ВІСНИК НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ПЕРЕДМОВА

В період стрімкої діджіталізації усіх сфер діяльності людства, друковане слово було і залишається актуальним і невід’ємним джерелом передачі знань, досвіду та особистих думок.

Сучасні педагогічні коледжі можна по праву назвати науково-методичною майстернею. Щорічно у коледжах проходить атестація науково-педагогічних працівників, яка свідчить про надзвичайно високий науково-методичний потенціал викладачів. У скарбниці більшості викладачів з‘являються нові форми та підходи до навчання студентів, власні методичні розробки, які покращують рівень та якість багатьох освітніх процесів. У коледжах проводяться конкурси на найкраще заняття, педагогічний досвід, методичне видання тощо. Окрім участі викладачів коледжів у науково-методичних семінарах, читаннях та конференціях, є така форма співпраці та обміну досвідом – методичні об‘єднання, які значно посилюють методичну складову освітнього процесу

Активна видавнича діяльність у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі почалась з 2007 року, коли в коледжі з ініціативи директора, спеціаліста вищої категорії, викладача-методиста Войцехівського Костянтина Францовича були проліцензовані бакалаврські програми підготовки фахівців в галузі освіти;  створена науково-методична рада коледжу під головуванням досвідченого методиста, спеціаліста вищої категорії, викладача-методиста Рудої Тетяни Вікторівни. Логічним продовженням видавничої та редакторської справи стало започаткування у 2012 році періодичного видання «Вісник науково-методичних досліджень», діяльність якого здійснювалась під загальним керівництвом к.пед.н., доц. Марценюк О.Г.

Книговидання в коледжі має свою специфіку і характерні ознаки. Викладачі коледжу активно видають навчальні посібники, навчальні наочні посібники з образотворчого мистецтва, практичні порадники та практикуми (саме такими користуються не тільки студенти коледжу, а й педагогічного університету для роботи з дітьми в літніх оздоровчих таборах), словники як мовні так і енциклопедичні, тлумачні та термінологічні словники, атласи та довідники. Але особливою популярністю серед педагогів користуються робочі зошити. Учасники освітнього процесу створюють робочі зошити з дисциплін, окремих параграфів, спеціальних розділів та тем. У методичній літературі використовується паралельно термін «зошит з друкованою основою».

При стрімкому збільшенні об’єму навчальної інформації актуальним стає завдання опанування учнями (студентами, слухачами) способів самостійного здобування й активного засвоєння знань. Сьогодні ми стали свідками стихійного розвитку нового жанру навчальної літератури — робочих зошитів (зошитів із друкованою основою). Ці навчальні видання виступають як найбільш мобільні та особистісно орієнтовані серед інших друкованих засобів навчання.  Робочі зошити міцно увійшли в систему загальноосвітньої підготовки та розглядаються для багатьох предметів як обов’язкова складова навчально-методичного комплексу. У професійній підготовці фахівців такого широкого застосування робочі зошити поки не отримали, але їх розробка та впровадження в навчальний процес є актуальним питанням для професійної освіти.

Більшість науковців вважають, що сучасний робочий зошит перестав бути простим набором завдань для самостійної роботи. Зараз він активізує навчально-пізнавальну діяльність учнів на всіх етапах навчального процесу [4].

Навчально-методичні напрацювання педагогів коледжу мають високий науково-методичний рівень змісту, відображення в них етичних та естетичних норм конкретної людської діяльності, вони відповідають основним напрямам та результатам розвитку наукової думки, її сучасному стану; вимогам державних освітніх стандартів, освітніх програм які визначають обов’язковий набір дисциплінарних знань, а також системі організації освітнього процесу, що склалась у вишах, із урахуванням її перспектив. Ми відмічаємо високий дидактичний рівень навчальної книги авторів – викладачів коледжу, що має забезпечити необхідний навчальний ефект, тобто доступність викладання, зв’язок із лекційними та практичними знаннями, стимулювання самостійної роботи. На сайті коледжу у вкладці видавнича діяльність та електронний репозитарій можна завжди познайомитись з новинками у книговиданні закладу.

Отже, видання навчальної книги в коледжі покликана не відсутністю або нестачею навчальної літератури, а навпаки розширенню можливостей друкованих видань, які б сприяли розвитку навичок опрацювання першоджерел, розвитку та стимулюванню самостійної роботи здобувачів освіти, а також видання педагогів-практиків дозволяють заповнити ті пробіли у навчальній літературі, які не були помічені авторами, науковцями-теоретиками.

Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (віднесений до переліку періодичних видань України, які мають державну реєстрацію) – науково-виробничий та навчальний журнал присвячений висвітленню широкого спектру теоретичних та прикладних проблем педагогіки, психології, окремих методик та філології, підтримує традиції інтеграції вишівської науки з практикою, сприяє поширенню досвіду наукової, науково-педагогічної та виробничої діяльності, становленню кадрів вищої кваліфікації; розрахований на спеціальну категорію читачів, зокрема педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої, середньої та дошкільної освіти, здобувачів освіти та молодих науковців.

Поява такого періодичного видання дала можливість викладачам-практикам, вчителям ЗОШ та вихователями дитячих навчальних закладів, з якими укладені договори про співпрацю та сприянню в організації педагогічної практики здобувачів освіти коледжу, апробувати та поширювати свої методичні напрацювання, нові підходи та методики у навчанні і вихованні молоді. Суту наукові статті поступились своїм місцем, і перевага стала надаватись більше методичним статтям, які значно сприяли дисемінації передового педагогічного досвіду, накопиченню якого сприяє організація освітнього процесу на прикладній основі з врахуванням переваг дуальної освіти. Такі методичні статті представляють собою конспекти показових занять, майстер-класів, воркшопів, лабораторних занять, драфти педагогічних та адміністративних рад, спільних засідань кафедр та циклових комісій, фестивалей, тижнів науки тощо.

За майже 10 річний період існування досить актуальними серед дописувачів стали такі рубрики: інтеграція науки та практики як механізм ефективного розвитку; педагогічні та лінгвістичні аспекти викладання; германістика та славістика у сучасному науковому просторі; психолого-педагогічні умови формування та розвитку особистості вихованця; лабораторія педагогічної майстерності та професійного саморозвитку педагога; Challenges in Education та відомі імена року.

Специфікою періодичності даного видання є той факт, що з щоквартального випуску Вісника, весняний номер завжди присвячувався науково-методичним доробкам молодих учених, студентів, які отримали вагомі результати наукової діяльності. Мовами видання цього номеру завжди є кілька: українська, англійська та німецька. Найбільш активними виявились студенти, які пишуть наукові та науково-методичні статті англійської та німецькою мовами під керівництвом викладачів кафедри германської філології Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.

Серед авторів статей до Вісника досить часто подають свої роботи викладачі інших навчальних закладів, високо оцінюючи політику редакційної колегії Вісника науково-методичних досліджень щодо надання переваги суто методичним статтям: Барського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. М. Грушевського, Бериславського педагогічного коледжу ім. В.Ф. Беньковського, Богуславського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.С. Нечуя-Левицького, Бродівського педагогічного коледжу ім. М. Шашкевича, Вінницького технічного коледжу, Дніпропетровського педагогічного коледжу, Одеського педагогічного училища, Корсунь-Шевченківського педагогічного коледжу ім. Т.Г. Шевченка, Педагогічного коледжу Львівського національного університету ім. І.Франка, Користишевського педагогічного коледжу ім. І.Франка, Луцького педагогічного коледжу та інш.

Таким чином, за такий досить невеликій термін існування на теренах видавничої діяльності Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу започаткував свої традиції, сформував свій стиль та став тим позавербальним способом спілкування членів педагогічної спільноти, надаючи можливість обміну досвідом та поширенню інноватики в освіті, створюючи імідж коледжу, як осередка науково-методичної думки.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИДАВНИЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ
СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Description for this block. Use this space for describing your block. Any text will do. Description for this block. You can use this space for describing your block.

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

директор КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Войцехівський Костянтин Францович

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР:

методист коледжу, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, Руда Тетяна Вікторівна

МЕДІА-РЕДАКТОР:

кандидат педагогічних наук, доцент

 Марценюк Олена Георгіївна

Email: heorhiivna@gmail.com

Viber: 097-211-64-54

РІШЕННЯ НАЦ. РАДИ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ЗАПРОШЕННЯ ДО ДРУКУ
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ДЖЕРЕЛ
ВИПУСКИ (архів номерів)