КАФЕДРА СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Основне завдання  – передати молодим не лише свої знання, а й любов до рідної землі, до своєї історії, до людини…

До складу кафедри суспільно-гуманітарних наук сьогодні входять 13 науково-педагогічних і педагогічних працівників. Завідувач кафедри Лисий Анатолій Кононович, кандидат історичних наук, доцент, мудрий наставник, талановитий педагог, фахівець високого рівня.

Викладачі кафедри:

 • Котик Ю.В. – кандидат історичних наук
 • Лисак І.С. – кандидат філософських наук
 • Майданик О.В. – кандидат педагогічних наук
 • Мельников Д.О. – кандидат історичних наук
 • Яцишина Г.Я.
 • Мазуркевич В.В.
 • Самоєнко О.М.
 • Гресько О.П.
 • Рокіцька І.А.
 • Стасенко А.М.
 • Осадчук А.С.
 • Плотицька Ю.П.

Викладачі кафедри забезпечують відповідний належний рівень компетентностей студентів, уміють створити атмосферу співпраці в освітньому процесі, уміння застосовувати в практичній діяльності широкий набір методів, прийомів і засобів навчання із розвитку пізнавальної активності студентів, створити умови для самостійної підготовки.

У трьох навчальних аудиторіях, які належать кафедрі, викладачами створені сучасні комплекси методичного забезпечення викладання суспільно-гуманітарних дисциплін.

Викладачі постійно обмінюються досвідом роботи для збагачення та урізноманітнення власної діяльності, проводять відкриті заняття, у ході яких демонструють впровадження різноманітних інноваційних технологій навчання.

Традиційними для викладачів кафедри стали підготовка і проведення науково-теоретичних конференцій, усних журналів, студентських олімпіад, відзначення ювілейних дат знакових особистостей української історії.

Виховати у студентів почуття власної гідності, активну громадянську позицію, чесність, порядність і наполегливість у досягненні мети – ось головне в роботі викладача.

ЛИСИЙ АНАТОЛІЙ КОНОНОВИЧ
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Кандидат історичних наук, доцент.

Освіта: Ужгородський державний університет. Ступінь вищої освіти – історик, викладач історії і суспільствознавства, 1969 р.

Кандидат історичних наук з 1984 р. Кандидатську дисертацію захистив у спеціалізованій раді при Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка зі спеціальності 07.00.01 – історія КПРС.

Професійна діяльність:

1975 – 1978рр. – викладач кафедри історії КПРС Вінницького державного політехнічного інституту.

1978 – 1984рр. – асистент кафедри історії КПРС Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського.

1984 – 1990рр. – старший викладач кафедри історії КПРС Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського.

1990 – 2012рр. – доцент кафедри історії України Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

2012 – 2017рр. – викладач суспільних наук Барського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. М. Грушевського.

2017 – 2018рр. – викладач суспільно-гуманітарних наук Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.

2018 – 2022рр. – дотепер – завідувач кафедри суспільно-гуманітарних наук Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Загальний стаж педагогічної роботи – 49 років, у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 37 років, у даному навчальному закладі – 6 років.

Наукова робота. Автор понад 250 праць.

Нариси історії Подільсько-Брацлавської єпархії (1795-1995). – Вінниця, 1995. – 200 с.

Нариси історії Гніванського костьолу (1906-1996). – Вінниця, 1996. – 100 с.

Нариси історії Мурафського костьолу (1625-2000). – Вінниця, 2000. – 175 с.

Коло наукових інтересів. Краєзнавство

Нагороди, почесні звання: Почесний краєзнавець України, відмінник освіти України.

Педагогічне кредо: «Знання через цікавість».


МАЙДАНИК ОЛЕНА ВАСИЛІВНА

Кандидат педагогічних наук, викладач суспільних дисциплін.

Декан факультету педагогіки та фінансово-економічної діяльності.

Нагороджена Нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти України»

Освіта: Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1994 рік.

Спеціальність: «Історія». Кваліфікація: «Історик, викладач історії».

Загальний стаж педагогічної діяльності – 23 роки, зокрема у Комунальному закладі вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» – 18 років.

Параметри наукового дослідження: Кандидатська дисертація «Формування громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи в педагогічному коледжі», 13.00.04 – теорiя i методика професiйної освiти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2017 рік.

Наукова робота.

Навчально-методичні посібники:

Роль і місце інтерактивних технологій у вивченні методики навчання предмета «Я у світі».

Основи формування громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи.

Основи соціально-правового захисту особистості.

Основи економічних знань.

Курсові роботи з методики навчання освітньої галузі «Суспільствознавство». Методичні рекомендації.

Автор понад двадцяти п’яти наукових статей. Серед них:

Майданик О. В. Формування громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи засобами інноваційних технологій. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки.  Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. Вип. № 2 (88).

Майданик О. В. Вибір принципів і методів формування громадянської компетентності майбутнього вчителя початкової школи  Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»: Збірник наукових праць.  Мукачево, 2016.  Випуск 2.

Майданик Е. В. Реализация современных методологических подходов в процессе формирования гражданской компетентности будущего учителя начальной школы  Годишник.  Стара Загора : Такийский университет. Педагогический факультет, 2016. Том 13. (Публікація в закордонному виданні)

Майданик О. В. Змістовий аспект поняття «громадянська компетентність» вчителя початкової школи.  Науковий огляд. Київ : 2016. Випуск 7 (28).

Майданик О. В. Особливості формування громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи в педагогічному коледжі. Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика. Збірник науково-методичних праць. Житомир, 2017. Ч. 1.

Майданик Е. В Теоретические аспекты проблемы формирования гражданской компетентности будущих учителей начальной школы. Social Studies: Theory and Practice. 2017. Vol. 2. № 1. (Публікація в закордонному виданні)

Майданик Олена, Грітченко Тетяна. Діагностичний інструментарій формування громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи в педагогічному коледжі. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. Випуск 58.

Майданик О. В., Грітченко Т. Я. Інноваційне навчання в контексті професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в закладах вищої освіти. Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. Київ, 2019. Випуск 58.

Майданик Олена. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. № 33. Том 2. С. 231–238

Maidanyk O. V.,Hritchenko T. Ya. Pedagogical conditions of civic competence formation of future primary school teachers in pedagogical college. / Collective monograph  PEDAGOGICAL AND PSYHOLOGICAL SCIENCES: REGULARITIES AND DEVELOPMENT TRENDS. Wloclawek, Poland. 2020 p.70-85.

Maidanyk O. V.,Hritchenko T. Ya.  Enhancing Analytical Thinking in Tertiary Students Using Debates. European Journal of Educational Research Volume 10, Issue 2, 879 – 889. ISSN: 2165-8714. URL:

Коло наукових інтересів. Історіографія історії України, громадянська освіта, формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи в умовах Нової української школи, сучасний розвиток науково-педагогічних досліджень.

Педагогічне кредо: Відкрити в кожному студентові душу творця, дати йому змогу розквітнути і пробудитися.


МЕЛЬНИКОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Кандидат історичних наук, доцент.

Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут. Вчитель історії і суспільствознавства, 1975 р.

Кандидат історичних наук з 1988р. Кандидатську дисертацію захистив у Київському державному університеті імені Т.Шевченка зі спеціальності 07.00.01 – історія КПРС.

Професійна діяльність:

1975-1977рр.  Вчитель історії Гущинецького профтехучилища  Калинівського р-н. Вінницької обл.

1977-1980рр. Викладач суспільних дисциплін Вінницького м’ясо-молочного технікуму.

1980-2014рр. Викладач кафедри суспільних наук Вінницького технічного університету.

2014-2018рр. Викладач кафедри суспільних наук Вінницької філії Київського університету культури.

2018-2022рр. Викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Наукова робота. Автор понад 80 публікацій.

Монограція. «Молодёж в управлении делами общества» -М.,1990 – 150с.

Коло наукових інтересів. Молодіжна політика.

Педагогічне кредо: «Вік живи – вік учись.»


КУШКО ІГОР СЕРГІЙОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: І категорія

Стаж роботи: 9 років.

Освіта: історичний факультет, Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, закінчив магістратуру за спеціальністю «Історія. Правознавство» (2012 р), за кваліфікацією «Викладач історії. Вчитель правознавства». З 2019 року аспірант кафедри права і публічного управління, Факультету історії, права і публічного управління Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. У серпні 2021р. пройшов міжнародне стажування у Чеській республіці «Академія економіки і педагогіки».

Досвід професійної діяльності: Працював викладачем історії України у Гніванському професійно-технічному ліцеї ім. Двічі Героя Радянського Союзу Р. Я. Малиновського (2012–2014). З вересня 2014 року – вихователь Обласного наукового ліцею-інтернату Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж». З 2016 році Голова Первинної профспілкової організації студентів Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Сфера професійних інтересів. Здійснюю дослідження у сфері національно-патріотичного виховання; орієнтація на людину, її духовну культуру й визначають основні напрями виховної роботи з молоддю та модернізації навчально-виховного процесу. Було опубліковано статтю (Національно-патріотичне виховання у спортивно-гуманітарному ліцеї інтернаті // Вісник науково-методичних досліджень. – Випуск 4, – Вінниця 2015.). Займаюся дослідженням історії України, де було опубліковано ряд статей у фахових українських виданнях: (Батозька битва в досліджені М. С. Грушевського «Історія України-Руси», Бар, 2014 р.), (Батозький реванш Б. Хмельницького, Запоріжжя 2017 р.), (Вплив Першої світової війни на східне Поділля  через призму евакуаційних процесів, Вінниця 2014 р.), (Легенда оборони Севастополя – матрос із Вінниччини Петро Кішка, Севастополь, 2013 р.) Співпраця школи і сім’ї у вихованні підростаючого покоління (практична частина) / Уклад. І.С. Кушко, М.С. Якимчук. – Вінниця, ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2019. – 50 с. Співпраця школи і  сім’ї у вихованні підростаючого  покоління (теоретична частина) / Уклад. І. С.  Кушко, М. С. Якимчук. – Вінниця, ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2020. – 112 с. Розробка уроку: Державотворчий процес періоду Директорії // Вісник науково-методичних  досліджень  Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. – Вінниця, 2020. – Випуск 1 (33). Батозька битва // Моя Україна: історія та сьогодення. Краєзнавчі дослідження. Збірник наукових праць. Випуск №4. Вінниця, 2020. – С. 10 – 16. Іловайська операція: бойовий досвід і трагічний епізод російсько-української війни // Війна на Донбасі. 2014 – 2019 рр. [Текст]: зб. Наук. праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської наукової військово-історичної  конференції, 19 квітня 2020 р. / Національний військово-історичний музей України. – К., 2020. – 278 с. Місце Директорії у державному апараті Української народної республіки (1919 р.) // Публічне управління і право: історія, теорія, практика. Випуск 1. 2021. Legal status of the directory of the Ukrainian national republic as a body of collegiate authority (November 1918 – November 1919)) // Modern Science – Moderní věda – Praha. Česká republika, Nemoros. 2021. №4 P. 71 – 79. Формування місцевих органів влади періоду УНР Директорії (на прикладі сільських комісарів). Грааль науки. 2021. 8. жовтня С. 114 – 119. Правовий статус Державної Народної Ради, Української народної республіки доби Директорії. Грааль науки. 2021. 5. червня С. 56 – 59.

Життєве кредо: «Працювати відповідально і жити по совісті»

Професійне кредо: «Створити оптимальні умови для формування історичного мислення в учнів при вивченні історії»


ЛАТУША НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

Кандидат педагогічних наук, викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук.

Освіта:

Вінницький державний педагогічний університет  ім. М. Коцюбинського, 2003р. Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія». Кваліфікація: «Вчитель історії і правознавства».

Вінницький державний аграрний університет, 2007 р. Спеціальність: «Менеджмент організацій», спеціалізація: «Правове забезпечення», кваліфікація – менеджер-економіст.

Кандидатська дисертація «Формування професійної мобільності майбутніх агрономів у вищих аграрних навчальних закладах», 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 2016 р.

Автор понад 40 наукових праць.

Загальний стаж педагогічної роботи 6 років.


ЛИСАК ІГОР СТАНІСЛАВОВИЧ

Кандидат філософських наук, викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук

Освіта: Богуславське педагогічне училище ім. І.С. Нечуя-Левицького. Ступінь вищої освіти – молодший спеціаліст, спеціальність «Вчитель початкових класів», кваліфікація «Вчитель початкових класів та організатор спортивних секцій і клубів», 1994 р.

Київський університет імені Тараса Шевченка. Ступінь вищої освіти – спеціаліст, спеціальність «Філософія», кваліфікація «Філософ, викладач філософських дисциплін», 1999 р.

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Ступінь вищої освіти – спеціаліст, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «Юрист», 2006 р.

Кандидат філософських наук із 2018 року. Кандидатську дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 27.053.05 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» зі спеціальності «Соціальна філософія та філософія історії».

Професійна діяльність:

1993 – 1994рр. – вчитель біології 6-9 класів Москаленківської неповної середньої школи.

1996 – 1997рр. – викладач основ ринкової економіки ПТУ № 28 міста Київ.

1997 – 1998рр. – спеціаліст першої категорії управління справами Українського об’єднання із забезпечення нафтою і нафтопродуктами «Укрнафтопродукт».

1998 – 2002рр. – спеціаліст першої категорії управління справами Акціонерної холдингової компанії «Укрнафтопродукт».

2002 – 2003рр. – викладач юридичних дисциплін Богуславського педагогічного коледжу ім. І.С. Нечуя-Левицького.

2003 – 2004рр. – головний спеціаліст Богуславського районного управління юстиції.

2004 – 2005рр. – викладач юридичних дисциплін Богуславського гуманітарного коледжу ім. І.С. Нечуя-Левицького.

2006 – 2012рр. – викладач філософії та правознавства Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.

2012 – 2015рр. – аспірант кафедри філософії ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

2016р. – дотепер – викладач суспільних дисциплін кафедри суспільно-гуманітарних наук КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

2018 рік – захист кандидатської дисертації з теми «Проблема ненасилля у контексті модернізації сучасного українського суспільства».

Загальний стаж педагогічної роботи – 20 років, у даному навчальному закладі – 15 років.

Коло наукових інтересів: Соціальна філософія, філософія людини.

Педагогічне кредо: «Людьми не народжуються, а виховуються». ( Еразм Роттердамський).

Життєве кредо: «Коли не можу нічим любій Вітчизні прислужитися, в кожному разі з усієї сили намагатимуся нікому ні в чому не шкодити».

(Г.С. Сковорода)


ГРЕСЬКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук.

Освіта: Кваліфікація «Вчитель історії, суспільствознавства та правознавства». Закінчив Вінницький педагогічний інститут імені М,Островського, 1990 р.

Професійна діяльність:

1991 – 1996рр. – вчитель історії та суспільствознавства ЗОШ №32 м. Вінниці.

1997 – 1998рр. – заступник директора з навчально-виховної роботи ЗОШ №14 м. Вінниці.

1999 – 2011рр. – директор ЗОШ №31 м. Вінниці.

2011 – 2014 рр. – методист ВГПК.

2014 – 2022рр. – керівник підрозділу з працевлаштування студентів та охорони праці Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Загальний стаж педагогічної роботи – 32 роки, в даному навчальному закладі – 11 років.

Наукова робота. Автор понад 10 праць, серед них – навчально-методичні посібники «Атестація викладача в сучасних освітніх умовах», методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Основи економічної теорії», методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Основи філософських знань», «Термінологічний словник з економічної теорії», «Термінологічний словник з філософських знань», наукова стаття «Методи, форми і засоби викладання філософії у вищому навчальному закладі І- ІІ рівня акредитації» (надрукована у« Віснику науково-методичних досліджень» ВГПК, випуск 1, 2015 рік.

Наукові статті: «Церковний літопис Оратова», надрукована у «Віснику науково-методичних досліджень» ВГПК, випуск 3, 2018 рік. «Поговоримо про шкоду тютюнопаління» надрукована у «Віснику науково-методичних досліджень», випуск 3, 2021 рік.

Нагороди, почесні звання: Відзнака благословення за труди на благо церкви, Орден Червоної Зірки, медалі.

Коло наукових інтересів: Виховання заходами військово-патріотичних та національних ідей студентів коледжу.

Педагогічне кредо: «Собака гавкає, а караван йде» (Афганське прислів’я).


МАЗУРКЕВИЧ ВІРА ВАСИЛІВНА

Викладач суспільно-гуманітарних наук.

Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського, спеціальність «Історія», кваліфікація «Вчителя історії і суспільствознавства», 1986 рік.

Професійна діяльність: 1986 рік – дотепер – викладач суспільних дисциплін Вінницького педагогічного училища, згодом коледжу.

З 1993 року по 2018 р. – голова циклової комісії викладачів суспільно-економічних дисциплін.

Загальний стаж педагогічної роботи – 36 років, у даному навчальному закладі – 35 років.

Наукова робота. Укладач навчально-методичних посібників:

«Методичні рекомендації до семінарських занять і до самостійної роботи з політології», 2015 р.;

«Практичні заняття з історії України», 2018 р.;

«Засоби діагностики знань з економічної теорії», 2019 р.

Стаття «Складові успіху сучасного вчителя» // Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. Випуск 4, 2013 р.

Коло наукових інтересів. Формування історичної компетентності, активної громадянської і соціальної позиції майбутніх фахівців в умовах коледжу.

Нагороди, почесні звання: Відмінник освіти України. Нагороджена знаком «А. С. Макаренка». Грамоти Міністерства освіти України. Нагрудний знак Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу «За заслуги» ІІ ступеня, 2011 р.

Грамоти: Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради, 2016 р.; Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, 2018 р.; Вінницька обласна організація профспілки працівників освіти і науки України, 2018 р.

Подяка Ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Вінницької області, 2016 р. Подяка Жмеринської державної адміністрації Жмеринської районної ради, 2018 р.

Педагогічне кредо:

Щоб бути хорошим вчителем,

потрібно любити те, що викладаєш

і тих кому викладаєш.


ОСАДЧУК АЛЛА СТАНІСЛАВІВНА

Викладач суспільно-гуманітарних наук

Освіта: Вінницьке педагогічне училище (1992 р), кваліфікація «вчитель початкових класів, організатор роботи з учнівськими об’єднаннями»;

Київський університет ринкових відносин (2011 р.), спеціальність «Правознавство», кваліфікація «юрист».

Професійна діяльність: 1987р. – дотепер – працює в коледжі.

З 2017 року – викладач юридичних дисциплін.

Педагогічне кредо: «Щоб виховати хорошу людину, потрібно бути людяним, мудрим та впевненим у собі».


ПЛОТИЦЬКА ЮЛІЯ ПЕТРІВНА

Магістр права, викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук

Освіта: Національний університет «Одеська юридична академія».

Ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «Магістр права». Диплом виданий 17 червня 2015 року.

Професійна діяльність. З 2015 року працюю викладачем правових дисциплін.

Окрім викладацької діяльності, обіймаю посаду юрисконсульта коледжу.

Загальний стаж педагогічної роботи – 3 роки.

Педагогічне кредо: «Успіх приходить до того, хто робить те, що найбільше любить».


РОКІЦЬКА ІННА АНАТОЛІЇВНА

Викладач історії та правознавства, магістр педагогічної освіти.

Викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук

Освіта:  Вінницьке педагогічне училище. Ступінь вищої освіти – молодший спеціаліст, спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку», 1996 р.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Ступінь вищої освіти – спеціаліст, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», кваліфікація – «Вчитель історії і правознавства», 2008 р.

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти». Ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність «Педагогіка вищої школи», кваліфікація «Викладач університетів та вищих навчальних закладів», 2011 р.

Загальний стаж педагогічної діяльності – 12 років, у Комунальному закладі вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» – на посаді лаборанта 17 років, на посаді викладача  12 років.

Наукова робота Автор навчально-методичних посібників: «Самостійна робота в ході вивчення тем правознавства, «Виховання громадянськості студентів педагогічного коледжу у процесі навчання суспільних дисциплін», «Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з історії України», «Практичні заняття з основ правознавства», «Методичні рекомендації до самостійної роботи з історії України», «Практичні заняття з предмета «Мистецтво», «Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Мистецтво», «Використання краєзнавчого матеріалу на занятті з історії України».

Коло наукових інтересів: Актуальні проблеми історичної, краєзнавчої та правової освіти; дослідження громадянської освіти та мистецтва, патріотичного, морального виховання; формування професійної компетентності майбутнього вчителя у процесі навчання суспільних дисциплін, використання особистісно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу; пошукова діяльність при підготовці проектів у процесі навчання суспільних дисциплін.

Автор таких статей:

«Зразок служіння музиці, народу і жержаві: Ігнаці Ян Падеревський» // Збірник матеріалів V науково-практичної конференції: Моя Україна: історія та сьогодення. Краєзнавчі дослідження. Зб. наук. пр. Випуск №3. Вінниця, 2019. – С. 123-127.

«Історико-краєзнавчі джерела у вивченні  історії Хмільника та його храмів» // Збірник матеріалів VІ науково-практичної конференції: Моя Україна: історія та сьогодення. Краєзнавчі дослідження. Зб. наук. пр. Випуск № 4. Вінниця, 2020. – С. 133-138.

«Служіння науці, народу Данила Кириловича Заболотного» // Збірник матеріалів VІІ науково-практичної конференції: Моя Україна: історія та сьогодення. Краєзнавчі дослідження. Зб. наук. пр. Випуск № 5. Вінниця, 2021. – С. 127-135.

Педагогічне кредо: «Те, для чого відкрите серце, не може скласти таємниці для розуму».


РУБАН ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук.

Освіта: Гуманітарна Академія Збройних Сил (м. Москва).

Ступінь вищої освіти – спеціаліст, спеціальність «Військово-педагогічна», кваліфікація «соціальний працівник, педагог»,1993 р.

Професійна діяльність. 1980-2008 р.р. – військова служба у Збройних Силах України та колишнього СРСР.

Стаття: «Розбудова військово-повітряних сил збройних сил України: Витоки та перспективи розвитку.» // Вісник Вінницького технічно фахового коледжу. 2020р.

2002 -2004 р.р. – викладач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін відкритого міжнародного Університету розвитку людини «Україна».

2010 -2012 р.р. – директор школи політичного лідерства соціально-економічного інституту відкритого міжнародного Університету розвитку людини «Україна»; керівник підрозділу дистанційного навчання ВМУРоЛ «Україна».

2012-2016р.р. – виконавчий директор Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування.

Коло наукових інтересів: Актуальні проблеми формування у студентів коледжу компетентностей, що включають знання суспільно-політичних процесів, їх критичне осмислення, вивчення таких понять, як демократія, права людини, верховенство права, толерантність тощо.

Як наслідок – глибоке усвідомлення студентами – громадянами України таких демократичних цінностей, як свобода, рівність, відповідальність і соціальна згуртованість; розуміння в майбутньому своєї ролі у школі, територіальній громаді та усвідомлення активної участі в їхньому житті та діяльності, і не тільки.

Організаційна діяльність. Під час роботи у Вінницькій обласній Асоціації органів місцевого самоврядування за підтримки Корпусу миру США в Україні реалізував два грантові проекти:

– проект «Вінниччина волонтерська» – волонтерський збір 50 учнів 10-х класів Вінницької області з навчання написання проектів для сільських територіальних громад (серпень 2013 р.; кошторис – 40 тис.грн.);

– проект «Молодь – проти СНІДУ» – футбольний турнір десяти юнацьких футбольних команд Вінницької області (червень 2013 р.; кошторис – 80 тис.грн.);

– організував та провів Конкурс Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування «Вінниччина – регіон успішних людей» у 14-ти номінаціях працівників органів місцевого самоврядування області (березень-серпень 2015 р);

– 2012р.- 2016 р. – засновник та головний редактор часопису Асоціації – бюлетеня «Вісник Вінницького самоврядування». За цей період було видано та направлено сільським, селищним, міським та районним радам 14 номерів цього часопису з загальним накладом 14 тис. примірників.

Нагороди, почесні звання:

– відзнака Міністра Оборони України «ЗНАК ПОШАНИ» – за вагомий внесок у розвиток культурно-освітньої роботи у Повітряних Силах Збройних Сил України і з нагоди Дня працівника культури України; наказ Міністра оборони України від 16.03.2007р. №279.

– відзнака Міністра Оборони України «Ветеран військової служби», наказ Міністра оборони України від 17.02.2006 р. №55.

– Грамоти та подяки від Голови обласної державної адміністрації, Голови обласної Ради, Вінницького міського Голови, Міністра Оборони України, Командувачів Військово-Повітряних Сил та Повітряних Сил Збройних Сил України.

Громадська діяльність:

– Голова Ради офіцерських зборів Командування Повітряних Сил Збройних Сил України ( 2005 р.-2008 р.);

– депутат Вінницької міської ради (2006р.-2010 р.).

– депутат Вінницької обласної Ради (2010р.-2015 р).

Педагогічне кредо: «Мудрий не все каже, що знає, а дурень – не все знає, що каже».


СТАСЕНКО АННА МИХАЙЛІВНА

Магістр педагогічної освіти, викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук.

Освіта: Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та здобула кваліфікацію «Викладач історії, вчитель правознавства», 2009 р.

Випускниця Школи кадрового резерву, 2009 р.

Професійна діяльність. 2009 рік – дотепер працює в Комунальному закладі вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Загальний стаж педагогічної роботи – 5 років.

Наукова робота. Статті: «Вінниця та її околиці над Бугом: історія заселення – часи долітописні» // Річка Рось в історії Східного Поділля та України. Матеріали конференції. – Вінниця: видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2015. – С. 103-108.

«Створення та роль Генерального Секретаріату Української Центральної Ради у державотворенні України в 1917 р.» // Українська революція: погляд через сто років. Матеріали конференції. – Вінниця – Черкаси: видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2017. – С. 12-17.

«Діяльність волосних правлінь Подільської губернії мовою документів господарсько-фінансового характеру» // Збірник матеріалів V науково-практичної конференції: Моя Україна: історія та сьогодення. Краєзнавчі дослідження. Зб. наук. пр. Випуск №3. Вінниця, 2019. – С. 133-138.

“Діяльність волосних правлінь подільської губернії мовою документів господарсько-фінансового характеру”// Моя Україна: історія та сьогодення. Краєзнавчі дослідження. Зб. наук. пр. Випуск √3. Вінниця, 2019. 172 с.

“Волосне судочинство і матеріали волосних судів у складі архівозбірок ДАВО”// Моя Україна: історія та сьогодення. Краєзнавчі дослідження. Зб. наук. пр. Випуск √4. Вінниця, 2020. 174 с.

Коло наукових інтересів. Історія Поділля.

Формування краєзнавчої компетентності, активної громадянської позиції майбутніх фахівців в умовах коледжу.

Педагогічне кредо: «Лише знаючи минуле і сучасне свого народу, можна дбати про його майбутнє».

Загальний стаж педагогічної роботи у даному навчальному закладі – 7 роки.