КАФЕДРА НАУКОВО-ПРИРОДНИЧИХ ТА МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Завідувач:  Мисліцька Наталія Анатоліївна

доктор педагогічних наук, професор

E-mail: mislitskay@gmail.com

Секретар: Белянін Аміна Василівна

E-mail: belyaninamina@gmail.com

Кафедра науково-природничих та математичних дисциплін створена 1 вересня 2021 року.

На факультеті педагогіки та фінансово-економічної діяльності кафедра забезпечує викладання дисциплін фізико-математичного циклу.

До складу кафедри входять провідні фахівці факультету. Серед них доктор педагогічних наук,  4 кандидати педагогічних наук, магістри педагогічної освіти, викладачі -методисти.

Мисліцька Наталія Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри

Войцехівський  Костянтин Францович, викладач-методист, директор КЗВО “ВГПК”

Білоус Лілія Захарівна, спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Демкова Віта Олександрівна, кандидат педагогічних наук

Катеринюк Галина Дмитрівна, кандидат педагогічних наук

Кубюк Світлана Андріївна, викладач-методист

Терепа Алла Василівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач

Томчук Світлана Дмитрівна, магістр педагогічної освіти, викладач-методист

Шустова Наталія Юріївна, кандидат педагогічних наук  

Яремчук Оксана Петрівна, старший викладач

Викладачі кафедри забезпечують викладання таких дисциплін:

 • Математика
 • Основи початкового курсу математики
 • Методика навчання математики
 • Методика навчання математичної освітньої галузі
 • Методика навчання початкового курсу математики
 • Фізиkа та астрономія
 • Основи наукових досліджень

Сфера наукових інтересів кафедри «Використання інноваційних технологій навчання для формування особистості студента засобами дисциплін фізико-математичного циклу».

Одним з пріоритетів в роботі кафедри є повне комплексне забезпечення освітнього процесу науково-методичними розробками, які ґрунтуються на сучасній науковій базі, новітніх теоретичних розробках й інформаційно- комунікаційних технологіях. Підготовлено і видано понад 20 методичних розробок і рекомендацій з більшості дисциплін.

Важливу роль в роботі кафедри відіграє підготовка студентів до ЗНО, яка розпочинається з першого курсу. З метою забезпечення рівного доступу студентів до вивчення математики передбачено:

 • запровадження індивідуальних занять для студентів нового прийому, які потребують додаткової підтримки в опануванні математики;
 • забезпечення всіх студентів необхідною навчальною літературою, дидактичними матеріалами, посібниками для підготовки до ЗНО;
 • організація систематизованого повторення математики для студентів 2 курсу;
 • проведення пробного ЗНО з математики для студентів 2 курсу.

Працює тематичний гурток «Цікава математика» під керівництвом Шустової Н.Ю.

Викладачі кафедри публікують наукову та навчально-методичну продукцію (монографії, підручники, посібники, методичні матеріали, статті у фахових та зарубіжних виданнях, статті з індексом цитування в наукометричних базах Copernicus, Web of Science), великого значення педагоги надають апробації сучасних ідей і підходів в освіті.

Активно та творчо викладачі кафедри ставляться до виховної роботи зі студентами, організовуючи зустрічі з відомими людьми міста, проводячи бесіди виховної тематики, організовуючи виставки студентської творчості, екскурсії до театрів, музеїв, парків, планетарію. Викладачі кафедри творчо і з натхненням готують студентів до факультетських конкурсів.

МИСЛІЦЬКА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

Науковий ступінь доктор педагогічних наук

Вчене звання професор

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Педагогічне звання: викладач

Стаж роботи: 20 років

Освіта: фізико-математичний факультет Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського (1999 р.),  спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика», кваліфікація вчителя фізики, основ інформатики та астрономії

Досвід професійної діяльності. З 2003 р. працювала на кафедрі фізики і методики навчання фізики, астрономії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора. З 2021 року працює завідувачем кафедри науково-природничих та математичних дисциплін КЗВО «ВГПК».

Сфера професійних інтересів.  Автор близько 200 публікацій, серед яких 4 монографії, 15 навчальних та навчально-методичних посібників ( 6 з них – з грифом МОН України), статті у фахових виданнях України, дві статті у виданнях, що індексуються у базі даних Web of Science.

Учасниця понад 120 міжнародних та Всеукраїнських конференцій, семінарів, вебінарів.

Підвищує свій фах за напрямами: «Інформаційні системи та хмарні технології в освітньому процесі» (2020 р.), «Проєктний підхід та грантове фінансування в діяльності сучасного закладу освіти» (2020 р.), закордонне стажування в Ljubljana School of Business (2019 рік).

Член галузевої комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей і спеціальностей (м.Умань). Працює у складі журі обласної учнівської олімпіади з фізики та Всеукраїнської студентської олімпіади з фізики (м.Київ).

Була офіційним опонентом 4-х докторських та 6-ти кандидатських дисертацій. У 2021 році була головою разової спеціалізованої вченої ради захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії, рецензентом дисертації на здобуття ступеня доктора філософії у разовій спеціалізованій вченій раді Вінницького державного педагогічного університету імені                             М. Коцюбинського.

Основну увагу приділяє методиці навчання студентів та молодих вчителів фізики з використанням інноваційних технологій та засобів навчання. Багато уваги приділяє підготовці аспірантів, керує науковими дослідженнями студентів.

Відзнаки та нагороди:  Нагороджена Почесною грамотою управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2012 р.), Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2019 р.).

Навчально-методичні посібники

 1. Заболотний В.Ф., Кузьминський О.В., Мисліцька Н.А. Контурні карти з астрономії. Вінниця: Твори, 2021. 24 с. (рекомендовано МОН України).
 2. Заболотний В.Ф., Кузьминський О.В., Мисліцька Н.А. Робочий зошит з астрономії. Вінниця: Твори, 2021. 36 с (рекомендовано МОН України).
 3. Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А., Слободянюк І.Ю. Хмаро орієнтовані технології навчання: навч.-метод. посібібник. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2020. 144 с.
 4. Слободянюк І.Ю., Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А. Технології та методи навчання у класах гуманітарного спрямування (на прикладах предметів освітньої галузі «Природознавство»): навч.-метод.посібібник. Вінниця, 2018. Нілан-ЛТД. 148 с.
 5. Мисліцька Н.А., Заболотний В.Ф. Методичний інструментарій учителя і викладача фізики: навч.-метод.посібник. Вінниця, 2017. Нілан-ЛТД. 189 с.
 6. Демкова В.О., Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А. Експериментаторська підготовка майбутнього учителя в курсі фізики: інноваційні підходи: навч.-метод. посібник. Вінниця, 2020. Нілан-ЛТД. 218 с.
 7. Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А., Войцехівський К.Ф. Інформаційні технології навчання: навч.-метод.посібник. Вінниця, 2016.  Нілан-ЛТД. 204 с.
 8. Сусь Б.А., Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А. Коливання і хвилі: навч. посібник для самос. роботи  з електронним представленням  /Київ: ВІТІ НТУУ «КПІ», 2011. 192 с. (Гриф МОНМС України N1/11-10347 від 08.11.11).
 9. Сусь Б.А., Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А. Електрика: навч. посібник для сам. роботи студентів з мультим. дод. в електронному представленні/  Київ: ВІТІ НТУУ «КПІ», 2012. 146 с. (Гриф МОНМС України).
 10. Заболотний В.Ф., Шут М.І., Мисліцька Н.А. Технології навчання фізики:  навч. посіб. з мультимед. супроводженням. Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД»,  2014.  176 с. (Гриф МОНМС України) .
 11. Мисліцька Н.А., Бутківська С.В. Нариси з історії фізики (з мультим. підтр.): навч. посіб. Вінниця, 2013. 80 с.
 12. Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А., Шут М.І. «Фізика-7. Мультимедійні додатки»: електронний засіб навч. признач.  760 Мбт. К.:  Вид-во RostokRecords, 2009. (Гриф МОНМС України, лист №16 від 16.04.09).
 13. Мисліцька Н.А. Теоретичні аспекти формування знань студентів про поняття як логічну категорію (з мультим. підтрим.): навч. посіб. Вінниця, 2012.  Нілан-ЛТД. 128 с.
 14. Заболотний В.Ф,, Мисліцька Н.А., Пасічник Ю.А. Фізичні величини. Закони. :навч. посібник. Тернопіль: Навчальна книга: Богдан, 2007. 56 с.
 15. Заболотний В.Ф,, Мисліцька Н.А. Демонстраційні комп’ютерні моделі в системі засобів формування фізичних понять: навч.-метод.посібник. Вінниця, ВДПУ, 2006. 110 с.

Монографії

Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А. Формування уявлень у молодших школярів про природничо-наукову картину світу: інноваційні технології: монографія. Вінниця, 2020. Нілан-ЛТД. 161 с.

Мисліцька Н.А. Організація фахової підготовки майбутнього учителя фізики з використанням методичної пропедевтики: монографія.  Вінниця, 2017. Нілан-ЛТД. 308 с.

Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А., Моклюк М.О. Окремі аспекти удосконалення методичної підготовки учителя фізики у педагогічному університеті засобами освітніх технологій: монографія. Вінниця : ТОВ Нілан-ЛТД,, 2013. 262 с.

Наукові публікації

(2017-2021 рр.)

 1. Демкова В. О., Кузьминський О.В., Мисліцька Н.А. Навчальний фізичний експеримент з використанням PHET-симуляцій. / Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна освіта і наука: проблеми, перспективи, інновації» / Відповідальний редактор проф. Т.Ю. Дудка. Київ, 2021. С. 134 -138.
 2. Мисліцька Н. А., Демкова В. О.Психолого-педагогічна характеристика сучасних учнів з точки зору теорії поколінь// «Вісник науково-методичних досліджень», Вінниця: ВГПК, 2021. С. 14-18
 3. Демкова В. О., Мисліцька Н.А. Вивчення ізопроцесів з використанням віртуальних симуляторів. / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук. Вінниця, 2021. С. 50-61.
 4. Мисліцька Н. А. Підвищення мотивації до навчання фізики на основі використання історичного компоненту засобами інформаційного освітнього середовища //Інноваційна педагогіка, 2020, Вип.22. Т.2. С. 34-37.  (Copernicus, кат «Б»).
 5. Мисліцька Н.А., Колесникова О.А., Заболотний В.Ф.,  Семенюк Д.С. Дидактичний потенціал технології мобільного навчання. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Вип. 22. Киів-Вінниця: ТОВ «Планер», 2020. С.284-288.
 6. Мисліцька Н.А., Заболотний В.Ф.,  Колесникова О.А., Семенюк Д.С. Психолого-соціальні характеристики сучасних учнів як суттєвий чинник реалізації STEM-освіти. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного  університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / Кам.-Под. націон. ун-т імені Івана Огієнка. Вип. 25: Управління інформаційно-навчальним середовищем як концептуальна основа результативності фізико-технологічної освіти. 2020. С.148-152.
 7. Слободянюк І.Ю., Мисліцька Н.А., Заболотний В.Ф., Колесникова О.А. Використання хмаро орієнтованих технологій в умовах дистанційного навчання. Науковий журнал: Фізико-математична освіта,  2020, Вип.1(23). С. 78-82. [Електронний ресурс]. URL: https://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/publ/
 8. Мисліцька Н.А., Заболотний В.Ф.,  Колесникова О.А., Семенюк Д.С. Психолого-соціальні характеристики сучасних учнів як суттєвий чинник реалізації STEM-освіти. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного  університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / Кам.-Под. націон. ун-т імені Івана Огієнка. Вип. 25: Управління інформаційно-навчальним середовищем як концептуальна основа результативності фізико-технологічної освіти. 2020. С.148 – 152.
 9. Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А.,  Слободянюк І.Ю. Електронний навчально-методичний комплекс з фізики для учнів класів суспільно-гуманітарного напряму// Інформаційні технології і засоби навчання, 2019, Том 74, №6. С. 43-55. [Електронний ресурс]. URL: https://doi.org/10.33407/itlt.v74i6.3164 Web of Science
 10. Мисліцька Н.А., Колесникова О.А., Заболотний В.Ф.Формування пізнавальних універсальних навчальних дій учнів у процесі домашньої експериментальної діяльності з фізики //Інноваційна педагогіка, 2019, Вип.14. Т.1. С. 87-91.  [Електронний ресурс]. URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/14-1-ukr (Copernicus).
 11. Мисліцька Н.А., Колесникова О. А., Заболотний В. Ф. Використання цифрової лабораторії Nova-5000 в системі засобів демонстраційного фізичного експерименту. Збірник  наукових праць Кам’янець-Подільського національного  університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / Кам.-Под. націон. ун-т імені Івана Огієнка. Вип. 25: Управління інформаційно-навчальним середовищем як концептуальна основа результативності фізико-технологічної освіти. 2019. С.130-134.
 12. Заболотний В.Ф., Слободянюк І.Ю., Мисліцька Н.А. Дидактичні можливості використання веб-орієнтованих технологій під час навчання фізики в класах гуманітарного профілю. Інформаційні технології і засоби навчання. 2018. Том 65. №3. С. 53-65. URL: https://doi.org/10.33407/itlt.v65i3.2074. Web of Science
 13. Колесникова О.А., Мисліцька Н.А., Семенюк Д.С. Використання технології BYOD для формування експериментальних знань та умінь учнів з фізики: Науковий журнал: Фізико-математична освіта,  2019, Випуск 2(20). С. 48-53, [Електронний ресурс]. URL: https://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/publ/2-1-0-508 (Copernicus)
 14. Мисліцька Н.А., Семенюк Д.С., Колесникова О.А. Мобільне навчання в системі сучасних методичних підходів до організації і проведення учнями фізичних досліджень: Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки №183 (2019). Електронний ресурс] // URL: https://www.cuspu.edu.ua/ua/ix-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-3
 15. Заболотний В.Ф., Слободянюк І.Ю., Мисліцька Н.А. Використання хмарних технологій під час навчання фізики //Фізика та астрономія в рідній школі, №2, 2018. С.33-39.
 16. Myslicka N. Modernization didactic means and forms of independent work of students physics-based service using infographics //Scientific issue of knowledge, education, law and management. №1 (17). Kelm, 2017.  Р. 229-232
 17. Myslicka N., Zabolotnyj W. Organizacja przygotowania i prźeprowadzenie laboratoryjnych ćwiczeń praktycznych z uzyciem propedeutyki podejścia// Scientific issue of knowledge, education, law and management. №2 (18). Kelm, 2017. Р. 116 -125.
 18. Мыслицкая Н.А. Подготовка студентов к использованию электронных образовательных ресурсов в будущей профессиональной деятельности как педагогическая инноватика// Педагогические инновации – 2017 : материалы международной научно-практической интернет-конференции, Витебск, 17 мая 2017 г. / Витеб. гос. ун-т. Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2017. С.106-108.
 19. Мисліцька Н.А. Організація навчання майбутніх учителів фізики методики вивчення шкільного курсу фізики основної школи/ Фізико-математична освіта : науковий журнал. Вип. 2 (12) // Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Фізико-математичний факультет. Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2017. С. 111-118. (Copernicus)
 20. Мисліцька Н. А. Формування методичної компетентності майбутнього учителя  фізики на основі використання пропедевтичного підходу під час вивчення загальної фізики : Наукові записки.  Вип.12. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Ч.1. Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім.В.Винниченка, 2017.  С.80-86.
 21. Мисліцька Н.А. Формування методичних умінь студентів використовувати електронні освітні ресурси в навчальному процесі з фізики // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка: електрон.наук.фахове вид. 2017. №18. URL: http://ojs.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/1907 (Copernicus)
 22. Мисліцька Н.А. Методична система вивчення загального курсу фізики з використанням методичної пропедевтики// Зб.наук. Кам-Под. нац. ун-ту ім.І.Огієнка. Вип.23: Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентнісного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. Кам-Под.: Кам-Под.нац.ун-т., 2017. С.139-142 (Copernicus).
 23. Мисліцька Н.А., Заболотний В.Ф. Методичний інструментарій викладача в організації вивчення фізики // Збірник праць Бердянського педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Вип.1  Бердянськ : БДПУ, 2018. С.24-31.
 24. Мисліцька Н.А., Заболотний В.Ф. Використання серісів інфографіки  в процесі фахової підготовки майбутніх учителів фізики //Фізико-математична освіта: науковий журнал. Вип. 4 (14). Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. С.229-233.  
 25. Делікатна Д.Р., Салацінська О.Л., Мисліцька Н.А. Використання комп’ютерних симуляцій у навчально-виховному процесі з фізики та астрономії//Актуальні проблеми математики, інформатики,  фізики і технологій: Зб.наук. пр.; Вінницький державний педагогічний ун-т ім. М. Коцюбинського.  Вінниця: ФОП Тарнашинський О.В., 2017. Вип.14. С.72-74.
 26. Мисліцька Н.А., Заболотний В.Ф., Копитко А.І. Використання хмарного сервісу в навчально-виховному процесі. I Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи». Тернопіль, 2017. С.191-194.
 27. Бабич І.О., Саркісян О.А., Мисліцька Н.А. Онлайн – сервіси інфографіки для розробки дидактичних засобів з фізики у школі // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет- конференції «Інноваційні технології навчання в епоху цивілізаційних змін», 20-22 вересня 2017 року, Вінниця. С.47-51.

Матеріали конференцій

(2017-2021 рр.)

 1. Заболотний В. Ф., Мисліцька Н. А., Слободянюк І.Ю.Модернізація методичної підготовки майбутніх учителів фізики в умовах дистанційного навчання // Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: 2021 (Подолання викликів у період карантину, спричиненого COVID-19) : зб.матеріалів всеукр.наук.-практ.семінару (Київ, 2 березня 2021 р.) / Київ: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: 2021. С.50-52.
 2. Заболотний В. Ф., Мисліцька Н. А. Використання технологій мобільного навчання в методичній підготовці майбутнього учителя фізики //Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матер. ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (Мелітополь, 25-27 травня 2021 р.) /

Мелітополь : ТДАТУ, 2021. С.231-234.

 • Петровська Д.С., Мисліцька Н.А. Дидактичні можливості хмарних сервісів для створення навчального відеоконтенту з фізики // Збірник тез доповідей VIІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: «Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи», Тернопіль, 2021. С. 167-170.
 • Мисліцька Н.А, Петровська Д.С., Цегольник Л.П. Використання хмарних сервісів для розробки дидактичних відеофрагментів з фізики // ХІІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті», Кропивницький, 2021. С. 35-37.
 • Мисліцька Н.А., Заболотний В.Ф., Кузьминський О.В. Шляхи реалізації  STEM-технології для формування предметних і ключових компетентностей учнів // Сучасні фізичні знання як основа інтеграції змісту шкільної природничої освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 24-25 листопада), Умань, 2021. Електронний ресурс] // URL: https://cutt.ly/6UZNY5l. 
 • Заболотний В. Ф., Мисліцька Н. А. Еволюція основних одиниць метричної системи//Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта, виховання та навчання: вітчизняний та міжнародний досвід», (Київ, 30 вересня 2021 року), К., 2021, С.85-88.
 • Слободянюк І.Ю., Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А. Інтерактивні симуляції в системі засобів формування експериментальних умінь здобувачів освіти в умовах дистанційного навчання // International scientific conference “Mathematics, Physics, Mechanics, Astronomy, Computer Science and Cybernetics: issues of productive interaction” : conference proceedings, July 9-10, 2021. Wloclawek, Republic of Poland, 2021. P.49-54. [Електронний ресурс] // URL: (https://cutt.ly/SRNWata/
 • Демкова В. О. Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А. Електронний навчально-методичний комплект «Природничі науки в педагогічних університетах: лабораторний експеримент з фізики в хмаро орієнтованому середовищі». / Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах stem-освіти. Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Кам’янець-Подільський, 6-7 жовтня, 2021). Кам’янець-Подільський, 2021 р. С. 73-76.
 • Слободянюк І.Ю., Мисліцька Н.А., Заболотний В.Ф. Вебінар «Робота з Mozabook та Mozaweb» як засіб підвищення кваліфікації вчителя: з досвіду проходження //Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: (Моделювання цифрового навчального середовища закладу загальної середньої освіти) : зб.матеріалів всеукр.наук.-практ.семінару (Київ, 5 березня 2020 р.) / за заг.ред. О.В. Овчарук. – Київ: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: Київ, 2020, С. 97-100 https://lib.iitta.gov.ua/ 720023/ (тези)
 • Слободянюк И.Ю., Заболотный В.Ф., Мыслицкая Н.А. Виртуальные исследования в процессе изучения курса физики старшей школы // Физико-математическое и технологическое образование: проблемы и перспективы развития : материалы IV Международной научно-методической конференции. Москва, 2019. С. 271-278.
 • Заболотний В. Ф., Мисліцька Н. А. Методична підготовка майбутніх учителів фізики до навчання учнів покоління Z// Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Сучасні інформаційні технології в освіті та науці” (07-08 листопада 2019 р.). Житомир: Вид-во ЖДУ, 2019. Вип. 7. С.32-35.

ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ  КОСТЯНТИН ФРАНЦОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії,

Педагогічне звання: викладач-методист.

Стаж роботи: 50 років.

Освіта: фізико-математичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського (1971 р.); вчитель фізики та електротехніки.

Досвід професійної діяльності. З 1996 працює директором Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», викладач фізики і астрономії.

Сфера професійних інтересів.  Головним аспектом роботи викладача є формування у студентів наукової картини світу. Ним написані методичні розробки: «Методи  і прийоми розв’язування задач з фізики» (2014 р.), «Освітній потенціал вивчення  теплових явищ в гуманітарно-педагогічних коледжах» (2016 р.); «Інформаційні технології у навчанні фізики і астрономії» (2017 р.),  «Інноваційні підходи до навчання фізики в гуманітарно-педагогічних коледжах» (2021 р.) та ін. Войцехівський К.Ф. – учасник міжрегіональних, міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів:

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія «Професійна  компетентність педагогів в умовах реформування сучасної освіти» (2014 р.); Ужгородський національний університет «Актуальні проблеми навчання і виховання в умовах інтеграційних процесів в освітньому та науковому просторі» (2016 р. ) та ін.

Відзнаки та нагороди. Звання «Відмінник освіти України», знак «А.С.Макаренко», Почесна грамота Кабінету Міністрів України, відзнака Президента України – ювілейна медаль «25 років незалежності України».БІЛОУС ЛІЛІЯ ЗАХАРІВ

.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Педагогічне звання: старшийвикладач

Стаж роботи: 12 років.

Освіта: вища, Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, 1998. Спеціальність «Математика», Кваліфікація «Вчитель математики»

Досвід професійної діяльності: з 01.09.2013 – викладач математики та інформатики Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»

Сфера професійної діяльності Викладач використовує диференційований та індивідуальний підхід до здобувачів. За час професійної діяльності підготовлені:

 1. Збірник «Кадрове діловодство: в запитаннях і відповідях».
 2. Методичні розробки:
  1.  «Розвиток математичної мови в «навколопонятійному» просторі»;
  1.  «Використання інтерактивних методів навчання на заняттях інформатики»;
  1.  «Розвиток математичної компетентності, як самоосвіта з математики вчителя початкової школи»;
  1.  «Цікаві факти з інформатики».

Нагороди: Почесні грамоті Управління освіти і науки вінницької облдержадміністрації (2008, 2011); Почесні грамоти Вінницької обласної організації профспілки працівників освіти і науки (2011, 2014)


ДЕМКОВА ВІТА ОЛЕКСАНДРІВНА

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.

Стаж роботи: 2 роки.

Освіта: закінчила Інститут математики, фізики та технологічної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» (2008 р.), здобула кваліфікацію вчителя математики та основ інформатики. У жовтні 2020 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика). У 2021 р. здобула СВО магістра за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізика).

Досвід професійної діяльності. З вересня 2020 року працює викладачем фізики та астрономії  Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Сфера професійних інтересів. Основні наукові дослідження висвітлено в дисертації на тему «Формування експериментаторської складової фахової компетентності майбутніх учителів фізики та природничих наук в освітньому процесі з фізики».

Учасниця понад 25 міжнародних та Всеукраїнських конференцій, семінарів, вебінарів.

Викладач має ряд наукових публікацій та методичних розробок: «Експериментальна компетентність як складова професійної підготовки студентів» (2015 р.); «Віртуальний навчальний експеримент при викладанні фізики у вищому навчальному закладі» (2016 р.); «Модель формування експериментальної компетентності майбутніх учителів фізики і математики» (2016 р.); «Лабораторна робота «Освоєння методів проведення фізичних вимірювань та оцінювання їх результатів» як засіб формування експериментальних умінь і навичок студентів» (2017 р.); «Віртуальний фізичний експеримент як складова реального експерименту» (2017 р.); «Самоосвітня діяльність студента під час підготовки та виконання лабораторних робіт з фізики» (2019 р.); «Навчальний фізичний експеримент в хмаро орієнтованому середовищі» (2020 р.).

Навчально-методичні посібники

 1.  Демкова В.О., Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А.Експериментаторська підготовка майбутнього учителя в курсі фізики: інноваційні підходи: навч.-метод. посібник. Вінниця, 2020. Нілан-ЛТД. 218 с.

Наукові публікації

 • Заболотний В.Ф., Демкова В.О. Експериментальна компетентність як складова професійної підготовки студентів // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Чернігів, 2015. Вип. 127. С. 49 – 52.
 • Демкова В. О. Віртуальний навчальний експеримент при викладанні фізики у вищому навчальному закладі // Інформаційні технології в професійній діяльності. № 10. 2016. URL: http://e.itvpd.org.ua/index.php/itvpd/article/view/44
 • Демкова В. О., Колесникова О. А. Застосування цифрових лабораторій в курсі загальної фізики закладів вищої освіти // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Київ, 2020. Вип. 21. С. 26 – 32
 • Заболотний В.Ф., Демкова В.О. Експериментальна компетентність як системне поняття // Збірник наукових праць Камʼянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. Вип. 21: Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. Камʼянець-Подільський, 2015. С. 32 – 35.
 • Демкова В. О., Заболотний В.Ф. Освітнє середовище у підвищенні якості педагогічної підготовки майбутнього вчителя фізики і математики // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. Випуск 44. Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. С. 298 – 302.
 • Демкова В. О. Модель формування експериментальної компетентності майбутніх учителів фізики і математики // Фізико-математична освіта: науковий журнал. 2016. Випуск 3 (9). С. 29 – 33. URL: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/publ/2-1-0-89
 • Демкова В.О., Хомяковський Ю.Л. Класифікація засобів навчання фізики у вищій школі  // Фізико-математична освіта: науковий журнал. 2018. Випуск 1 (15). URL: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/publ/2-1-0-334
 • Demkova V.O. Organization of self-educational activities of students in the process of preparation and implementation of laboratory work in physics // Topical issues of the development of modern science. Publishing House «ACCENT». Sofia, Bulgaria. 2019. Pp. 353 – 362. URL: http://sci-conf.com.ua.
 • Демкова В. О., Мисліцька Н.А. Вивчення ізопроцесів з використанням віртуальних симуляторів. / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук. Вінниця, 2021. С. 50 – 61.

Матеріали наукових конференцій

 1. Демкова В.А. Виртуальный физический эксперимент как средство подготовки к проведению реального эксперимента // Педагогические инновации – 2017: материалы международной научно-практической интернет-конференции, Витебск, 17 мая 2017 г. – Витебск, 2017. С. 63 – 65.
 2. Заболотний В.Ф., Демкова В.О.Експериментальна компетентність в системі фахової підготовки майбутнього вчителя фізики // Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю: збірник матеріалів Х Міжнародної наукової конференції. Камʼянець-Подільський, 2015. С. 67 – 69.
 3. Демкова В. О. Умови побудови моделі формування експериментальної компетентності студентів фізико-математичних спеціальностей при вивченні фізики // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі»]. Херсон: Видавництво ХНТУ. 2016. С. 24 – 26.
 4. Демкова В.О. Самоосвітня діяльність студента під час підготовки та виконання лабораторних робіт з фізики // Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції «Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній  і  комп’ютерній  галузях» (19 – 20 вересня 2019 р., м. Бердянськ). Бердянськ, 2019.  С. 100 – 101.
 5. Демкова В. О. Лабораторна робота «Освоєння методів проведення фізичних вимірювань та оцінювання їх результатів» як засіб формування експериментальних умінь і навичок студентів // Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми фізико-математичної освіти і науки», присвяченої 95-річчю від дня народження доктора технічних наук, професора Дущенка В.П. 25 – 26 травня 2017 року. Київ, 2017. С.127 – 129.
 6. Демкова В. О. Віртуальний фізичний експеримент як складова реального експерименту // Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях: матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю, (Мелітополь, 11 – 13 вересня 2017 р.).  Мелітополь, 2017. – С. 40 – 42.
 7. Демкова В.О. Використання віртуальних моделей в процесі підготовки до виконання студентами реального експерименту з загальної фізики // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі»], (Херсон 13 – 15 вересня 2018 р.). Херсон, 2018.  С. 74 – 76.
 8. Демкова В. О. Хмаро орієнтовані сервіси як засіб формування комунікативної компетентності у процесі вивчення фізики / Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі» / гол. ред. Т. І. Ямчинська. Вінниця, 2020. С. 219 – 221.
 9. Демкова В. О. Хмаро орієнтовані технології у навчанні фізики. «Актуальні проблеми математики, фізики і технологій» / Матеріали науково-практичної конференції Факультету математики, фізики і комп’ютерних наук. (квітень) 2020 р.
 10. Демкова В. О., Кузьминський О.В., Мисліцька Н.А. Навчальний фізичний експеримент з використанням PHET-симуляцій. / Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна освіта і наука: проблеми, перспективи, інновації» / Відповідальний редактор проф. Т.Ю. Дудка. Київ, 2021. С. 134 – 138.
 11. Демкова В. О., Байда А.Г. Хмарний сервіс Wordwall у навчанні фізики. / Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). Тернопіль, 2021 р. С. 86 – 88.
 12. Демкова В. О. Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А. Електронний навчально-методичний комплект «Природничі науки в педагогічних університетах: лабораторний експеримент з фізики в хмаро орієнтованому середовищі». / Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах stem-освіти. Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Кам’янець-Подільський, 6-7 жовтня, 2021). Кам’янець-Подільський, 2021 р. С. 73 – 76.

КАТЕРИНЮК ГАЛИНА ДМИТРІВНА

Кваліфікаційна категорія: вчитель вищої категорії.

Науковий ступінь: доктор філософії.

Стаж роботи: 17 років 

Освіта: Вища. ВДПУ ім. М. Коцюбинського. 2006 р. – спеціальність «Математика та основи економіки», кваліфікація «Вчитель математики та основ економіки». 2007 р. (магістр) – спеціальність «Математика», кваліфікація «Викладач математики, вчитель економіки».  В 2020 році закінчила аспірантуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.  09.12.2020 р. захистила дисертацію та здобула науковий ступінь доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Середня освіта (математика)».

Досвід професійної діяльності.  Працює в обласному спортивно-гуманітарному ліцеї-інтернаті Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу вчителем математики та фізики з 2006 року. 2009-2010 н.р. працювала за сумісництвом у коледжі викладачем інформатики, НІТ та ТЗН. З 2010 р. по 2020 р. викладала інформатику також у ліцеї. З 1 вересня 2020 року займає посаду старшого вихователя ліцею.

Є автором 20 наукових працях, із них: 5 статей у фахових виданнях України (одна з них індексується в наукометричній базі Index Copernicus), 3 статті у зарубіжних наукових виданнях, 11 тез у збірниках матеріалів наукових конференцій різних рівнів, 1 навчальний посібник для вчителя.

Приймала участь у 25 науково-практичних і науково-методичних конференціях різного рівня,  зокрема у 9 міжнародних та 16 всеукраїнських науково-практичних конференціях. 

Сфера професійних інтересів.

Використання таких методів, засобів та організаційних форми навчання, які активізують пізнавальну діяльність учнів, розвивають їх мислення, здібності, привчають працювати самостійно і творчо. Активно впроваджується вчителем проведення нетрадиційних уроків та використовуються інтерактивні методи.

Велику увагу приділяє роботі з обдарованими дітьми. Починаючи з 2017 року, кожен рік поспіль входить до організаційного комітету такого заходу, як «Олімпіада геометричної творчості імені В. А. Ясінського», що відбувається на базі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. У 2018 році підготувала трьох переможців цієї олімпіади, які зайняли почесне III місце в Конкурсі творчих робіт з геометрії. У 2019 році була в складі журі заочного туру цієї олімпіади, а у 2020 році входила до складу журі конкурсу творчих робіт з геометрії.

Завдяки зусиллям вчителя із впровадження нових технологій навчання учні та вчителі ліцею-інтернату мають сучасні методичні розробки та презентації. Серед них:
«Об’єми геометричних тіл» (2007 р.)

«Комп’ютер на уроках математики.» (2008 р.)

«Нестандартні уроки. Методика їх викладання.» (2009)

«Дидактичні ігри під час вивчення курсу геометрії основної школи» (2010 р.)

«Тиждень математики» (2012 р.)

«200 мультимедійних презентації з математики» (2015 р.)

«Геометрія і футбол» (2018 р.)

«Методичний інструментарій формування здатності учнів до математичного моделювання» (2019 р.)

Відзнаки й нагороди. Грамота Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2010 р.). Близько 40 дипломів, сертифікатів, свідоцтв та подяк.


КУБЮК СВІТЛАНА АНДРІЇВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Педагогічне звання: викладач-методист.

Стаж роботи: 49 років.

Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського (1973 р.), здобула кваліфікацію вчитель математики середньої школи.

Досвід професійної діяльності. З 1979 року працює викладачем математики КЗВО «ВГПК».

Сфера професійних інтересів. У своїй діяльності викладач робить акцент на практичній підготовці майбутніх фахівців.

Кубюк С.А. провела навчально – практичну конференцію «Використання новітніх технологій у початковій освіті» (2017 р.). Є автором методичних розробок: «Нова українська школа. Текстова задача як засіб гуманізації математичної освіти в початковій школі» (2019 р.); «Нова українська школа. Я досліджую світ. Практичні задачі, що розв’язуються математичними методами»    (2020 р.) .

Відзнаки та нагороди. Знак «Відмінник освіти України» (2001 р.), знак «Антон Макаренко» (2007 р.), грамота Ради директорів коледжів і технікумів Вінницької області (2016 р.).


 Підготував методичні посібники «Сучасні освітні технології навчання» (2014 р.), «Методика роботи над завданнями підвищеної складності» (2017 р.) та ін,  методичні розробки: «Наступність вивчення геометрії» (2016 р.); «Прийоми активізації навчальної діяльності студентів» (2018 р.) та ін.

Відзнаки та нагороди:  Нагороджений знаком «Відмінник народної освіти» (1984 р.), знаком «Антон Макаренко» (2006 р.), Почесними грамотами Міністерства освіти України (2001 р., 2004 р.), Почесною грамотою управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2009 р.), Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2019 р.).


ТЕРЕПА АЛЛА ВАСИЛІВНА

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Педагогічне звання: старший викладач.

Стаж роботи: 12 років.

Освіта: інститут математики, фізики і технологічної освіти (кваліфікація «бакалавр педагогічної освіти, вчитель математики») Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського (2005-2008). Магістратура Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика», кваліфікація викладач математики, вчитель основ економіки (2009 р.). У травні 2019 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Досвід професійної діяльності. З 2009 року працює у КЗВО «ВГПК».

Сфера професійних інтересів. Здійснення досліджень у сфері розвитку математичної компетентності в майбутніх учителів початкової школи в умовах педагогічних коледжів. Має значну кількість методичних розробок: «Радіанна та градусна міра кута, тригонометричні функції числового аргументу. Співвідношення між тригонометричними функціями одного і того ж аргументу» (2015 р.), «Науково-методичний супровід професійного розвитку викладача коледжу» (2018 р.); «Проектні технології як засіб формування професійних компетентностей студентів коледжу» (2019 р.); «Математика у творчості. Творчість у математиці» (2020 р.) та ін. Є автором багатьох статей у наукових вісниках України.

Відзнаки та нагороди.  Почесна грамота Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2019 р.).


ТОМЧУК СВІТЛАНА ДМИТРІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Педагогічне звання: викладач-методист.

Стаж роботи: 40 років.

Освіта: фізико-математичний факультет (за спеціальністю «математика») Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського (1981р.); магістратура Державного вищого навчального «Університет менеджменту освіти» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та здобула кваліфікацію викладач вищих навчальних закладів.

Досвід професійної діяльності. З серпня 1981 року працює викладачем математики КЗВО «ВГПК».

Сфера професійної діяльності.  Працює над впровадженням інноваційних технологій як засобу удосконалення підготовки майбутніх фахівців.  Розроблені методичні рекомендації  «Тестові завдання – як швидкий та ефективний спосіб  перевірки знань» (2021 р.), «Методичні рекомендації щодо підготовки практичних занять з методики навчання математики» (2022 р.), «Використання інформаційних технологій в ході захисту курсових робіт» (2021 р.), «Методичні рекомендації для створення презентацій та візуалізації інформації» (2015 р.). Впроваджуються у практику навчання методичні розробки «Сутність педагогічної інноватики» (2016 р.); «Використання елементів дистанційного навчання при викладанні математики» (2019 р.); «Педагогічні технології у навчанні предметів математичного циклу (з досвіду роботи)» (2020 р.).

Виступає з доповідями на обласних методичних об’єднаннях викладачів математики коледжів.

Відзнаки і нагороди. Почесна грамота Міністерства освіти (2007 р.), грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2012 р.), Почесна грамота Вінницької обласної організації профспілки працівників освіти ( 2009 р., 2011 р.), Почесна грамота Управління освіти Вінницької державної адміністрації (2010 р.), грамота адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу ( 2006 р., 2010 р., 2013 р.). Нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (2007 р.).


ШУСТОВА НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії.

Стаж роботи: 13 років.

Освіта: закінчила Інститут математики, фізики та технологічної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» (2007 р.), здобула кваліфікацію вчителя математики та основ економіки; магістратуру Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» (2008 р.), здобула кваліфікацію викладача математики. У грудні 2017 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Досвід професійної діяльності. З вересня 2008 року – викладач математики та економічних дисциплін КЗВО «ВГПК».

Сфера професійних інтересів. Здійснення досліджень у сфері формування здатності майбутніх учителів до професійного саморозвитку у процесі фахової підготовки. Автор понад дев’ятнадцяти наукових публікацій, з яких сім – у фахових збірниках наукових праць, дві публікації у закордонних наукових виданнях.

Приймала участь у багатьох міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, зокрема: «Педагогіка і психологія в епоху глобалізації – 2014» (Будапешт, 2014); «Проблеми математичної освіти – 2015» (Черкаси, 2015); «Проблеми і перспективи фахової підготовки вчителя математики» (Вінниця, 2015); «Інформаційні технології в освіті та науці» (Мелітополь, 2015); «Реалізація наступності в математичній освіті: реалізація та перспективи» (Одеса, 2016) та ін.

Відзнаки та нагороди. Грамоти Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2012 р., 2017 р.).

Навчальні посібники

 1. Шустова Н. Ю. Формування основ професійного саморозвитку майбутніх учителів  початкової  школи  у  процесі  фахової  підготовки:  практичний порадник. Вінниця, ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2016. 88 с.
 2. Шустова Н. Ю. Навчально-методичний комплекс спецкурсу «Основи професійного саморозвитку вчителя». Н. Ю. Шустова. Вінниця, 2016.  48 с.
 3. Шустова Н. Ю. Особливості професійного саморозвитку майбутніх учителів початкової школи: навчальний посібник. Н. Ю. Шустова. Вінниця, ЧП «Друк», 2021. 166 с.

Статті у наукових фахових виданнях України

1. Шустова Н. Ю. Теоретичні аспекти формування основ професійного саморозвитку майбутніх учителів / О. І. Матяш, Н. Ю. Шустова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. праць. Вип. 41.  Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015. С. 399-404.

2. Шустова Н. Ю. Чинники формування математичної компетентності майбутніх учителів молодшої школи в контексті зарубіжного досвіду // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. Вип. 17 (350). Черкаси, 2015. С. 55-63. 

3. Шустова Н. Ю. Контекстне навчання як умова формування основ професійного самовдосконалення майбутнього вчителя початкової школи. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 141. Частина II. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. С. 155-159. 

4. Шустова Н. Ю. Критерії та показники сформованості основ професійного самовдосконалення майбутніх учителів початкової школи // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. праць. Вип. 43. Київ-Вінниця: ТОВ «Планер», 2015. С. 520-525.

5. Шустова Н. Ю. Психолого-педагогічні засади формування основ професійного самовдосконалення майбутніх учителів початкової школи // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми// Зб. наук. праць.  Вип. 46.  Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016.  С. 346-349.

6. Шустова Н. Ю. Формування здатності майбутнього вчителя до ефективної професійної   діяльності  //   Сучасні   інформаційні  технології  та

інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми// Зб. наук. праць.  Вип. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016.

7. Шустова Н. Ю. Прийоми формування професійних якостей у студентів педагогічних навчальних закладів // Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. праць. Педагогічні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2016. №2(27). С.121-130.

8. Шустова Н. Ю. Використання інтернет-технології при формуванні основ професійного саморозвитку майбутніх учителів початкової школи»// Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.  Вінниця: ТОВ «Вінницька  міська друкарня», 2021.  Випуск 3 (38).  110 с.

Статті у закородонних наукових періодичних виданнях

9. Шустова Н. Ю.  Математична компетентність вчителя молодшої школи як передумова його фахової компетентності // Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, II (18). Issue: 37. Budapest, 2014. P. 85-88.

10. Шустова Н. Ю.  Засоби формування готовності та здатності майбутніх учителів до професійного саморозвитку/ О. І. Матяш, Н. Ю. Шустова //  EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society/ EUROPEJSKIE STUDIA HUMANISTYCZNE: Państwo i Społeczeństwo, III. Poland, 2016. Р. 232-247.


ЯРЕМЧУК ОКСАНА ПЕТРІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Педагогічне звання: старший викладач.

Стаж роботи: 21 рік.

Освіта: фізико-математичний факультет (за спеціальністю «вчитель математики та основ інформатики») Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського (1999 р.).

Досвід професійної діяльності. З 2000 року працює викладачем математики Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.

Сфера професійних інтересів. Використання традиційних та інноваційних технологій в процесі навчання розв’язування задач. Нею написані методичні розробки: «Методичні рекомендації до самостійного розв’язування студентами геометричних задач» (2016р.); «Розв’язування прикладних задач як мотивація навчання математики» (2017 р.); «Складання і розв’язування задач практичного змісту у початковій школі» (2018 р.),  «Підприємливість і фінансова грамотність на уроках математики»: збірник задач для студентів 1-2 курсів та викладачів (2021 р.), «Основи початкового курсу математики»: навч.- метод. комплекс для студ. пед.коледжу спец. 013 “Початкова освіта”.

Відзнаки та нагороди. Грамота Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2019 р.).


Члени кафедри беруть активну участь в роботі обласних методичних об’єднань викладачів фізики і математики обласних коледжів.

Методичне об’єднання викладачів фізики та астрономії обласних коледжів. Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж (21.11.2019 р.)

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ПОЧАТКОВОГО КУРСУ МАТЕМАТИКИ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МАТЕМАТИКА (АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ)”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС (ФІЗИКА І АСТРОНОМІЯ)”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС (ФІЗИКА )”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ”

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 035,041 “ФІЛОЛОГІЯ(АНГЛІЙСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА(ПЕРЕКЛАД))”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА(АНГЛІЙСЬКА)

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МАТЕМАТИКА” ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072. “ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА І СТРАХУВАННЯ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ПРАКТИЧНОГО КУРСУ МАТЕМАТИКИ”

РОБОЧА ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ (АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ ТА ГЕОМЕТРІЯ)

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ (РІВЕНЬ СТАНДАРТУ) ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ    014 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА)»

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ (АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ ТА ГЕОМЕТРІЯ) ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ПРОФІЛЬНОЇ ПОВНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗА АКАДЕМІЧНИМИ ПРОФІЛЯМИ МАЙБУТНЬОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «АНГЛІЙСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА» «УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА»

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ (РІВЕНЬ СТАНДАРТУ) ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ   014 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА)»