НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

pdf128 СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ» (НОВА РЕДАКЦІЯ)

pdf128 РІШЕННЯ ПРО ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

pdf128 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

pdf128 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ

pdf128 ПОЛОЖЕННЯ ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ РАДУ

pdf128 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ

pdf128 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

pdf128 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТУ СТИПЕНДІЇ

pdf128 ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ

pdf128 ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТИПЕНДІАЛЬНУ КОМІСІЮ

pdf128 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ НА НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

pdf128 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПРИ ЗАМІЩЕННІ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА ОБЛАСНОГО ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ

 pdf128 ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ВНУТРШНЬОЇ ПЕРЕВРКИ ТЕКСТІВ НА НАЯВНІСТЬ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ

pdf128 КОДЕКС АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

pdf128 ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

pdf128  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

pdf128 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

pdf128  ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ АКАДЕМІЧНОМУ ПЛАГІАТУ У ТВОРАХ ПРАЦІВНИКІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ  КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

pdf128 ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

pdf128 ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУРСОВІ РОБОТИ У  КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

pdf128 ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАННЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ГРАФІКОМ У  КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

pdf128 ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

pdf128 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНІ ПРОГРАМИ У  КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

pdf128 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ВИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ  У  КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

pdf128 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЛАТФОРМУ ПЕРЕВІРКИ НА ПЛАГІАТ

pdf128 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ОТРИМАНИХ У НЕФОРМАЛЬНІЙ ТА/АБО ІНФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ

pdf128 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОЗРОБКИ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧИХ ПРОГРАМ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

pdf128 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ І ВИРОБНИЧИХ ПРАКТИК У КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

 pdf128 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОЄКТНІ ГРУПИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, РОБОЧІ ГРУПИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ, ГРАНТІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ І ГРУПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

pdf128 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПСИХОЛОГІЧНУ СЛУЖБУ  КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

pdf128 ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРАВА НА ВІЛЬНИЙ ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

pdf128 ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ ВИПУСКНИКІВ  КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

pdf128 ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТЕЙКХОЛДЕРІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

pdf128 ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ОСВІТИ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

pdf128 ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

pdf128 ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПОВНОВАЖЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ (УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ) З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

pdf128 ПОЛІТИКА КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ” У СФЕРІ ЯКОСТІ

pdf128 ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ” 

pdf128 ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ” 

 pdf128 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

pdf128 ПРО АВТОМАТИЗОВАНУ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНУ СИСТЕМУ UNILIB

pdf128 СТАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ” НА 2020-2025Р.

pdf128 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

pdf128   ПРО АВТОМАТИЗОВАНУ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНУ СИСТЕМУ UNILIB

pdf128 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРВИННУ ПРОФСПІЛКОВУ ОРГАНІЗАЦІЮ

pdf128 Колективний договір, укладений між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників КЗВО “ВГПК

Положення про раду профілактики

Концепція освітньої діяльності з підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування”