ВІРТУАЛЬНИЙ ДЕКАНАТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “012. ДОШКІЛЬНА ОСВІТА”

Підготовка здобувачів вищої освіти за освітньою програмою

012 Дошкільна освіта

Якісна освіта

на факультеті дошкільної освіти та музичного мистецтва  —

гарант  перспективного майбутнього!

  Мета: Підготовка  конкурентноздатних  фахівців до розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку в закладах системи освіти і сім’ї, здатних вирішувати типові спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі дошкільної освіти, що передбачає застосування загальних психолого-педагогічних теорій та фахових методик дошкільної освіти.   Надати студентам основи психолого-педагогічних знань із широким доступом до працевлаштування в системі дошкільної освіти, підготувати їх до самостійного здобуття систематичних знань, професійно-педагогічних вмінь і навичок із особливим акцентом на європейський розвиток, змотивувати до подальшого навчання.

  Цілі навчання: підготовка фахівців до розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку в закладах системи освіти і сім’ї, здатних вирішувати типові спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі дошкільної освіти, що передбачає застосування загальних психолого-педагогічних теорій та фахових методик дошкільної освіти та характеризуються комплексністю та невизначеністю умов

  Нині державна освітня політика України спрямовується на розширення можливостей для створення та діяльності дошкільних закладів різних форм власності, створення додаткових місць у функціонуючих закладах дошкільної освіти, введення в експлуатацію новобудов, відновлення діяльності закладів, що використовуються не за призначенням, отже збільшиться потреба у професійно підготовлених педагогах – вихователях. У колі дослідників, організацій і політиків досягнуто консенсус щодо якості дошкільної освіти і догляду за дітьми. Результати дошкільної освіти для дітей та сімей залежать від рівня освіченості такомпетентності кадрів.

  Престиж праці вихователів зростає у всіх державах, і Україна тут не виключення. Це пов’язано з численними дослідженнями на тему раннього розвитку дитини.

  Проведений аналіз мережі закладів дошкільної освіти міста Вінниці та Вінницької області в динаміці її розвитку, а також кадрового забезпечення ЗДО засвідчив нагальну потребу регіону у фахівцях цього профілю. Підтвердженням  цього є постійні запити від роботодавців, які пропонують відкриті вакансії вихователів у ЗДО і здійснюють пошук спеціалістів. А відтак, цілі ОП та програмні результати навчання відбивають тенденції розвитку спеціальності та ринку праці, орієнтують на підготовку висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців дошкільної освіти, які здатні відповідати запитам сучасного суспільства та задовольняти попит на ринку освітніх послуг.

За даними МОН [пресслужба Міністерства освіти і науки України] : «Якісна та доступна дошкільна освіта» – один з головних пріоритетів Міністерства, тож МОН продовжує впровадження системних змін у цій сфері.

   Базовий компонент дошкільної освіти, який було схвалено, визначає вимоги до обов’язкових компетентностей та результатів освіти дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті відповідно до міжнародних стандартів якості освіти. Документ заснований на компетентнісному підході до освіти та формуванні наскрізних умінь в дитини, що забезпечує наступність між дошкільною та початковою освітою та ґрунтується на таких  критеріях  якості дошкілля:

 • доступність;
 • мотивований та компетентний педагогічний працівник;
 • безпечне та розвивальне освітнє середовище;
 • зміст дошкільної освіти;
 • стала управлінська система;
 • стала система моніторингу якості дошкільної освіти.

  В умовах війни педагогічні працівники мають бути готовими, спроможними повноцінно надавати освітні, інформаційні, консультаційні послуги сім’ям, які виховують дітей раннього та дошкільного віку. Саме тому питання організації комунікації з учасниками освітнього процесу посідає ключове місце.

  В умовах військових дій найбільшої актуальності набувають системи комунікації з дітьми,  їхніми батьками,  сім’ями, педагогами, що дає змогу встановити швидкий обмін інформацією, мобільність зворотного зв’язку. Актуальність професії вихователя набула ще більшого значення.

  Науково – педагогічний  колектив факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва на чолі із адміністрацією коледжу  будуть реалізовувати конструктивний проєкт:

1. Розвивати спільну наукову і освітню діяльність між  закладами  вищої освіти України і зарубіжних країн, де ведеться підготовка фахівців за освітньою програмою 012 Дошкільна освіта. Сприяти розвитку і впровадженню різних форм кооперації наукових досліджень університетів, інших освітніх і наукових центрів, закладів дошкільної освіти, психологічних центрів.

2. Посилювати зв’язок освіти з науковими дослідженнями, залучати здобувачів вищої освіти до вирішення наукових проблем, пов’язаних з підготовкою дітей передшкільного віку.

3. Працювати над створенням нового освітнього простору, оновленням методик та методів навчання, пошуком нових підходів до організації освітнього   процесу в рамках нового Базового компоненту дошкільної освіти та старту Нової української школи.

4.Продовжувати розвиток регіонального інноваційного науково-методичного середовища для формування високої професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти.


Куратор 11-Д групи: 
 Федчишина T. Л.
Педагогічне кредо: «Ідеалом сучасного
навчання є особистість з гнучким розумом, з повноцінними розвинутими потребами
до пізнання та самостійності дії, з певними орієнтувальними навичками і творчими здібностями, умінням учитися протягом всього життя».

Куратор 12-Д групи: 
 Цісар І. В.
Педагогічне кредо:  «Не примушувати, а переконувати; не керувати, а організовувати; не обмежувати, а надавати свободу».

Куратор 21-Д групи:   Василевич І. В.
Педагогічне кредо:«
Віддай людині крихітку себе. За це душа поповнюється світлом».

Куратор 22-Д групи: 
  Бузенко І. Л.
Педагогічне кредо:«Тільки той стане
справжнім учителем, хто ніколи не забуває, що сам був дитиною…» (В.Сухомлинський)

Куратор 31-Д групи:  
Галущенко В. Г.
Педагогічне кредо:
«Повага до студента, вміння бачити в кожній людині особистість».


Куратор 41-Д групи:  
Руда Т. В.
Педагогічне кредо:«Бути педагогом, значить бути  справжнім реформатором майбутнього життя».

Куратор 42-Д групи: 
Павліченко Л.  В.
      Педагогічне кредо: 
«Найдосвідченіший педагог  ніколи не повинен
зупинятися на досягнутому, бо якщо немає руху вперед, то неминуче починається відставання» (В. О. Сухомлинський)

Куратор 11-Д (Б) групи:  Тарашевська О. В.
        Педагогічне кредо: 
«Доброта, самовідданість і милосердя людської душі у найрізноманітніших проявах».

Куратор 21-Д (Б) групи:
Токар Л.  П.
Педагогічне кредо:
«Світ буде таким, якими будуть наші діти!»
Основні напрями роботи кураторів:
 • Виховання громадянина, патріота українського народу, держави: формування у молоді чіткої громадянської позиції, виховання любові до Батьківщини, поваги до української культури, мови, національних символів, національних традицій та історії.
 • Розвиток моральності особистості, як основи її духовності, важливого чинника розвитку соціальної та професійної компетентності.
 • Розвиток професійної компетентності студента, складовими якої є бажання працювати в певній галузі знань, прагнення високого професіоналізму, усвідомлення необхідності отримати глибокі і різнобічні знання, потреба самоосвіти, набуття навичок самостійності в навчальній і науковій праці, уміння застосовувати знання на практиці, вміння корелювати професійні завдання з потребами.
 • Активізація виховної роботи із залученням студентів до інших форм роботи, що реалізуються в умовах вищого навчального закладу серед студентів (наприклад, творчих секцій, волонтерських об’єднань, студентських ЗМІ та ін.). Заохочення активності всіх представників груп та створення дружньої привітної атмосфери всередині студентського колективу.
 • Розвиток особистості студента на основі самопізнання, самовизначення, самоосвіти, самовиховання, самовдосконалення.
 • Виховання у молодих людей потреби у здоровому способі життя, зміцнення престижності валеологічних цінностей.
 • Розвиток психологічної культури молоді, як важливого чинника особистісної, соціальної та професійної реалізації особистості.
 • Правове виховання: набуття правових знань як чинника формування правової культури, прищеплення молодим людям віри у верховенство Закону, дотримання студентами законів України та нормативних актів, прийнятих в коледжі.
 • Збагачення естетичного досвіду студентів як важливого фактора розвитку духовності особистості, її соціальної та професійної компетентності.

Розвиток здібностей і потреб науково-пошукової діяльності як важливого фактора розвитку особистості студентів.

ФОТОГАЛЕРЕЯ АКАДЕМІЧНИХ ГРУП

41-Д

21-Д(Б)

11-Д

11-Д(Б)

12-Д

31-Д

22-Д

42-Д

21-Д

ЯКІСТЬ ОСВІТИ

ІНТЕРАКТИВНА ДОШКА