Філологічний факультет

Якщо українці хочуть досягти успіху в розвитку, вони повинні вивчати англійську мову
М.М. Амосов

Щоб мова тобі повністю відкрилася, маєш бути залюбленим у неї. 
Олесь Гончар

Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» – єдиний коледж в Україні, який провадить підготовку бакалаврів з германської та української лінгвістики. Філологічний факультет постав як окремий підрозділ коледжу в 2016 році, хоча перший прийом на спеціальність «Філологія (англійська, німецька)» було здійснено ще в 2007 році. У 2017 році здійснено перший набір на спеціальність «Середня освіта (українська мова і література)». Нині на філологічному факультеті здобуває освіту близько двохсот студентів. Демократична та злагоджена співпраця професорсько-викладацького складу факультету й ради студентського самоврядування спрямована на формування гармонійно розвиненої особистості майбутнього фахівця, особистості, що має широкі наукові погляди, готової до самовідданої праці на благо своєї Батьківщини.

Знання іноземної мови – це можливість зазирнути в інший світ. А досконале знання рідної мови – це можливість самоствердитися та збагатитися здобутками та традиціями рідного народу.

Марценюк Олена Георгіївна – кандидат педагогічних наук, доцент

Нині філологічний факультет є потужним осередком лінгвістичної освіти та центром підготовки висококваліфікованих фахівців з іноземних мов та з української мови в регіоні. Філологи-бакалаври можуть обіймати посади в засобах масової інформації, творчих спілках, працювати вчителями в середніх школах, перекладачами та й скрізь, де потрібна вища гуманітарна освіта.

Професіоналізм, компетентність, обізнаність з найсучаснішими досягненнями в галузі лінгвістики, методики викладання мов, педагогічної компаративістики, участь у міжнародних освітянських проектах та сприяння інтегруванню України в європейський та світовий освітній простір визначають сьогодні обличчя факультету та пріоритети його діяльності. Наукова робота факультету спрямована на дослідження фундаментальних проблем філології та лінгводидактики, створення нових підручників і посібників, проведення різноманітних науково-практичних заходів. 

Активну й вагому участь у житті філологічного факультету беруть студенти. Вони виступають ініціаторами, організаторами й учасниками різноманітних наукових форумів (конференцій, читань, диспутів, семінарів) всеукраїнського та міжнародного рівнів. Стала доброю традицією участь найкращих студентів факультету в літературних вечорах, культурних і мистецьких заходах загальноколеджного та загальноміського масштабу.

Щорічно в квітні-місяці організовується проведення тижня філологічного факультету під гаслом «Філологічна освіта в полівекторному контексті». Своєрідною візитівкою став щорічний колективний збірник авторських творів студентів та викладачів філологічного факультету «Камертон філолога». Ми пишаємося досягненнями вихованців літературно-мистецької студії факультету «Словоцвіт», театрального гуртка «Сузір’я Мельпомени», факультетської команди КВН «Вінегрет», студії естрадного співу «Арт-Нова».

Декан філологічного факультету – Марценюк Олена Георгіївна – кандидат педагогічних наук, доцент
Адреса факультету:
21019
вул.Нагірна, 13
м. Вінниця
тел.: +380 (97) 251-65-40; +380 (63) 278-11-70; (0432) 55-68-83
e-mail: pedphilol@gmail.com

АНДРІЇВСЬКІ ВЕЧОРНИЦІ 

МІЖНАРОДНИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ РОЗМОВНИЙ КЛУБ 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ГУРТКІВ ДЛЯ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ

ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ “ФІЛОЛОГІЧНІ ГОРИЗОНТИ” 

SEPTEMBER FEST IN UKRAINE STYLE

Формування особистості майбутнього вчителя-філолога неможливо уявити без  практичної підготовки.
Студенти філологічного факультету опановують майбутньою спеціальністю як в спеціалізованих кабінетах та мультимедійних класах, так і в шкільних аудиторіях, викладаючи англійську мову, зарубіжну літературу, українську мову та літературу учням закладів загальної середньої освіти м. Вінниці.

Відповідно до галузевих стандартів та навчального плану студенти філологічного факультету проходять низку практик, що мають різну спрямованість і характеристику:

 • практика з позашкільної та позакласної виховної роботи, протягом якої студенти спостерігають за різними видами виховної роботи з учнями 1-9 класів і під керівництвом методистів планують, організовують і проводять виховні заходи протягом одного навчального семестру;
 • пропедевтична практика, протягом якої студенти спостерігають уроки найкращих учителів м. Вінниці й записують свої спостереження за відповідними схемами та програмами, обговорюють результати спостереження в мікрогрупах під керівництвом методиста, виконують мікродослідження під час цього виду практики й захищають результати дослідження;
 • табірний збір з підготовки для роботи з дітьми влітку – студенти під керівництвом досвідчених методистів готують програми проходження практики в літніх таборах різного типу, відтворюють стандартні навчальні та ігрові технології, закріплюють методики виховної роботи;
 • практика в літніх дитячих таборах та мовних таборах, під час роботи яких студенти працюють вожатими в літніх таборах з дітьми різного віку, реалізують освітні програми літніх таборів та мають можливість спілкуватися та допомагати в спілкуванні школярам з носіями англійської та німецької мов;
 • пробні уроки та заняття, що проводяться студентами в 1-9 класах за навчальними програмами відповідного класу, складають розгорнуті плани-конспекти занять, проходять попередню консультацію у шкільного вчителя, методиста, який безпосередньо керує цим видом практики, під контролем вчителя й методиста проводить уроки, спостерігає уроки своїх одногрупників, обговорює результати проведених уроків і тих, чиї спостерігав, корегує свою практичну діяльність;
 • практика з науково-педагогічних досліджень, у ході якої студенти, проводячи уроки з англійської мови та зарубіжної літератури чи української мови та літератури, мають можливість ознайомитися з новаторським досвідом вчителів закладів загальної середньої освіти, проаналізувати його й оформити свої спостереження у вигляді науково-педагогічного дослідження;

переддипломна педагогічна практика передбачає проходження практики з відривом від навчального процесу в коледжі і має ряд завдань і особливу програму, яку студент виконує протягом такої  практики;

 • фольклорна практика майбутніх учителів української мови та літератури передбачає збір та систематизацію регіонального фольклору, закріплення та практичне застосування теоретичних знань, отриманих в теоретичних курсах з різних дисциплін філологічного циклу, розвиток комунікативних навичок студентів;
 • діалектологічна практика має на меті забезпечити якісну підготовку майбутнього вчителя української мови та літератури до самостійного й творчого виконання основних професійно-педагогічних функцій педагога в реальному освітньому процесі; закріпити знання з української діалектології, зібрати діалектні матеріали за пропонованими питальниками.

Мета розгалуженої системи педагогічних практик:

 • закріпити знання, набуті під час навчання в коледжі, сформувати уміння та навички роботи з учнями;
 • акцентувати увагу студента на методичному аспекті роботи вчителя та закладу загальної середньої освіти, дати можливість практично опрацювати елементи різних методик, педагогічних технологій;
 • накопичити матеріал для написання творчої роботи тощо.

Таким чином, програма практичної підготовки студентів дозволяє за період їх навчання в коледжі накопичити досвід роботи в закладі загальної середньої освіти та бути повністю готовим до якісного викладання уроків з філологічних дисциплін, організації та проведення виховних заходів різного типу, ведення шкільної документації тощо.

За результатами проходження різних видів практик у коледжі організовуються круглі столи, семінари, конференції за участю провідних фахівців міста, директорів закладів загальної середньої освіти та вчителів-новаторів, завідувачів методичними кабінетами, педагогами-науковцями, де обговорюються та вирішуються проблеми, пов’язані з лінгводидактикою в сучасних закладах загальної середньої освіти, роботою з обдарованою молоддю, з учнями, що відстають у навчанні, педагогічний менеджмент.

Однією з вимог до підготовки бакалаврів є організація та впровадження науково-дослідної роботи студентів.
Упродовж усього періоду навчання студент бере не лише пасивну, а й активну участь у різноманітних круглих столах, семінарах, конференціях вузівського та міжвузівського рівнів.
Результати науково-дослідної роботи студент апробовує у формі тез та наукових статей у збірниках різного рівня.
Написання курсової та дипломної роботи – це кінцевий етап усієї науково-дослідної роботи студента.

na03

Результати студентських наукових досліджень знайшли відображення в багатьох друкованих статтях та апробовані під час всеукраїнських та міжнародних конференцій, семінарів, зокрема: Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Етнос. Мова. Культура» (м. Вінниця), Всеукраїнський науково-методичний семінар «Теорія і практика підготовки до ЗНО з української мови і літератури» (м. Умань), Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми формування успішної особистості в сучасному освітньому просторі» (м. Вінниця), Практична конференція Harvard Teacher Training School «Top Effective Tools Motivate 21st c. Learner», Міжнародний науково-практичний семінар «Тенденції та перспективи формування професійної лексики» (м. Ірпінь), Регіональний науково-методичний семінар «Літературне краєзнавство у системі національно-патріотичного виховання» (м. Умань), Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми літературної освіти (пам’яті О. Р. Мазуркевича та П. К. Волинського)» (м. Умань) та ін.

Написання та захист дипломних робіт значно активізує наукову діяльність студентів, стимулює їх до участі в роботі наукових шкіл та широкої апробації результатів своєї дослідницької роботи в ході семінарів та наукових конференцій і робить їх активними дописувачами наукових журналів.

Сформовані навички науковця роблять студентів з германської філології та зарубіжної літератури конкурентоздатними на ринку праці й готовими до продовження навчання за ступеневою освітою. Свідомий вибір більшості студентів філологічного факультету займатися науково-дослідною роботою свідчить про належний рівень організації в коледжі процесу залучення обдарованої молоді до наукової діяльності.

На факультеті було організовано та проведено низку наукових заходів регіонального та всеукраїнського масштабу, зокрема Міжколеджну щорічну студентську науково-практичну конференцію «Сучасна лінгводидактика в початковій школі: проблеми, пошуки, здобутки», творчий семінар-зустріч з вчителями іноземних мов «Інноватика в роботі вчителя іноземних мов», засідання студентських філологічних студій «Теоретична та дидактична лінгвістика: ключові аспекти філологічної освіти», науково-методичний тренінг «Наукова мовна культура – основа професійної діяльності» тощо.
Тому є право говорити про виконання Вінницьким гуманітарно-педагогічним коледжем основних статей нової редакції Закону України «Про вищу освіту», а саме: запровадження діяльності коледжу як науково-методичної майстерні.

Такий рівень залучення студентів до науково-дослідної роботи дає можливість більш ефективно побудувати роботу над курсовими та дипломними роботами, більш широко апробовувати результати наукових досліджень, розширити географію міжвузівської діяльності як викладачів, так і студентів факультету.

За всю історію свого існування Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» виховав та підготував не одне покоління висококваліфікованих викладачів.
Як відомо, сучасний вчитель повинен володіти організаторськими здібностями та вести активну громадську діяльність.
Тому, для розвитку та реалізації вище згаданих якостей майбутніх спеціалістів на базі кожного відділення ВГПК створено органи студентського самоврядування, зокрема на факультеті іноземних мов.
До апарату студентського самоврядування входить  3 комінети,  керуючу функцію виконує голова та його замісник. За напрямами своєї діяльності  студентське самоврядування нашого відділення поділяється на 3 комітети:

 • культмасовий — організовує виховну роботу та дозвілля студентів,  встановлює  та підтримує звязок з випускниками минулих років (голова комітету – Юхимова Валерія).
 • інформаційний — забезпечує інформаційну підтримку студентів відділення та випускає часопис Verba Magistra (голова комітету – Кищук Тетяна).
 • соціально-правовий – надає консультаційні послуги з питань правового захисту студентів, співпрацює з адміністрацією та профкомом коледжу, а також проводить благодійні заходи( голова комітету — Захаріна Анастасія). Варто зазначити, що членство у студентському самоврядуванні (CC) є доступним для всіх студентів факультету. Після вступу в самоврядування студенти мають право вибору комітету за власним вподобанням.

Окрім того, орган студентського самоврядування відділення іноземних мов співпрацює з молодіжними та громадськими організаціями, такими як Студентський Парламент Вінниччини та Молодіжна Рада. Це дає можливість залучати студентів до активної діяльності на рівні міста та області.

За  2015 рік членами СС було організовано та проведено низку заходів, зокрема:

 • благодійний збір коштів для поренених бійців АТО;
 • тренінг на тему “Персональна компетенція” для студентів відділення;
 • участь в обласному дебатному турнірі на базі КНТУ;
 • проведення опитування студентів-випускників на тему “Подальші кроки в моєму житті”;
 • організація семінару присвяченого до введення в дію закону “про Вищу освіту”;
 • благодійний похід до дитячого будинку “Малятко”;
 • організація тематичних флешмобів;
 • участь у створенні соціального відеоролику “Ми різні. Ми рідні” і т. д..
 • На даний момент ОСС продовжує свою діяльність та запрошує усіх небайдужих та активних студентів до плідної співпраці.     

Ще з античних часів люди шукали різні шляхи передачі інформації , адже, той хто володіє інформацією – володіє світом.   Тому на відділенні іноземних мов щоквартально випускається газета «Verba Magistra», яка вміщує різноманітні факти, цікавинки, гумор, статті про студентське життя. Написання газети досить клопітка праця, оскільки необхідно стежити за новинами, чутками, шукати пізнавальну інформацію з різних джерел, а найголовніше –  це писати статті, до того ж не лише українською мовою, а також англійською та німецькою. Саме цими справами на відділенні іноземних мов займається інформаційний комітет, і можна зробити висновок, що на досить високому рівні.
 

В першому кварталі була випущена газета, яка складалась з таких розділів:
– З перших вуст
– Події
– Студент для студента
– Творчість
– Пізнай себе   

В першому розділі читач ознайомився з історією створення відділення.
Студенти взяли інтерв’ю у Пиндик Олени Георгіївни, яка розповіла, з чого все розпочиналось, які труднощі поставали перед викладачами, та як вирішувались проблеми.  

У наступному розділі студенти розповіли про події, які відбулися з ними протягом семестру, зокрема про етно-лінгвістичний фестиваль «Octoberfest», де кожній групі надавалось слово.
Були представлені оригінальні композиції, які супроводжувались танцями, співами та різноманітними сценками.
Це ще раз доводить, що студенти відділення надзвичайно творчі люди, в яких є завжди велике натхнення та бажання щось творити, причому творити з великим задоволенням.

У розділі «Творчість» були продемонстровані вірші студентів, адже як виявилось вони не лише вивчають англійську та німецьку, а також пишуть чудові вірші та твори.

На останній сторінці газети вміщенні «Short Personality Test», де студенти могли виконати завдання та зрозуміти хто ж вони насправді, в чому їхні плюси та мінуси.

Робота з газетою – складна праця, яка вимагає багато часу, зусиль, творчості та  натхнення. Проте творча робота, не дивлячись на складність, є чудовою і піднесеною працею, адже так приємно гортати сторінки газети, яка випущена з твоєю допомогою.

Голова ОСС Гринькова Ольга