НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ» (НОВА РЕДАКЦІЯ)

РІШЕННЯ ПРО ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ РАДУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТУ СТИПЕНДІЇ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТИПЕНДІАЛЬНУ КОМІСІЮ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ НА НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПРИ ЗАМІЩЕННІ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА ОБЛАСНОГО ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ

 ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ВНУТРШНЬОЇ ПЕРЕВРКИ ТЕКСТІВ НА НАЯВНІСТЬ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ

КОДЕКС АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ АКАДЕМІЧНОМУ ПЛАГІАТУ У ТВОРАХ ПРАЦІВНИКІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ  КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУРСОВІ РОБОТИ У  КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАННЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ГРАФІКОМ У  КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНІ ПРОГРАМИ У  КОМУНАЛЬНОhttps://vgpk.edu.ua/wp-content/uploads/2023/02/OPP-onovl.-.pdfМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ВИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ  У  КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ОТРИМАНИХ У НЕФОРМАЛЬНІЙ ТА/АБО ІНФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОЗРОБКИ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧИХ ПРОГРАМ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ І ВИРОБНИЧИХ ПРАКТИК У КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОЄКТНІ ГРУПИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, РОБОЧІ ГРУПИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ, ГРАНТІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ І ГРУПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПСИХОЛОГІЧНУ СЛУЖБУ  КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРАВА НА ВІЛЬНИЙ ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ ВИПУСКНИКІВ  КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТЕЙКХОЛДЕРІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ОСВІТИ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПОВНОВАЖЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ (УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ) З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

ПОЛІТИКА КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ” У СФЕРІ ЯКОСТІ

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ” 

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ” 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЛАТФОРМИ ПЕРЕВІРКИ НА ПЛАГІАТ

 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

ПРО АВТОМАТИЗОВАНУ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНУ СИСТЕМУ UNILIB

СТАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ” НА 2020-2025Р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

ПРО АВТОМАТИЗОВАНУ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНУ СИСТЕМУ UNILIB

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРВИННУ ПРОФСПІЛКОВУ ОРГАНІЗАЦІЮ

Колективний договір, укладений між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників КЗВО “ВГПК

Положення про раду профілактики

Концепція освітньої діяльності з підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування”