КАФЕДРА ГЕРМАНСЬКОЇ ТА СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

ІСТОРІЯ Й СЬОГОДЕННЯ КАФЕДРИ

Відповідно до нової редакції Закону України «Про вищу освіту», досвіду підготовки з 2007 року бакалаврів зі спеціальності 014 Середня освіта «Мова і література (англійська)» та з 2020 року зі спеціальності 035 «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша ‒ англійська)», і  процесу розбудови в коледжі системи фахових кафедр, було створено профільну випускову кафедру германської та слов’янської філології.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ

Колектив кафедри забезпечує освітній процес для студентів філологічного факультету коледжу з наступних теоретичних і практичних дисциплін германської та слов’янської філології:

 •  англійська мова (історія мови, лексикологія, теоретична граматика, теоретична фонетика, стилістика, теорія і практика перекладу, країнознавство, практична граматика, практична фонетика, практичний курс англійської мови, ділова англійська мова, а також численних спеціалізованих курсів на вибір);
 •  німецька мова;
 • польська мова.


Завдяки участі Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» у спільному проекті Міністерства освіти і науки України та Британської Ради «Шкільний учитель нового покоління» було розширено перелік дисциплін із методики викладання іноземних мов, упроваджено низку інноваційних спецкурсів, спрямованих на оновлення змісту й форм підготовки майбутніх учителів англійської мови.

У вивченні предметів спеціалізації акцент зроблено на використання британських і американських підручників, матеріалів мережі Інтернет, відеокурсів, DVD, застосування сучасних технічних засобів навчання. Пошук оптимальних шляхів реформування дистанційної форми взаємодії із здобувачами освіти знайшов своє втілення в роботі над впровадженням електронних мультимедійних комплексів навчальних дисциплін у системі «Collaborator».

Під керівництвом викладачів кафедри активно працюють студентські гуртки, філологічні студії та наукові проблемні групи, де студенти мають змогу глибше опановувати спеціальні знання відповідно до своїх науково-пізнавальних інтересів. Здійснюється підготовка студентів до участі у Всеукраїнських науково-практичних конференціях (доктор філол. наук Войцехівська Н. К., канд. пед. наук Головська І. В., канд. пед. наук, доцент Марценюк О. Г., ст. викл. Михальчук О. М., канд. пед. наук, доцент Мовчан Л. Г.), керівництво курсовими та бакалаврськими роботами. Результатом кропіткої праці викладацького складу кафедри з обдарованою молоддю є участь студентів філологічного факультету у Всеукраїнському конкурсі перекладачів «Львів Європейський 2021», фіналістами якого стали Деревенко Олександра, Мельник Ярослава, Воїнська Ірина (керівник канд. пед. наук, доцент Мовчан Л. Г.).

Кафедра забезпечує керівництво різними видами педагогічної практики студентів філологічного факультету, до яких належать практика в літніх оздоровчих таборах, спостереження та пробні уроки з англійської мови, практика з науково-педагогічних досліджень тощо.

Члени кафедри активно співпрацюють із Національним агентством із забезпечення якості освіти від вишів комунальної форми власності (канд. пед. наук, доцент Марценюк О. Г.); є експертами з визначення порогового рівня із зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови (канд. пед. наук, доцент Марценюк О. Г., викл. Юрченко М. В.), екзаменаторами, які перевіряють відкриті тестові завдання ЗНО з англійської мови (канд. пед. наук Кушнір А. С., канд. пед. наук, доцент Марценюк О. Г.; канд. пед. наук, доцент Мовчан Л. Г., викл. вищої категорії Дрейчук О. В., викл. І категорії Юрченко М. В.).

Плідною є тісна співпраця кафедри з Міжнародним освітньо-методичним центром Dinternal Education, освітніми та культурними організаціями й установами м. Вінниці, а саме: Академією безперервної освіти, Вінницьким торговельно-економічним інститутом КНТЕУ, Вінницьким національним технічним університетом, Вінницьким національним медичним університетом ім. М. І. Пирогова, Вінницьким державним аграрним університетом, Вінницьким фінансово-економічним університетом, а також із інформаційним центром «Вікно в Америку», Вінницьким обласним українським академічним музично-драматичним театром ім. М. К. Садовського, загальноосвітніми школами міста тощо. Колектив кафедри налагодив тісні зв’язки з вишами та науковими установами інших регіонів, як-от: Національною академією наук України, Українським центром оцінювання якості освіти, Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією, Уманським державним педагогічним університетом ім. Павла Тичини, Київським університетом ім. Б. Грінченка, Київським національним педагогічним університетом ім. М. П. Драгоманова, Донецьким національним університетом ім. В. Стуса (м. Вінниця), Кам’янець-Подільським національним університетом ім. Івана Огієнка.

Науково-педагогічні працівники активно публікують власні напрацювання у фахових виданнях у царині філології та педагогіки, є постійними учасниками міжнародних і всеукраїнських конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів, зокрема за кордоном.

Повсякденна напружена праця викладачів кафедри задля піднесення престижу професії вчителя-філолога, що невдовзі творитиме історію нашої держави й сприятиме її інтеграції в європейський світовий простір, втілюється в організації студентських конференцій і семінарів на базі коледжу, зокрема Міжколеджної студентської науково-практичної конференції «Сучасна лінгводидактика в початковій школі: проблеми, пошуки, здобутки» (2019, 2020, 2021 рр.) та засідань студентських філологічних студій «Теоретична та дидактична лінгвістика: ключові аспекти філологічної освіти» (2019, 2020, 2021 рр.). Кафедра ініціювала відкриття та забезпечує роботу Центру міжнародних іспитів “Cambridge Preparation Centre” для підготовки та отримання сертифікатів на рівень знання англійської мови А1-С1, Teaching Knowledge Test і підготовки до Єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Кафедра є організатором обласних конкурсів з іноземних мов, зокрема «Регіональний конкурс есе англійською мовою для здобувачів базової та повної загальної середньої освіти Вінницької області «Vinnytsia Thinks English»», творчого конкурсу з іноземних мов серед здобувачів закладів фахової передвищої освіти Вінницької області «Світ мов та мови світу», міжвузівського фестивалю з перекладознавства (за участю здобувачів вищої освіти КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» та Черкаського державного бізнес-коледжу).

Викладачі постійно працюють над підвищенням рівня фахової підготовки через участь у семінарах та тренінгах Міжнародного освітньо-методичного центру Dinternal Education , у вебінарах National Georgaphic Learning and Linguist; у заходах асоціацій TESOL, IATEFL; у регіональних навчально-методичних семінарах-тренінгах із методики підготовки випускників шкіл до ЗНО з англійської мови; он-лайн курсах і вебінарах Британської Ради в Україні, он-лайн конференціях видавництва Macmillan «The Macmillan Education Online Conference»; у тренінгах із інноваційних методик викладання іноземних мов тощо; регулярно проходять підвищення кваліфікації у вишах Вінниці та України; дають відкриті та показові заняття.

Помітно активізувалась робота в напрямку розроблення авторських лекційних курсів, написання підручників і навчальних посібників. Якісними та виконаними на високому науково-методичному рівні є словники й методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи студентів філологічного факультету. Серед викладачів кафедри є чимало кураторів академічних груп, які в процесі виховної роботи зі студентами організовують цікаве дозвілля для своїх вихованців: екскурсії Вінниччиною та Україною, внутрішньогрупові та загальноколеджні виховні заходи. Студенти є постійними відвідувачами Вінницького українського академічного музично-драматичного театру імені М. К. Садовського, місцевих музеїв і кінотеатрів, заходів інформаційного центру «Вікно в Америку», освітнього ярмарку Посольства США в Україні тощо. Викладачі-куратори залучають своїх вихованців до здорового способу життя через прогулянки на катері, пікніки на природі, катання на роликах і ковзанах тощо. Започатковано традицію проведення серед студентів філологічного факультету лінгвокраїнознавчого фестивалю «October-fest in Ukrainian style». Проводяться зустрічі студентів філологічного факультету з представниками Корпусу миру із США.

Сьогодні на кафедрі працюють 12 викладачів, з них: 1 доктор філологічних наук, 6 кандидатів педагогічних наук; до захисту кандидатської дисертації готується ще 1 викладач.

Войцехівська Наталія Костянтинівна, доктор філологічних наук, заступник директора з наукової роботи.

Головська Ірина Василівна, завідувач кафедри германської та слов’янської філології, кандидат педагогічних наук.

Дрейчук Олеся Валентинівна, викладач вищої категорії, старший викладач.

Киливник Вікторія Вікторівна, кандидат педагогічних наук.

Кушнір Аліна Сергіївна, кандидат педагогічних наук.

Марценюк Олена Георгіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана з навчальної роботи філологічного факультету, голова обласного методичного об’єднання викладачів іноземних мов закладів фахової передвищої освіти Вінницької області, голова методичного об’єднання кураторів коледжу.

Михальчук Олеся Миколаївна, викладач вищої категорії, старший викладач, аспірантка.

Мовчан Лариса Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Ободянська Ніна Петрівна, спеціаліст.

Рябошапка Олена Вікторівна, спеціаліст, магістр.

Федорцова Олена Григорівна, кандидат педагогічних наук. 

Юрченко Мирослава Володимирівна, викладач І категорії, магістр.


ГОЛОВСЬКА ІРИНА ВАСИЛІВНА

Завідувач кафедри германської та слов’янської філології

Кандидат педагогічних наук (2012 р.).

Параметри наукового дослідження: кандидатська дисертація «Моральне виховання молодших школярів в процесі взаємодії загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів і сім’ї» (2012 р.).

Публікації:
1. Holovska Iryna. The teacher’s role in organizing the effective interaction of secondary schools, out-of-school educational establishments and a family in the process of junior pupils’ moral development. International Scientific Conference Scientific Development of New Eastern Europe: Conference Proceedings, Part I, April 6th, 2019. Riga, Latvia: Baltija Publishing. 216 p.

2. Головська І. В. Теоретичні засади використання інтерактивних методів на уроках іноземної мови. Науковий журнал «Молодий вчений». № 3.1 (79.1) березень 2020 р. С. 18-21.

3. Головська І. В., Холковська І. Л. Інтеграція виховних впливів загальноосвітніх, позашкільних закладів освіти і сім’ї у процесі морального виховання школярів. Особистісно-професійний розвиток учителя: погляди стейкхолдерів : монографія: Упорядники: Акімова О. В., Фрицюк В. А.  Вінниця: ТОВ «Друк», 2020. 356 с.

4. Мовчан Л. Г., Головська І. В. З ДОСВІДУ ЗАПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ У ШВЕЦІЇ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: Реалії та перспективи. №75. С. 142-145.

5. Головська І. В., Мовчан Л. Г. Розвиток іншомовної читацької компетентності студентів-філологів. Науковий журнал «Молодий вчений». Вінниця: Видавництво «Молодий вчений», 2020. Вип.№11.1 (87.1). С. 9-13.

Спектр наукових уподобань: методичні засади викладання англійської мови в загальноосвітніх навчальних закладах, новітні технології навчання, теорія і методика виховної роботи.

Викладає дисципліни: «Методика викладання іноземних мов», «Ділова англійська мова», «Комунікативні стратегії англійської мови», «Інтерактивні технології навчання іноземної мови і культури».

Педагогічне кредо: «A good teacher can inspire hope, ignite the imagination and instill a love of learning» (Brad Henry)


ВОЙЦЕХІВСЬКА НАТАЛІЯ КОСТЯНТИНІВНА

Заступник директора з наукової роботи (2022 р.)

Доктор філологічних наук (2019 р.).

Параметри наукового дослідження: докторська дисертація «Конфліктний дискурс в українській художній літературі: структурний, семантичний, комунікативний і лінгвокогнітивний аспекти» (2019 р.).

Публікації:
1. Войцехівська Н. Стилістика англійської мови: навчальний посібник для студентів IV курсу денної форми навчання напряму 014 «Середня освіта (англійська мова та зарубіжна література)», напряму 0101 «Педагогічна освіта» / авт.-уклад. Н. К. Войцехівська. Вінниця, ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2018. 92 с.

2. Войцехівська Н. К. Лінгвокраїнознавство: тексти лекцій / авт.-уклад. Н. К. Войцехівська. Вінниця, ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2021. 140 с.

3. Науково-дослідні роботи з германської філології: навчально-методичний посібник для студентів освітнього ступеня «бакалавр», спеціальності 014 «Середня освіта (Мова і література (англійська))», спеціальності 035 «Філологія (Англійська мова та література. Переклад.)» / уклад. Н. К. Войцехівська. Вінниця, ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2021. 44 с.

4. Н. К. Войцехівська Конфліктний дискурс: структурно-семантичний і комунікативно- прагматичний аспекти: Монографія. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2018. 404 с.

5. Innovations in Learning Technologies for English Language Teaching: спецкурс з методики викладання англійської мови для студентів IV курсу денної форми навчання напряму 014 «Середня освіта (англійська мова та зарубіжна література)». Вінниця, ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2016. 224 с.

Спектр наукових уподобань: когнітивна лінгвістика і прагмалінгвістика, дискурс-аналіз, гендерлекти.

Викладає дисципліни: «Країнознавство», «Стилістика», «Практична граматика», «Практичний курс англійської мови».

Педагогічне кредо: «Той, хто мало знає, і навчити зможе мало…»


МАРЦЕНЮК ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА

Кандидат педагогічних наук (2003 р.), доцент (2005 р.).

Параметри наукового дослідження: кандидатська дисертація «Педагогічні умови розвитку пізнавальної активності студентів немовних ВНЗ на матеріалі вивчення англійської мови» (2003 р.), грантовий проект Вінницької обласної державної адміністрації «Віртуальна лабораторія закладів дошкільної, початкової та загальної середньої освіти у ракурсі практичної підготовки здобувачів вищої педагогічної освіти» (2021р.)

Публікації:
1. Марценюк О.Г. Стратегія розбудови наукової роботи в час освітніх перетворень» Науково-методичний журнал «Освіта. Технікуми, коледжі», листопад, 2019 р.

2. Марценюк О.Г. Руда Т.В. Видавнича діяльність Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. Вісник науково-методичних досліджень. Вінниця. 2020. № 2(35). С. 5-11.

3. Марценюк О.Г. Наукові виміри освітнього середовища сучасних коледжів. Modern Achievement of Science and Technology: матеріали IV Міжнародної інтернет-конф. Швеція. м. Стокгольм. 09-10 червня. 2020. С. 68-89.

4. Марценюк О.Г. Передумови та шляхи впровадження дуальної форми здобуття педагогічної освіти (з досвіду практичної підготовки фахівців з англійської мови). Київський науково-педагогічний вісник Київської наукової організації педагогіки та психології. Київ. 2020. № 20. С. 34-45.

5. Марценюк О.Г. Read and Speak (Upper Intermediate): практикум до атестації іншомовного читання та говоріння студентів освітнього ступеня – бакалавр спеціальності 014 «Середня освіта (Мова і література (англійська))». Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2020. 60с.

Спектр наукових уподобань: германська філологія, психолінгвістика, методика викладання англійської мови, лінгводидактика.

Викладає дисципліни: «Лексикологія», «Порівняльна лексикологія», «Лінгвістичний аналіз тексту», «Практичний курс англійської мови», «Іноземна мова».

Педагогічне кредо: «Вчитель залишається вчителем, доки вчиться сам».


МОВЧАН ЛАРИСА ГРИГОРІВНА

Кандидат педагогічних (2012 р.), доцент (2015 р.).

Параметри наукового дослідження: кандидатська дисертація «Розвиток змісту шкільної іншомовної освіти в Королівстві Швеція» (2012 р.).

Публікації:
1. Мовчан Л. Г. Методична розробка з граматики німецької мови для студентів філологічного факультету. Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2021. 197 с.
2. Мовчан Л. Г. Методична розробка з дисципліни «Теорія і практика перекладу та термінознавства» (англ. мова). Вінниця: ВГПК, 2021. 35 с.

3.Мовчан Л. Г. Методична розробка з дисципліни «основи галузевого перекладу». КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж». Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2021. 172 с.
4. Мовчан Л. Г. On the Issue of Vocational English Syllabus Design for Sustainable Foreign Language Education. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки :зб. наук. пр. Харківський національний університет ім. Каразіна, 2019. № 35.

5. Мовчан Л. Г. Applying a Cross-curricular Approach at Economic Faculties. Problem space of modern society. Philosophical-Communicative аnd Pedagogical Interpretations : collective monograph. Part II. Warsaw: BMT Erida Sp. Z o.o, 2019. P. 23‒37.

Спектр наукових уподобань: зарубіжна та порівняльна педагогіка, іншомовна освіта, вища освіта, контекстно-мовне інтегроване навчання, імерсійні технології.

Викладає дисципліни: «Практичний курс англійської мови», «Друга іноземна мова (німецька)», «Теорія і практика перекладу», «Основи галузевого перекладу», «Сучасні технології перекладу».

Педагогічне кредо: «Education is one of the most powerful things in life. It allows us to find the meaning behind everything and helps improve lives in a massive way».


ФЕДОРЦОВА ОЛЕНА ГРИГОРІВНА,

Кандидат педагогічних наук (2016 р.).

Публікації:
1. Федорцова О. Г. Теоретико-методологічні  засади формування  культурологічної  компетентності майбутніх  вчителів іноземної  мови  у процесі  професійної підготовки  –  Нові технології навчання: збірник наукових праць / ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». К., 2019. Вип. 92. 324 с., c.297 – 301.

2. Федорцова О. Г. Текстоцентричний підхід до навчання іноземної мови у ВНЗ. Науковий журнал «Молодий вчений». № 3.1 (79.1) березень 2020 р. С. 76-79.

3. Fedortsova O. Evaluation of the Convergence of International Markets for Agricultural Enterprises of Ukraine under International Diversification Conditions –  European Journal of Sustainable Development, Vol.9 № (2), 2020. p.467 – 487.

4. Федорцова О. Г. Проблема формування культурологічної компетентності студентів бакалаврату – майбутніх економістів.  Проблеми освіти : зб. наук. пр. Житомир, 2018. Вип. № 1(92). С. 135–139.

5. Федорцова О.Г.  The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and some English-speaking countries in brief. – Handbook on the subject Regional Grography for students specialties in 035 “Philology”. Країнознавство. Посібник для студентів спеціальності 035 “Філологія”. Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, 2021. 365 с.

Спектр наукових уподобань: культурологічна компетентність студентів в процесі вивчення іноземної мови.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням».

Педагогічне кредо: «A great teacher is the one who not only teaches great, but the one who can learn great from day to day.


КИЛИВНИК ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

Кандидат педагогічних наук (2019 р.).

Параметри наукового дослідження: кандидатська дисертація «Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови в системі педагогічного коледжу» (2019 р.)

Публікації:

1. Киливник В. В. Педагогічні умови формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови. Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. № 2 (76). С. 156–166.

2. Kylyvnyk V. Interactive methods in shaping the sociocultural competence of future foreign language teachers in college of education. European science scientific journal. Slovakia, 2018. № 5. P. 84–88.

3. Киливник В. В. Діагностика знань про соціокультурну компетентність майбутніх учителів іноземної мови в системі професійної підготовки. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка : в. 2-х т. Т. 1. Чернігів : ЧНПУ, 2018. Вип. 151. С. 188–191.

4. Киливник В. В. Структура соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. пр. Чернігів : ТОВ «Десна Поліграф», 2019. Вип. 2 (158). С. 217–221.

5. Киливник В. В. Результати впровадження моделі формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови. Science, Research, Development. Pedagogy. Warszawa, 2019. № 15. P. 20–27.

Спектр наукових уподобань: значення інформаційно-комунікативних технологій у формуванні соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови, новітні технології навчання.

Викладає дисципліни: «Теоретична граматика», «Іноземна мова», «Практичний курс англійської мови».

Педагогічне кредо: «There is no royal road to learning».


КУШНІР АЛІНА СЕРГІЇВНА

Кандидат педагогічних наук (2021 р.).

Параметри наукового дослідження: дисертаційне дослідження «Підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей до застосування Smart-технологій у професійній діяльності».

Публікації:

 1. Кушнір А. С. Smart-технології в освіті: методичні рекомендації. Вінниця: АКцентр, 2020. 65с.
 2. Кушнір А. С. Онлайн-квест з елементами гейміфікації: когнітивний аспект: методична розробка. Вінниця: АКцентр, 2021. 58 с.
 3. Кушнір А. С., Лебедь Ю. Б.  Збірник завдань-кейсів для розвитку іншомовної компетенції у студентів-філологів. Вінниця: Твори, 2021. 76 с.
 4. Кушнір А. С., Лебедь Ю. Б. Застосування технологій дистанційного навчання в закладах вищої освіти: методичні рекомендації. Вінниця: ФОП Рогальська І. О., 2021. 40 с.
 5. Kushnir A. S. Smart-technologies in teaching pholological disciplines: advantages and disadvantages. Colloquiumjournal. Warsaw, 2020. № 15 (67). P. 46–48. DOI: 10.24411/2520-6990-2020-11950.

Спектр наукових уподобань: когнітивна педагогіка, гейміфікація.

Викладає дисципліни: «Теоретична фонетика», «Практична фонетика», «Практичний курс англійської мови».

Педагогічне кредо: «The best teacher is your last mistake» (Ralph Nader)


МИХАЛЬЧУК ОЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА

Викладач вищої категорії, старший викладач, аспірант Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації.

Параметри наукового дослідження: тема дисертаційного дослідження «Виховання кроскультурних цінностей у майбутніх учителів іноземної мови в освітньому середовищі гуманітарно-педагогічного коледжу».

Публікації:
1. Михальчук О. М. Creative Teaching English : методичний посібник. Вінниця : Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», 2017. 75 с.

2. Михальчук О. М. Методика викладання іноземних мов : курс лекцій. Вінниця : Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», 2019. 104 с.

3. Михальчук О. М. Історія мови (англійська) : курс лекцій. Вінниця : Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», 2019. 36 с.

4. Михальчук О. М. Лідерська компетентність як складова професійної компетентності педагога. Професійно-педагогічна компетентність : навчальний посібник / за ред. І. Л. Холковської. Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2018. 308 с. С. 190‒196.

5. Виховання кроскультурних цінностей у майбутніх учителів іноземних мов на заняттях з англійської мови Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогічних та психологічних наук : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 2019. С. 31‒34.

Спектр наукових уподобань: ціннісні орієнтації майбутніх учителів іноземної мови.

Викладає дисципліни: «Історія англійської мови», «Методика викладання іноземних мов», «Новітні технології атестації компетентностей з методики викладання англійської мови», «Практичний курс англійської мови», «Практична граматика».

Педагогічне кредо: «Never stop learning because life never stops teaching».


ОБОДЯНСЬКА НІНА ПЕТРІВНА

Викладач кафедри германської та слов’янської філології, спеціаліст.педагогічних (2009 р.).

Публікації:
1. Ободянська Н. П. До питання про збереження та розвиток традицій духовно-морального виховання у сучасній системі національної освіти. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини, 2006.

2. Ободянська Н. П. Особливості гуманістичного та християнського підходу до поняття «особистість». Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 2007.

3. Ободянська Н. П. Інтегрування цінностей християнського вчення про особистість у сучасну психолого-педагогічну науку. Збірник наукових праць Інституту проблем виховання АПН України, 2007.

4. Ободянська Н. П. Теоретичні основи християнської антропології як світоглядного підґрунтя психолого-педагогічної науки. Збірник наукових праць Інституту проблем виховання АПН України, 2009.

5. Ободянська Н. П. Образ Божий і особистість за християнським вченням про людину. Константинополь V : зб. статей і матеріалів П’ятих Подільських науково-освітніх Кирило-Мефодіївських читань. Вінниця, 2009.

Спектр наукових уподобань: проблема особистості у християнській антропології.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова», «Практичний курс англійської мови», «Практична фонетика».

Педагогічне кредо: «Спочатку любити, потім навчати» (Ян Амос Коменський).


ЮРЧЕНКО МИРОСЛАВА ВОЛОДИМИРІВНА

Викладач І категорії, магістр.

Публікації:
1. Юрченко М. В. Тренажер по написанню відкритого тестового завдання ЗНО з англійської мови з використанням інноваційних технологій навчання: навчально-методичний посібник для студентів, які готуються до здачі ЗНО з англійської мови. Вінниця, ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2021. 112 с.

2. Юрченко М. В. Тестовий зошит у форматі ЗНО з англійської мови: навчально-методичний посібник для студентів, які готуються до здачі ЗНО з англійської мови. Вінниця, ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2020. 148 с.

3. Юрченко М. В. Тестовий зошит з граматики англійської мови: навчально-методичний посібник для студентів, які готуються до здачі ЗНО.  Вінниця, ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2020. 216 с.

4. Юрченко М. В. A Guide to Stylistic Analysis of Literary Texts: навчально-методичний посібник для студентів філологічного. Вінниця, ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2016. 52 с.

5. Юрченко М. В. The TKT Course.Flexible Assessment for Language Teaching : навчально-методичний посібник для студентів філологічного факультету. Вінниця, ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2016. 104 с.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова», «Тестування педагогічних знань».

Педагогічне кредо: «When the root is deep, there is no reason to fear the wind».


РЯБОШАПКА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Викладач І категорії, магістр.

Параметри наукового дослідження: тема магістерської роботи «Класифікація помилок у мовленні учнів у Вінницькій області»

Публікації:

 1. Рябошапка О. В. Розвиток мовленнєвої компетентності студентів- філологів на основі комунікативних ситуацій. Навчально-методичний комплекс (для студентів профільної повної середньої освіти за академічними профілями майбутньої спеціалізації “Мова і література (англійська)”  навчальний посібник. Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2021.75 с.
 2. Рябошапка О. В. Класифікація помилок у польському мовленні учнів та студентів Вінницької області. Філологічні горизонти : науковий, лінгводидактичний, філософський, соціальний, національно-патріотичний вектори : мат. наук.-практ. конф. Науковий журнал «Молодий вчений». 2020. Вип. 11.1 (87.1). С. 67‒70.
 3. Riaboszapka O. W. Porównawcza klasyfikacja języka Ukrainskiego i Polskiego. Молодь, освіта і національна самосвідомість в умовах Євроінтеграції : тези доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів коледжів, університетів, інститутів. Вінниця, 2017. С. 57‒58.
 4. Riaboszapka O.W., Wojtiuk A. Problemy współczesnego języka młodzieży. Молодь, освіта і національна самосвідомість в умовах Євроінтеграції : тези доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів коледжів, університетів, інститутів. Вінниця, 2017. С. 55‒56.

Викладає дисципліни: «Друга іноземна мова (польська)».Педагогічне кредо: «Cierpliwość, wytrwałość i pot tworzą niepokonaną


ДРЕЙЧУК ОЛЕСЯ ВАЛЕНТИВНІВНА

Викладач вищої категорії, старший викладач.

Параметри наукового дослідження: удосконалення професійно-педагогічної підготовки студентів ВНЗ шляхом використання інноваційних методів вивчення іноземних мов за професійним спрямуванням з метою формування полікультурно компетентного вчителя іноземних мов.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова», «Практичний курс англійської мови», «Друга іноземна мова (німецька)», «Практична граматика англійської мови».

Педагогічне кредо: «Knowledge is a comfortable and necessary retreat and shelter for us in advanced age; and if we do not plant it while young, it will give us no shade when we grow old».


ПАЛІЙ ГАННА МИХАЙЛІВНА

Посада: офісний службовець (друкування) філологічного факультету,
лаборант кафедри германської та слов`янської філології.

Стаж роботи: 3 роки.

Освіта: 2017 р. – закінчила Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж за спеціальністю «Початкова освіта» та здобула кваліфікацію «Вчитель початкової школи. Вихователь групи продовженого дня»;

2019 р. – закінчила Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» за спеціальністю «Середня освіта (Українська мова і література)» та здобула кваліфікацію «Вчитель української мови і літератури»;

2020 р. – закінчила філологічний факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса за спеціальністю «Філологія. Прикладна лінгвістика (Публічна лінгвістика) та здобула кваліфікацію «Філолог. Публічний лінгвіст».

Досвід професійної діяльності. З 2019 р. – офісний службовець (друкування) філологічного факультету Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Професійне кредо: Не в кількості знань полягає освіта, а в повному розумінні й майстерному застосуванні в житті всього того, що знаєш (Фрідріх Дістервег).

Життєве кредо: Ніхто не зможе побудувати для Вас міст, на якому Ви повинні перетнути потік життя, ніхто, крім Вас самих (Фрідріх Ніцше).


ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ” “

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА ВИБІРКОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ” “