НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ» (НОВА РЕДАКЦІЯ)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОЛЕДЖ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ КЗВО “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКЗАМЕНАЦІЙНУ КОМІСІЮ КОЛЕДЖУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ  «ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У КОЛЕДЖІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ  «ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ РАДУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТУ СТИПЕНДІЇ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТИПЕНДІАЛЬНУ КОМІСІЮ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ НА НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПРИ ЗАМІЩЕННІ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА ОБЛАСНОГО ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ

 ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ВНУТРШНЬОЇ ПЕРЕВРКИ ТЕКСТІВ НА НАЯВНІСТЬ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ

КОДЕКС АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ АКАДЕМІЧНОМУ ПЛАГІАТУ У ТВОРАХ ПРАЦІВНИКІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ  КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУРСОВІ РОБОТИ У  КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАННЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ГРАФІКОМ У  КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНІ ПРОГРАМИ У  КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ВИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ  У  КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ОТРИМАНИХ У НЕФОРМАЛЬНІЙ ТА/АБО ІНФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОЗРОБКИ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧИХ ПРОГРАМ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ І ВИРОБНИЧИХ ПРАКТИК У КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОЄКТНІ ГРУПИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, РОБОЧІ ГРУПИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ, ГРАНТІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ І ГРУПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПСИХОЛОГІЧНУ СЛУЖБУ  КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРАВА НА ВІЛЬНИЙ ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ ВИПУСКНИКІВ  КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТЕЙКХОЛДЕРІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО САМОСТІЙНУ РОБОТУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ  В КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ВІННИЦЬКИЙ  ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ОСВІТИ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПОВНОВАЖЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ (УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ) З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

ПОЛІТИКА КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ” У СФЕРІ ЯКОСТІ

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ” 

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ” 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЛАТФОРМИ ПЕРЕВІРКИ НА ПЛАГІАТ

 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

ПРО АВТОМАТИЗОВАНУ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНУ СИСТЕМУ UNILIB

СТАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ” НА 2020-2025Р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРВИННУ ПРОФСПІЛКОВУ ОРГАНІЗАЦІЮ

Колективний договір, укладений між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників КЗВО “ВГПК

Положення про раду профілактики

Концепція освітньої діяльності з підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГАРАНТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОЛІТИКУ ЗАПОБІГАННЯ, ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТАП БОРОТЬБИ З СЕКСУАЛЬНИМИ ДОМАГАННЯМИ ТА ДИСКРИМІНАЦІЄЮ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТИМУЛЮВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ОСОБЛИВІ ДОСЯГНЕННЯ У НАУКОВІЙ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІЙ РОБОТІ