ЛІЦЕЙ

ОБЛАСНИЙ НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ЛІЦЕЮ, СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ

На виконання Указу Президента України «Про підтримку здібної та обдарованої молоді» у 2000 році при Вінницькому державному педагогічному університеті імені М. Коцюбинського був створений Обласний гуманітарний ліцей-інтернат за напрямами підготовки «Фізична культура» та «Фізико-математичні дисципліни» з ліцензованим обсягом 100 осіб, який фінансується за кошти обласного бюджету. Проте у 2004-2005 навчальному році ректорат університету ініціював закриття ліцею-інтернату.

З метою збереження даного закладу рішенням сесії Вінницької обласної Ради від 25.03.2005 р. № 789 Обласний ліцей-інтернат було реорганізовано і передано Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжу на правах структурного підрозділу без права юридичної особи.

У 2010 році «Обласний гуманітарний ліцей-інтернат» на підставі рішення 31 сесії Вінницької обласної Ради 5 скликання від 30.06.2010 р. № 1028 було реорганізовано у «Спортивно-гуманітарний ліцей-інтернат» з напрямами підготовки «спортивний» та «гуманітарний». Було знижено і віковий ценз ліцеїстів до 13-14 років (8-9 класи) з метою більш якісної їх підготовки, адаптації для вступу на відповідні напрями підготовки та спеціальності саме до коледжу на пільгових умовах.

Обласний науковий ліцей-інтернат є правонаступником Спортивно-гуманітарного ліцею-інтернату Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу, який був створений наказом по коледжу № 41-К від 01.02.2011 р. на підставі Статуту закладу, затвердженого рішенням 31 сесії Вінницької обласної Ради 5 скликання від 30.06.2010 р. № 1028.

Обласний науковий ліцей-інтернат забезпечує здобуття освіти учнями 8-11 класів базової та повної загальної середньої освіти за академічними профілями майбутньої спеціальності освітнього ступеня «Бакалавр» та роботи з обдарованими дітьми.

Комплектація Обласного наукового ліцею-інтернату відбувається за рахунок учнів 8-11 класів загальноосвітніх шкіл, здібної молоді міста та області.

Навчання в Обласному науковому ліцеї-інтернаті здійснюється за такими напрямками: філологічний, спортивний, педагогічний, художньо-естетичний, гуманітарно-фінансовий, технологічний.

**********************************************************************************************************************************

ХХI століття – це смуга складних та суперечливих трансформацій, які охоплюють економічні, соціально-політичні, духовно-моральні підвалини соціального життя.

Кризові явища впливають значною мірою на стан та ефективність формування громадянина та патріота, оскільки людина завжди формується в певних соціальних умовах. Отже, перед педагогами та вихователями стоїть важливе завдання – врахувати наявні у суспільстві кризові явища в організації виховної роботи на сучасному етапі розвитку держави. Все це підтверджує необхідність насичення громадянськими цінностями змісту освітньої системи, бо рівень  громадянськості сьогодні стає важливим критерієм визначення цивілізованості суспільства та відіграє основну роль у становленні державності.

В умовах, коли кожен навчальний заклад намагається залучити до навчання кращих дітей та підлітків, коли перспективи здобуття незалежного рівня знань, умінь і навичок забезпечують перспективу отримання вищої освіти і тим самим відкрити шлях до європейського рівня освіти, до можливостей кожної молодої людини запропонувати себе на європейському ринку праці, саме імідж навчального закладу в певній мірі визначає попит батьків на освітянські послуги, визначає престижність і популярність навчального закладу на освітянському рівні.

Маючи високий професійний рівень педагогів, підтримку з боку тренерського складу, відповідну матеріальну базу, ми намагаємось вийти на новий рівень надання освітніх послуг, чим забезпечуємо перспективи наших вихованців. Педагогічний колектив ліцею у своїх професійних прагненнях, творчому пошуку прагне допомогти учням знайти себе в житті, пробудити і розвинути потенційні здібності кожного, підштовхнути до самостійного вдосконалення.

Сьогодні дуже часто вживається такий модний і сучасний термін –  імідж. У педагогічному середовищі насамперед мова йде про позитивний образ навчального закладу як основи для розвитку свідомої, творчої особистості. За своєю психологічною суттю процес формування іміджу – це процес двосторонньої взаємодії навчального закладу, імідж якого створюється, і громадськості, яка сприймає даний імідж. Мета цього довготривалого процесу – пропаганда своїх здобутків перед громадою та стимулювання позитивного ставлення широкого загалу до закладу в цілому. Проте, всі розуміють, що визнання  і авторитет треба завойовувати, підтверджуючи власні досягнення з року в рік.

Саме позитивний імідж формує попит батьків на освітянські послуги, саме соціум визначає престижність і популярність закладу на освітянському ринку. Наш ліцей на початку свого існування був інакшим: за профілями навчання, за віковим цензом, з іншими умовами навчання та проживання. Часи змінюються, змінюються потреби суспільства, змінюються пріоритети щодо профільної підготовки. Незмінним залишається лише бажання педагогічного колективу йти в ногу з часом, передбачати наступні кроки і тенденції розвитку освітньої галузі.

Тісна співпраця з батьківською громадою, бесіди, діалоги, анкетування дозволили нам виокремити основні іміджеві компоненти для учнів-ліцеїстів: комфортне перебування у закладі, стиль роботи педагогічного колективу, наявність позашкільної спортивно-масової роботи, і, звичайно, якість освіти.

Ліцей-інтернат виконує важливу соціальну функцію для дітей з малозабезпечених багатодітних родин, учнів сільської місцевості, де за браком коштів загальноосвітні і спортивні школи сьогодні у матеріальній скруті, або змушені припинити свою діяльність.

Педагоги та вихователі ліцею пильно слідкують за змінами у програмовому матеріалі, успіхами інших закладів, вивчають педагогічний досвід колег. Своєю творчою працею всебічно підтримують імідж рідного ліцею. Так, на III Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2016» педагогічний колектив було нагороджено дипломом за активну роботу з модернізації освіти та грамотою за плідну організаторську діяльність з підвищення якості національної освіти. Цей факт вже є яскравим прикладом створення іміджу сучасного навчального закладу.

Ключовим завданням освіти у XXI столітті є розвиток мислення, орієнтованого на майбутнє. Сучасний ринок праці вимагає від молоді не лише глибоких теоретичних знань, а і здатності самостійно застосовувати їх у нестандартних, життєвих ситуаціях, що постійно змінюються. Сучасна стратегія розвитку освіти, орієнтована на інтеграцію України у світовий освітній простір, вимагає постійного вдосконалення національної системи освіти, пошуку ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг, апробації та впровадження інноваційних педагогічних систем, оновлення змісту, форм і методів організації навчально-виховного процесу на засадах особистісної орієнтації та компетентісного підходу. Керуючись такими вимогами, освітній процес у ліцеї-інтернеті організовано на принципах науковості, гуманізму, демократичності, безперервності та ступеневості освіти, а також спрямовано на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності та прискореної адаптації.

Ліцейне життя – це оcобливе життя, напoвнене яскравими сторінками, насичене багатьма подіями. Виховна система нашого закладу – це cукупність, яка охоплює весь педагoгічний процеc, інтегруючи навчальні заняття, позаурочне життя дітей, спортивну діяльність і cпілкування за межами школи. Кожний колектив тримається на певних традиціях. Немало цих традицій і в нашому ліцеї. Кожний захід ствoрюється разом, усім колек- тивом педагогів та дітей. Іде cпільна творчість, обмін думками, народжуються нові ідеї, думки та знову нові традиції…

Наше життя досить швидко рухається вперед. Ми живемо у шаленому темпі, але традиції не підвладні часу… У нашому навчальному закладі традицій багато, і щороку, завдяки невтомній праці наших педагогів їх стає ще більше. Головне, потрібно пам’ятати про гармонію стосунків між педагогом і дитиною, і те, який слід ти – ПЕДАГОГ, залишив у дитячих душах…

Ми не намагаємось стати кращими за інших.

Ми прагнемо завтра стати кращими за нас сьогоднішніх

Педагогічний колектив ліцею складається з 50 висококваліфікованих викладачів і 6 вихователів, для яких якісне навчання дітей – запорука власної самореалізації.

Свідченням професіоналізму вчителів Обласного науково ліцею-інтернату, підтвердженням їх значного творчого потенціалу є якісний склад педагогічного колективу навчального закладу. Адже в ліцеї працюють 38 вчителів вищої категорії, серед яких 12 кандидатів наук, 3 вчителя-методиста, а також 28 магістрів.

Учителі ліцею-інтернату постійно намагаються вдосконалити свою професійно-педагогічну діяльність, упроваджуючи компетентісний  підхід до формування змісту та організації навчального процесу; переорієнтовуючи процес навчання на розвиток особистості учня, навчання його самостійно оволодівати новими знаннями; виявляючи творчий підхід до вибору методів та форм організації навчально-виховного процесу; намагаючись створити оптимально позитивне психо-емоційне середовище для реалізації навчально-виховних завдань.

Очолює ліцей – кваліфікований педагог, вчитель української мови та літератури Білоус Лариса Петрівна.

Педагогічний колектив Обласного наукового ліцею-інтернату у своїх професійних прагненнях, творчому пошуку прагне допомогти учням знайти себе в житті, пробудити і розвинути потенційні здібності кожного, підштовхнути до самостійного вдосконалення.

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

БІЛОУС ЛАРИСА ПЕТРІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, старший вчитель.

Стаж роботи: 32 роки.

Освіта: філологічний факультет (за спеціальністю «українська мова та література») КДУ ім. Т.Г. Шевченка (1986 р.)

Досвід професійної діяльності. Працювала вчителем української мови та літератури в Обласному ліцеї-інтернаті ВДПУ ім.. М. Коцюбинського, а з 2000 р. заступником директора Обласного ліцею-інтернату ВДПУ. З 2005р. – завідувач навчального відділу та вчитель української мови та літератури Спортивно-гуманітарного ліцею-інтернату ВГПК.

Зарекомендувала себе висококваліфікованим фахівцем, активним, творчим працівником.

Сфера професійних інтересів. Здійснення досліджень у сфері методики викладання української мови та літератури в Спортивно-гуманітарному ліцеї-інтернаті; орієнтація на вивчення та популяризацію кращих зразків української літератури. Працює над оновленням і удосконаленням методичного забезпечення предметів, які викладає. Має багато методичних розробок, які є цінним навчально-практичним матеріалом на заняттях української мови та літератури, а саме:

2008 р «Проблема особистісної освіти в сучасній педагогіці. Літературно-мистецька освіта як компонент цілісного духовного розвитку особистості»
2009 р. «Міжпредметні зв ’язки на уроках української мови»
2010 р. «Формування культури спілкування – одна із важливих проблем навчання рідної мови»
2011 р. «Методика підготовки та проведення олімпіад з української мови та літератури (Збірник дидактичних матеріалів)»
2012 р. «Інтерактивні технології навчання та їх сутність. Використаний інтерактивних технологій на уроках української мови та літератури»

Відзнаки й нагороди. Почесна грамота Міністерства освіти і науки (2008 р.). Грамоти Ради директорів ВНЗ I-II рівнів акредитації Вінницької області (2006 р, 2001р.). Грамоти Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2009 р., 2012 р.). Подяки адміністрації і профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2013 р., 2014 р.).


КАТЕРИНЮК ГАЛИНА ДМИТРІВНА

Кваліфікаційна категорія: вчитель математики та інформатики першої категорії.

Стаж роботи: 14,5 років 

Освіта: Вища. ВДПУ ім. М. Коцюбинського. 2006 р. – спеціальність «Математика та основи економіки», кваліфікація «Вчитель математики та основ економіки». 2007 р. (магістр) – спеціальність «Математика», кваліфікація «Викладач математики, вчитель економіки».  В 2020 році закінчила аспірантуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.  09.12.2020 р. захистила дисертацію та здобула науковий ступінь доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Середня освіта (математика)».

Досвід професійної діяльності.  Працює в обласному спортивно-гуманітарному ліцеї-інтернаті Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу вчителем математики та фізики з 2006 року. 2009-2010 н.р. працювала за сумісництвом у коледжі викладачем інформатики, НІТ та ТЗН. З 2010 р. по 2020 р. викладала інформатику також у ліцеї. З 1 вересня 2020 року займає посаду старшого вихователя ліцею.

Є автором 20 наукових працях, із них: 5 статей у фахових виданнях України (одна з них індексується в наукометричній базі Index Copernicus), 3 статті у зарубіжних наукових виданнях, 11 тез у збірниках матеріалів наукових конференцій різних рівнів, 1 навчальний посібник для вчителя.

Приймала участь у 25 науково-практичних і науково-методичних конференціях різного рівня,  зокрема у 9 міжнародних та 16 всеукраїнських науково-практичних конференціях.  

Сфера професійних інтересів.

Використання таких методів, засобів та організаційних форми навчання, які активізують пізнавальну діяльність учнів, розвивають їх мислення, здібності, привчають працювати самостійно і творчо. Активно впроваджується вчителем проведення нетрадиційних уроків та використовуються інтерактивні методи.

Велику увагу приділяє роботі з обдарованими дітьми. Починаючи з 2017 року, кожен рік поспіль входить до організаційного комітету такого заходу, як «Олімпіада геометричної творчості імені В. А. Ясінського», що відбувається на базі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. У 2018 році підготувала трьох переможців цієї олімпіади, які зайняли почесне III місце в Конкурсі творчих робіт з геометрії. У 2019 році була в складі журі заочного туру цієї олімпіади, а у 2020 році входила до складу журі конкурсу творчих робіт з геометрії.

Завдяки зусиллям вчителя із впровадження нових технологій навчання учні та вчителі ліцею-інтернату мають сучасні методичні розробки та презентації. Серед них:
«Об’єми геометричних тіл» (2007 р.)

«Комп’ютер на уроках математики.» (2008 р.)

«Нестандартні уроки. Методика їх викладання.» (2009)

«Дидактичні ігри під час вивчення курсу геометрії основної школи» (2010 р.)

«Тиждень математики» (2012 р.)

«200 мультимедійних презентації з математики» (2015 р.)

«Геометрія і футбол» (2018 р.)

«Методичний інструментарій формування здатності учнів до математичного моделювання» (2019 р.)

Тема Досвіду: “Розвиток математичних компетентностей учнів у процесі формування вмінь математичного моделювання”

Відзнаки й нагороди. Грамота Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2010 р.). Близько 40 дипломів, сертифікатів, свідоцтв та подяк.

Життєве кредо: «Стався до людей так, як хочеш, щоб вони ставилися до тебе».

Професійне кредо: «Учитись важко, а учить ще важче. Але не мусиш зупинятись ти. Як дітям віддаси усе найкраще, то й сам сягнеш нової висоти».


ГОНЧАРУК ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Стаж роботи: 17 років.

Освіта: закінчила у 2002 році Училище Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Початкове навчання» і здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, організатора позакласної роботи в школі; у 2006 році – Вінницький державний педагогічний університет ім..М.Коцюбинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури; у 2013 році – Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти. Педагогіка вищої школи» й здобула кваліфікацію викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Досвід професійної діяльності. Працювала вчителем української мови та літератури у Загальноосвітній школі № 19 (2006-2009). ДНЗ №31 вихователь (2009-2012). З 2012 вчитель української мови та літератури, вихователь Вінницького обласного спортивно-гуманітарного ліцею-інтернату Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу.

Сфера професійних інтересів. Розробила авторську програму з декоративно-ужиткового мистецтва «Квілінг». Має багато методичних розробок, які є цінним навчально-практичним матеріалом на заняттях української літератури «Шлях до Тараса», «До тебе я Тарасе йду», «Естетичне виховання студентської та учнівської молоді в умовах навчальної та позанавчальної роботи»

Життєве кредо: «Не кажи світові про те, що ти хочеш зробити – покажи як ти робиш»

Професійне кредо: «Навчити та виховувати так, щоб у кожному дитячому серці запалити вогник пізнання, мислення, добра.»


ГОРБАТА ЛЮДМИЛА ФЕДОРІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Стаж роботи: 20 років

Освіта: Вища. Південноукраїнський педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського у 1997 р., викладач фізичного виховання у школі.

Досвід професійної діяльності. Вихователь обласного спортивно-гуманітарного ліцею-інтернату Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу.

Сфера професійних інтересів. За час роботи на посаді вихователя розробила та упорядкувала ряд методичних посібників: «Збірник позаурочних заходів спортивного напрямку в спортивному ліцеї-інтернаті»; «Виховна робота в ліцеї-інтернаті».

Результати науково-дослідної роботи викладача відображено у статті «Фізично-здоровій молоді – до спортивного ліцею» (газета «Новини Вінниччини».

Професійне кредо: Запалити бажання вчити й творити, радість пізнань у навчанні відкрити.


ГУЛЯС НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії. Вихователь-методист

Стаж роботи: 20 років.

Освіта: вчитель трудового навчання та технічної творчості (за спеціальністю «трудове навчання») Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського (1996р.).

Досвід професійної діяльності. Вихователь структурного підрозділу коледжу «Обласний спортивно-гуманітарний ліцей-інтернат».

Сфера професійних інтересів. Розробила та впорядкувала такі методичні посібники: «Художньо-естетичні свята, розваги, виховні години» свята осіннього, зимового та весняного циклу (2008р.), «Здоров’я та здоровий спосіб життя» (2009р.), «Робота з батьками. З чого почати?» (2010р.), «Українські традиції. Календарні свята» (2011р.), «Виховна робота в старшій школі» (2012р.), збірку мультимедійних презентацій до виховних годин (2012р.).  «Збірка мультимедійних презентацій до виховних годин «На допомогу вихователю»» (2015р.), «Тиждень правових знань» (2016р.), «Енциклопедія вихователя» (2017р.), «Щоденник класного керівника» (2017р.).

Провела ряд відкритих виховних годин: «Святкують всіляко» (2011 р.), «Це шкодить здоров’ю» (2012 р.), «Вінниця – перлина Поділля» (2012 р.), «Пам’ять та її значення у професійній діяльності» (2013 р.), а також проведено загальноліцейне свято «Осінній бал» (2012 р.), та загальноколеджний «Тиждень прав людини» (2012 р.), «Будуємо правову державу на новій планеті» (2015р.), «100 чудес України» (2017р.), «Народжені Україною. Найкращі спортсменки України за роки незалежності» (2017р.), «Небезпеки сучасної молоді. Круглий стіл» (2017р.), психологічний тренінг з розвитку і становлення професійної ідентичності особистості (2019р.). майстер-класи : «Виготовлення вітальних листівок (до Всесвітнього дня вітань 2019р)», «Листівка для мами» (до Міжнародного жіночого дня – 8 березня 2020р.)

Вивчала проблему профорієнтаційної роботи в школі. Результати даного дослідження знайшли своє відображення у статті «Про освіту, освіченість і життєвий вибір (профорієнтаційна робота в школі)» у Віснику науково-методичних досліджень ВГПК та оформленні у педагогічному досвіді.

Вивчає нові форми і методи виховної роботи, творчо використовує їх у своїй роботі. Систематично займається професійним самовдосконаленням та самоосвітою. Результати цієї роботи оформлені у педагогічному досвіді «Методика організації виховної роботи в гуртожитку» (2018р).

Є ініціатором проведення благодійного ярмарку Діти – дітям.

Є ініціатором проведення учнівського балу, ярмарку «Дари Подільського краю», циклу виховних годин ліцею «Культура спілкування» а також створення постійно діючого стенду «Пізнаємо світ разом».

Відзнаки й нагороди. Грамота Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. Подяка адміністрації і профспілкового комітету Вінницького гуманітарно- педагогічного коледжу.

Життєве кредо: «Якщо людина кожного дня, не зважаючи ні на що, буде виконувати свою роботу – життя наше зміниться на краще. А сухе дерево, якщо його щодня поливати, обов’язково зацвіте…»

Професійне кредо: Ліцей – це майстерня, де формується думка підростаючого покоління, треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.


КОЗЛОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, старший вчитель.

Стаж роботи: 30 років

Освіта: Вища. ВДПУ ім. М. Коцюбинського 1992 рік. Історичний факультет. Спеціальність: «Вчитель історії та суспільствознавства»

Досвід професійної діяльності. Після закінчення ВДПУ працювала вчителем історії в ЗОШ №32. З 2000 р. вчитель історії та правознавства в Спортивно-гуманітарному ліцеї-інтернаті при Вінницькому обласному комунальному гуманітарно-педагогічному коледжі.

Сфера професійних інтересів.
Вчитель активно сприяє формуванню конкретних історичних знань, здійснює розвиток особистісного історичного мислення учнів, осмислення ролі людини в історії, відповідальності особистості за власні дії. Особливо важливо, що вчитель намагається розвивати мислення учнів, вироблення власного погляду на історичні факти, критично ставитися до історичної інформації. В процесі навчально-педагогічної діяльності вчителька поєднує на уроках колективну та індивідуальну роботу; активно реалізує принцип  диференційованого навчання, традиційно забезпечує високий рівень креативності в пізнавальній діяльності учнів . Вчитель займається самоосвітою, систематично проходить курси підвищення кваліфікації. Педагог у своїй роботі використовує фахову періодику (видавництва «Шкільний світ», «Основа»). Значну увагу приділяє організації позакласної роботи (предметні тижні, тематичні заходи). 

Підготувала реферат «Урок історії як невід’ємна складова сучасного навчального процесу», навчально-методичні розробки: Гайдамацький рух на Поділлі; Поділля в добу Української Держави Павла Скоропадського; Освіта на Поділлі в 50-80-ті роки ХХ століття; Православна церква на Поділлі у Х VIII- ХI Х століттях; Людомор на Поділлі 1932-1933рр, а також робота з індивідуальними навчально-дослідницькими завданнями з курсу історії України на тему «Мій край». Підготувала до друку в Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу у 2013р. розробку уроку «Голодомор 1932-1933рр.» Брала участь у конференції з обміну досвіду роботи в Винницькому обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників.

Відзнаки й нагороди. Нагороджена Почесною грамотою Управління освіти і науки Вінницької ОДА в 2008 році, грамотою Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу в 2011 році.

Життєве кредо: «Потрібно ставитись до людей так, як ти хочеш, щоб вони ставились до тебе»

Педагогічне кредо: «Кожна дитина – особистість. Створити умови для її розвитку та самореалізації».


КУШКО ІГОР СЕРГІЙОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: І категорія

Стаж роботи: 8 років і 3 місяці.

Освіта: історичний факультет, Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, закінчив магістратуру за спеціальністю «Історія. Правознавство» (2012 р), за кваліфікацією «Викладач історії. Вчитель правознавства». З 2019 року аспірант кафедри права і публічного управління, Факультету історії, права і публічного управління Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського.

Досвід професійної діяльності. Працював викладачем історії України у Гніванському професійно-технічному ліцеї ім. Двічі Героя Радянського Союзу Р. Я. Малиновського (2012-2014).  З вересня 2014 року – вихователь Обласного наукового ліцею-інтернату Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж». З 2016 році Голова Первинної профспілкової організації студентів Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Сфера професійних інтересів. Здійснюю дослідження у сфері національно-патріотичного виховання; орієнтація на Людину, її духовну культуру й визначають основні напрями виховної роботи з молоддю та модернізації навчально-виховного процесу. Було опубліковано статтю (Національно-патріотичне виховання у спортивно-гуманітарному ліцеї інтернаті // Вісник науково-методичних досліджень. – Випуск 4, – Вінниця 2015.). Займаюся дослідженням історії України, де було опубліковано ряд статей у фахових українських виданнях: (Батозька битва в досліджені М. С. Грушевського «Історія України-Руси», Бар, 2014 р.), (Батозький реванш Б. Хмельницького, Запоріжжя 2017 р.), (Вплив Першої світової війни на східне Поділля  через призму евакуаційних процесів, Вінниця 2014 р.), (Легенда оборони Севастополя – матрос із Вінниччини Петро Кішка, Севастополь, 2013 р.) Співпраця школи і сім’ї у вихованні підростаючого покоління (практична частина) / Уклад. І.С. Кушко, М.С. Якимчук. – Вінниця, ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2019. – 50 с. Співпраця школи і  сім’ї у вихованні підростаючого  покоління (теоретична частина) / Уклад. І. С.  Кушко, М. С. Якимчук. – Вінниця, ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2020. – 112 с. Розробка уроку: Державотворчий процес періоду Директорії // Вісник науково-методичних  досліджень  Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. – Вінниця, 2020. – Випуск 1 (33). Батозька битва  //  Моя  Україна:  історія  та  сьогодення.  Краєзнавчі дослідження. Збірник наукових праць. Випуск №4. Вінниця, 2020. – С. 10 – 16. Іловайська  операція: бойовий досвід і трагічний епізод російсько-української війни // Війна на Донбасі. 2014 – 2019 рр. [Текст]: зб. Наук. праць за матеріалами  ІІІ  Всеукраїнської  наукової  військово-історичної  конференції,  19 квітня 2020 р. / Національний військово-історичний музей України. – К., 2020. – 278 с.

Життєве кредо: Хочеш зробити добру справу – не стримуйся.

Професійне кредо: Донести до серця кожної дитини знання, досвід і практичні вміння.


МАТВІЄНКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії.

Стаж роботи: 8 років.

Освіта: філологічний факультет (за спеціальністю «українська мова та література, англійська мова») Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Коцюбинського (2007 р.); магістратура Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» (2011 р.).

Досвід професійної діяльності. Працювала вчителем англійської мови  Спортивно-гуманітарного ліцею-інтернату при Вінницькому обласному комунальному гуманітарно-педагогічному коледжі (2007-2009 рр.). З 2010 року викладаю українську мову і літературу та зарубіжну літературу.

Сфера професійних інтересів. Впровадження форм та методів організації навчально-виховного процесу, що забезпечує максимальну самостійність навчання учнів. Використовуючи прийом інсценізації, розвиває в учнів  акторську майстерність, ораторське мистецтво, вміння творчо працювати у колективі. Підготувала інсценізацію твору М. В. Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки».

Розробила такі науково-методичні посібники: « Збірник інсценізацій для театрального гуртка», збірка виховних заходів для проведення тижня української мови «Рідна мово моя, поетична і ніжна», « Синтаксис простого та складного речення».

Життєве кредо: Бути активною, жити в гармонії з прекрасним, збагачуватись позитивом від оточуючого світу.

Професійне кредо: Працювати, отримуючи моральне задоволення та відчуваючи духовне зростання.


РОМАНУХА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Стаж роботи: 15 років.

Освіта: училище Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського (за спеціальністю «Початкове навчання», 2003 р.); філологічний факультет Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського (за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література, зарубіжна література», 2006 р.).

Досвід професійної діяльності. Працює за отриманим фахом (вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури) та на посаді вихователя гуртожитку в Обласному науковому ліцеї-інтернаті Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Сфера професійних інтересів. Навчально-виховна робота вчителя та вихователя знаходить своє відображення у численних методичних розробках та посібниках, які є цінним матеріалом на заняттях і виховних годинах.

Відзнаки й нагороди. Грамоти Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Життєве кредо: Людське в людині – то найбільша цінність, і дар цей треба берегти.

Професійне кредо: Віддай людині крихітку себе. За це душа поповнюється світлом. (Л. Костенко)


ТКАЧУК ГАЛИНА ГЕННАДІЇВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Стаж роботи: 16 років

Освіта: вища, закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія і біологія» вчитель географії і біології (2004 р.).

Досвід професійної діяльності: Працює вчителем біології, географії та хімії в Спортивно-гуманітарному ліцеї-інтернаті Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу з 2005 року.

Сфера професійних інтересів. у своїй роботі використовує методи компетентно орієнтованого підходу до організації навчального процесу, володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів, впроваджує передовий педагогічний досвід, формує навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці, уміє лаконічно, образно і виразно подати матеріал, вміє аргументувати свою позицію та володіє ораторським мистецтвом.

У березні 2012 року прийняла участь у міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти 2012», де була нагороджена дипломом за активну роботу з модернізації системи освіти за зайняте ІІІ місце.

У своєму надбанні має такі методрозробки: «Спадковість організмів. Цикл уроків. 11 клас» (2013р.), «Створення і використання комп’ютерних презентацій. Мультимедійне забезпечення уроків географії. 10 клас» (2012р.), «Технологія створення тестів» (2011р.), «Організм людини як біологічна система. Методична розробка уроків з біології. 9 клас» (2010р.), «Країни Азії. Методична розробка уроків з географії. 10 клас» (2009р.).
Бере активну участь у проведенні декад природничого циклу, приймає участь у конференціях − «Технологія складання тестових завдань» (ВОІПОПП, 14.06.12), систематично виступає з доповідями на педрадах ліцею, друкує статті – «Сучасні інноваційні педагогічні технології на уроках хімії» (Вісник науково-методичних досліджень ВГПК, листопад 2012р.).

Відзнаки і винагороди: Грамота Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2005 р.)

Життєве кредо: «У будь-якій справі досконалість досягається не тоді, коли більше нічого додати, а тоді коли більше нічого відняти». 

Професійне кредо: «Не достатньо отримувати знання – треба знайти їм застосування, недостатньо тільки бажати – треба творити».


НОВИЙ НАБІР УЧНІВ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

8 КЛАС (24 УЧНІ). КЛАСНИЙ КЕРІВНИК: КОЗЛОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА


9 КЛАС (29 УЧНІВ). КЛАСНИЙ КЕРІВНИК: КАТЕРИНЮК ГАЛИНА ДМИТРІВНА


10 А КЛАС (32 УЧНЯ). КЛАСНИЙ КЕРІВНИК: КИЛИВНИК ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА


10 Б КЛАС (32 УЧНЯ). КЛАСНИЙ КЕРІВНИК: РЯБОШАПКА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА


11 А КЛАС (25 УЧНІВ) КУРАТОР ГРУПИ: КОЛОНЮК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ


11 Б КЛАС (24 УЧНІВ) КУРАТОР ГРУПИ: ГРИГОРЕНКО АЛІНА МИКОЛАЇВНА


11 В КЛАС (24 УЧНІВ) КУРАТОР ГРУПИ: БЕЛІНСЬКА ЮЛІАНА ОЛЕКСАНДРІВНА


11 Г КЛАС (22 УЧНЯ) КУРАТОР ГРУПИ: МАЗУР ТЕРЕЗА АНДРІЇВНА


ПРИВІТАННЯ УЧНІВ ОБЛАСНОГО НАУКОВОГО ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ З ДНЕМ ВЧИТЕЛЯ!

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ПОСМІШКИ (2 ЖОВТНЯ)

УЧНІ ЛІЦЕЮ ТА ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ МАЛИ МОЖЛИВІСТЬ ПОДАРУВАТИ ВСІМ ПОСМІШКУ ТА СТВОРИТИ ПРИЄМНИЙ НАСТРІЙ.


НАШІ «НАЙСВІЖІШІ» СПОРТИВНІ ПЕРЕМОГИ:

ВІДВІДУВАННЯ 9 КЛАСОМ КІНОТЕАТРУ РОДИНА (5.10.2020):


ПРОГУЛЯНКА ЛІЦЕЇСТІВ ОСІННІМ МІСТОМ


НАВЧАННЯ УЧНІВ ЛІЦЕЮ ПРАЦЮВАТИ НА ОСВІТНІЙ ПЛАТФОРМІ COLLABORATOR З СПЕЦІАЛЬНО ЗАПРОШЕНИМ АДМІНІСТРАТОРОМ ПЛАТФОРМИ РОМАНОМ ПЕТРОВИЧЕМ (13.10.2020).


ЗАХІД ДО ДНЯ КОЗАЦТВА (13.10.2020)


САМООСВІТА ВЧИТЕЛІВ ТА ВИХОВАТЕЛІВ (20.10.2020)

ОБМІН ДОСВІДОМ РОБОТИ, МЕТА ЯКОГО, ЗРОБИТИ ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ УЧНІВ ЕФЕКТИВНІШИМ:

ЛІЦЕЇСТИ ВІТАЮТЬ ВСІХ ІЗ НОВИМ РОКОМ ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ