посадою входить до складу дирекції, педагогічної та адміністративної рад, стипендіальної, приймальної, атестаційної та кадрової комісій Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»; відповідає за провадження та результати освітньої та інших видів діяльності у фаховому коледжі.

Коледж фахової передвищої освіти є структурним підрозділом Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про загальну середню освіту», Статуту КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», Положення про коледж фахової передвищої освіти КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Коледж фахової передвищої освіти  здійснює підготовку здобувачів у сфері фахової передвищої освіти за спеціальностями:

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

014 Середня освіта (Фізична культура)

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

072 Фінанси, банківська справа та страхування

В структурі Коледжу фахової передвищої  освіти функціонують циклові комісії:

 • Циклова комісія викладачів діловодства, документознавства та інформаційної діяльності
 • Циклова комісія викладачів іноземної мови
 • Циклова комісія викладачів фізичної культури та спортивних дисциплін
 • Циклова комісія викладачів дошкільних психолого-педагогічних дисциплін
 • Циклова комісія викладачів фізико-математичних дисциплін
 • Циклова комісія викладачів хорового диригування та постановки голосу
 • Циклова комісія викладачів природничих дисциплін
 • Циклова комісія викладачів музичного інструменту (фортепіано)
 • Циклова комісія викладачів музінструменту (баян)

Коледж фахової передвищої освіти  забезпечує реалізацію потреб особистості, суспільства і держави в отриманні фахової передвищої освіти із здобуттям ступеня фахового молодшого бакалавра, а також забезпечує комплексний підхід до вирішення завдань ранньої професійної орієнтації студентів, реалізації принципів ступеневої освіти, забезпечення загальнодержавних і регіональних потреб у кваліфікованих кадрах, формування нових пріоритетів у підготовці висококваліфікованих спеціалістів до практичної діяльності.

Основними цілями діяльності Коледжу фахової передвищої освіти   є:
 • реалізація освітніх програм фахової передвищої освіти України;
 • створення сприятливих умов для всебічного розвитку особистості, в тому числі шляхом задоволення потреб здобувачів освіти в самоосвіті та професійної орієнтації;
 • організація нових форм і методів навчання, які синтезують досягнення вітчизняної та зарубіжної педагогіки;
 • створення безперервної системи освіти для здобувачів освіти на єдиних науково-методичних засадах;
 • обмін науковою та методичною інформацією з іншими закладами освіти;
 • наукова, культурно-освітня, просвітницька та видавнича діяльність.
Діяльність Коледжу фахової передвищої освіти  спрямована на вирішення таких завдань:
 • виховання громадян;
 • формування особистості здобувача освіти, розвиток його здібностей, наукового світогляду;
 • виконання вимог державних стандартів фахової передвищої освіти  України, підготовка здобувачів фахової передвищої освіти  до подальшої освіти і трудової діяльності;
 • виховання у здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, виховання почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • реалізація прав здобувачів освіти на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • створення умов для свідомого вибору професійних освітніх програм;
 • створення сприятливих умов для реалізації інтелектуального, морального, і творчого потенціалу здобувачів освіти, емоційного, психічного і фізичного формування здобувачів освіти, всебічного розвитку їх здібностей;
 • організація науково-практичного пошуку, впровадження нового змісту освітніх програм, форм і методів їх реалізації відповідно до чинного законодавства України, на основі державних освітніх стандартів України;
 • розвиток і поглиблення співробітництва України та інших держав у сфері фахової передвищої освіти, обмін досвідом та інформацією з питань модернізації освітнього процесу;
 • проведення з закладами освіти спільних олімпіад, конкурсів та турнірів за різними напрямками освітньої діяльності;
 • створення та розвиток навчально-методичної бази, інформаційно-телекомунікаційних технологій у навчальному процесі;
 • створення оптимальних умов для формування особистості, здатної до самовдосконалення і життєтворчості, розвитку системного мислення та індивідуальних здібностей, до придбання духовних цінностей.
Основними принципами діяльності Коледжу фахової передвищої освіти є:
 • автономія та самоврядування;
 • демократизм;
 • незалежність від політичних партій, громадських і релігійних об’єднань;
 • рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;
 • диференціація змісту і форм освіти;
 • науковість;
 • гнучкість і прогностичність;
 • безперервність;
 • фундаментальність знань;
 • інформатизація знань.

Випускники Коледжу фахової передвищої освіти  відповідають сучасним вимогам ринку праці та викликам, що стоять перед сучасним демократичним суспільством, глобальним тенденціям розвитку та завданням професійної діяльності, а також мають можливість продовження навчання за обраним напрямом в будь-якому вищому навчальному закладі України.

В Україні в 2019 році було прийнято Закон про фахову передвищу освіту, яким затвердженостворення освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. Перший набір на програми фахового молодшого бакалавра відбувся в 2020 році.

Фаховий молодший бакалавр – це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на рівні фахової передвищої освіти і присуджується закладом освіти у результаті успішного виконання здобувачем фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми.

Фахова передвища освіта включає також спеціалізовану фахову передвищу освіту мистецького, спортивного чи військового спрямування, що забезпечує здобуття компетентностей у відповідній сфері професійної діяльності.

Фахова передвища освіта здобувається на основі базової середньої освіти, профільної середньої освіти/повної загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти або вищої освіти.

Особи, які здобувають фахову передвищу освіту на основі базової середньої освіти, зобов’язані одночасно виконати освітню програму профільної середньої освіти професійного спрямування.

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра:

 • на основі профільної середньої освіти становить 120-180 кредитів ЄКТС;
 • на основі базової середньої освіти становить до 240 кредитів ЄКТС;
 • на основі професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти або вищої освіти визначається закладом фахової передвищої освіти з урахуванням визнання раніше здобутих результатів навчання. Обсяг такої програми становить не менше 50 відсотків загального обсягу освітньо-професійної програми на основі профільної середньої освіти.

Рівень за Національною рамкою кваліфікацій

Кваліфікація фахового молодшого бакалавра відповідає 5 рівню Національної рамки кваліфікацій та може бути співвіднесена з 5 рівнем Європейської рамки кваліфікацій.

Академічні права

Кваліфікація фахового молодшого бакалавра дає доступ продовжити освіту на рівні молодшого бакалавра, бакалавра та магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування. Заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, здобуті в результаті завершення програми фахового молодшого бакалавра, максимальний обсяг яких визначається відповідним стандартом вищої освіти.

Типи закладів фахової передвищої освіти:

 • фаховий коледж
 • військовий коледж сержантського складу
 • фаховий коледж із специфічними умовами навчання

Освітні документи про фахову передвищу освіту

Документ про фахову передвищу освіту – диплом фахового молодшого бакалавра(з додатком до диплома) видається особі, яка успішно виконала відповідну освітньо-професійну програму. Документи про фахову передвищу освіту видаються закладами фахової передвищої освіти, іншими суб’єктами надання фахової передвищої освіти за місцем навчання.

Інформація про видані документи про освіту вноситься закладами фахової передвищої освіти (крім закладів фахової передвищої військової освіти, закладів фахової передвищої спеціалізованої військової освіти) до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Інформація про всі визнані заклади фахової передвищої освіти (крім закладів фахової передвищої військової освіти, закладів фахової передвищої спеціалізованої військової освіти) вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.