КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Історія кафедри

Кафедра української філології розпочала роботу 1 вересня 2015 року і є наступницею циклової комісії української філології, яка функціонувала в коледжі більше 20 років. Кафедра має потужний науково-педагогічний потенціал для забезпечення викладання всіх навчальних дисциплін філологічного циклу.

Викладацький склад кафедри представлений 18 високопрофесійними та висококваліфікованими педагогами, фахівцями своєї справи: 3 кандидати філологічних наук, 1 доцент, 4 відмінники освіти України, 9 викладачів-методистів, 2 старших викладачі, 12 викладачів вищої категорії, член Національної спілки письменників України, заслужений працівник культури України, 2 члени Національної спілки журналістів України.

Очолює кафедру кандидат філологічних наук, спеціаліст вищої категорії – Надія Іванівна Скрипник.

Щорічні декади кафедри української філології вирізняються нетрадиційними методами й формами навчальної, позанавчальної, виховної, позаколеджної роботи (методичне асорті, запис радіо- та телепередач, захист проєктів, зустрічі з творчими особистостями рідного краю, поетами, письменниками, екскурсії, довідкові п’ятихвилинки, філологічні студії, методичні посиденьки, науково-методичні семінари, педагогічні читання, флешмоби, воркшопи, вебінари, круглі столи, майстер-класи, конкурси, фестивалі тощо).

Викладачі кафедри успішно поєднують наукову, методичну та навчально-виховну діяльність. Пройдено акредитацію освітньої програми «Середня освіта (Українська мова і література)» спеціальності 014 «Середня освіта (українська мова і література) за першим (бакалаврським) рівнем освіти. Значне місце в науковій та методичній роботі колективу кафедри відведено комплексним дослідженням проблем української філології, історії та теорії літератури, перекладознавства, компаративістики, медієвістики, міжкультурної комунікації, лінгводидактики в педагогічному коледжі, інноваційних освітніх методик і технологій, організації самостійної роботи студентів з рідної мови, розвитку творчих здібностей студентів, професійної спрямованості занять тощо.  

Щороку викладачі кафедри організовують проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «ФІЛОЛОГІЧНІ ГОРИЗОНТИ: науковий, лінгводидактичний, філософський, соціальний, національно-практичний вектори», Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна лінгводидактика в початковій школі: проблеми, пошуки, здобутки», Всеукраїнського науково-практичного семінару «Теорія та практика підготовки до ЗНО з української мови та літератури» (у співпраці з Уманським державним педагогічним університетом ім. П. Тичини).

Основні результати наукових пошуків викладачів кафедри втілюються в наукових публікаціях, з-поміж яких навчальні та методичні посібники, навчально-методичні рекомендації, статті та доповіді, опубліковані в періодичних наукових, методичних та фахових виданнях, а також у журналах, які зареєстровані в наукомометричних базах даних (Scopus, Web of Science).

Колектив кафедри забезпечує активну науково-дослідницьку роботу студентів філологічного факультету та відділень коледжу. Це керівництво курсовими та дипломними роботами з методики навчання української мови, методики навчання літератури, сучасної української літературної мови, історії української літератури, керівництво навчальною та технологічною практиками студентів, фольклорною та діалектологічною практикою, практикою з науково-педагогічних досліджень, пропедевтичною практикою філологічного факультету, рецензування та редагування наукових і методичних праць, організація студентських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів тощо.

При кафедрі української філології функціонує літературно-мистецька студія «Словоцвіт». Керує роботою студії Тетяна Яковенко. Драматичний гурток «Сузір’я Мельпомени». Керує роботою гуртка Тетяна Омелянчик. Гурток «Рідне слово». Керує роботою гуртка Валентина Галущенко. Предметний гурток «Кроки до ЗНО з української літератури». Керує роботою гуртка Тетяна Клочко. Гурток журналістського спрямування «Медіашкола #тижжурналіст». Керує роботою гуртка Аліна Сорочан. Предметний гурток «За крок до ЗНО». Керує роботою гуртка Юліана Белінська.

ЗВ’ЯЗКИ КАФЕДРИ З НАУКОВИМИ ЦЕНТРАМИ ТА ЗВО

Викладачі кафедри активно співпрацюють із КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», Вінницьким обласним будинком культури учителя, Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою імені К. А. Тімірязєва, Вінницькою центральною міською бібліотекою імені І. В. Бевза, Вінницькою обласною бібліотекою для дітей імені І. Я. Франка, Вінницьким літературно-меморіальним музеєм Михайла Коцюбинського; Національною спілкою письменників України, Національною спілкою журналістів України, низкою закладів вищої освіти України: Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського, Вінницьким медичним університетом імені М. І. Пирогова, Вінницьким національним аграрним університетом, Вінницьким інститутом Університету «Україна», Уманським державним педагогічним університетом імені П. Тичини, Волинським національним університетом імені Лесі Українки, Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова, Київським університетом імені Бориса Грінченка, Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника, Центром міжнародної освіти Національного авіаційного університету, Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією, Університетом Державної фіскальної служби України; Вінницьким технічним коледжем, Барським гуманітарно-педагогічним коледжем імені Михайла Грушевського, КВНЗ «Корсунь-Шевченківським педагогічним коледжем імені Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради», Чортківським гуманітарно-педагогічним коледжем, Луцьким педагогічним коледжем, Кременчуцьким педагогічним коледжем імені А. С. Макаренка.

СКРИПНИК НАДІЯ ІВАНІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

Стаж педагогічної роботи: 7 років.

Освіта: Закінчила філологічний факультет інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію «Вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури та українознавства» (2004 р.). З 2009 по 2013 рр. навчалася в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. 4 квітня 2014 р. захистила у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника кандидатську дисертацію на тему «Вербалізація концептів народної моралі в українському фольклорі».

Досвід професійної діяльності. З 2004 по 2008 рр. працювала на посаді секретаря-друкарки приймальної проректора з наукової роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. З 2008 по 2015 рр. – на посаді старшого лаборанта кафедри української мови інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

З вересня 2015 р. – викладач кафедри української філології Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу.

З 2017 року – виконує обов’язки уповноваженої особи Українського центру оцінювання якості освіти.

З 2017 р. по 2020 р. – виконувала обов’язки заступника декана філологічного факультету з виховної роботи.

З 2017 р. – вчений секретар ученої ради Коледжу.

З вересня 2017 року – завідувач кафедри української філології Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Забезпечує викладання методики навчання української мови; методики навчання української літератури; сучасної української літературної мови; культури мови; риторики; вступу до мовознавства, українського фольклору; українознавства; методики навчання української мови з каліграфією та літературним читанням, сучасної української мови з практикумом (заочна форма навчання); керує написанням курсових, дипломних робіт з методики навчання української мови, методики навчання української літератури, методист із різних видів педагогічної практики; фольклорної, діалектологічної практики; практики з науково-педагогічних досліджень; переддипломної практики.

Сфера наукових інтересів. Здійснення досліджень у сфері мовознавства, зокрема вивчення питань мовної картини світу українців через призму досліджень когнітивної лінгвістики, а також здійснення досліджень у царині лінгводидактики, зокрема вивчення питань із методики навчання української мови у закладі вищої освіти та формування комунікативно-мовленнєвої компетентності студентів. Автор 110 праць: 87 статей, із них – 31 у фахових виданнях, (1 у журналі, який індексується в наукометричній базі Scopus, 1 увиданні, що зареєстровано у міжнародній науковій базі Web of Science Core Collection), 42 – у ліцензованих виданнях, 14 – зарубіжних публікацій (Латвія, Молдова, Естонія, Польща, Румунія, Італія, Норвегія, Болгарія, Канада, Угорщина, Чехія). Також у науково-педагогічному доробку викладача – 18 навчально-методичних посібників та 5 колективних зарубіжних монографій.

Відзнаки й нагороди. Почесна грамота Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2017 р.), Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2017 р.), Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за підготовку переможця ІІІ етапу VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (2017 р.). Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2018 р.). Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за підсумками ІІІ етапу XIХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2019 р.).

Професійне кредо: Педагогу повинні бути притаманні якості, близькі до материнських. Як мати віддає своїм дітям все найкраще, так і педагог вкладає свою душу у вихованців. У цьому внутрішній зміст професії.

Життєве кредо: Важливо не те, як багато ми даємо, а як багато любові ми в це вкладаємо.


БАБІЙ АЛЛА ПАВЛІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Стаж педагогічної роботи: 23 роки.

Освіта: філологічний факультет (за спеціальністю «українська мова та література») Вінницького державного педагогічного інституту ім.  М. Островського (1991 р.); магістратура Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» (2009 р.).

Досвід професійної діяльності. Працювала учителем української мови та літератури Теплицької середньої школи № 1 (1991 – 1996 рр.). З грудня 1996 року – лаборант Вінницького педагогічного училища. З 2003 року – викладач циклової комісії викладачів української мови та літератури Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу, а тепер – кафедри української філології Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»

Забезпечує викладання української мови, української мови (за професійним спрямуванням), української літератури; методист з різних видів педагогічної практики.

Сфера наукових інтересів. Здійснення досліджень у сфері методики викладання української мови та літератури у педагогічному коледжі; орієнтація на вивчення та популяризацію кращих зразків української літератури та мистецтва. Автор понад 30-ти публікацій. Має багато методичних розробок, які є цінним навчально-практичним матеріалом на заняттях української мови та літератури («Практична спрямованість занять із розділу «Синтаксис простого речення» у курсі сучасної української мови з практикумом» (2012 р.); «Українська література періоду «розстріляного відродження» (2013 р.); «Драматургія і театр 20-х років ХХ століття. Творчість М. Г. Куліша» (2014 р.); «Українська поезія «празької школи» (2015 р.), «Улас Самчук. Екскурс у творчість» (2015 р.), «Вивчення художньо-біографічної прози. Роман З.Тулуб «В степу безкраїм за Уралом» (2016 р.), «Таємниці великої сцени» (2018 р.), «Синтаксис. Збірник вправ» (2019 р.), «Морфологія української мови (Практикум)» (2020 р.).

Відзнаки й нагороди. Почесна грамота Міністерства освіти і науки (2008 р.). Грамота Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2012 р., 2019 р.).  Подяка адміністрації і профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2013 р., 2018 р., 2019 р.). Грамота Департаменту освіти і науки (2018 р.).Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2018 р.), Почесна грамота Вінницької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України (2019 р.).

Професійне кредо: Працювати, отримуючи моральне задоволення та відчуваючи духовне зростання.

Життєве кредо: Бути активною, жити в гармонії з прекрасним, збагачуватися позитивом від оточуючого світу.


БЕРЕЖАНСЬКА ОЛЬГА ЮРІЇВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.

Стаж педагогічної роботи: 3 роки.

Освіта: 2013 р. – закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література» та здобула кваліфікацію філолога. Вчителя української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури.

2017 р. – закінчила Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» та здобула професійну кваліфікацію: викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Досвід професійної діяльності: з 2013 року – лаборант Коледжу, 

з 2019 року – викладач кафедри української філології. Забезпечує викладання сучасної української літературної мови з практикумом, української літератури.

Сфера професійних інтересів: Бережанська О. Ю. є укладачем навчального посібника для викладачів української філології та студентів коледжу «Практикум з української мови (за професійним спрямуванням)», автором статей: «Підготовка до написання власного висловлення у форматі ЗНО з української мови та літератури»; «Розвиток критичного мислення на заняттях з української мови та літератури як засіб підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (з власного досвіду)». Здійснює дослідження у сфері мовознавства та української літератури.

Відзнаки й нагороди: Нагороджена подякою адміністрації Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» за активну життєву позицію, сумлінну і плідну працю на освітянській ниві, креативність та ініціативність, за виховання студентської молоді в дусі патріотизму та любові до України (2019 р.)

Професійне кредо: «Якщо вчитель поєднує в собі любов до справи і до учня, він – досконалий учитель» (Л. Толстой).

«Бути вимогливою не тільки до учнів, але й до себе. Не зупинятися на досягнутому і постійно вдосконалюватися».

Життєве кредо: «Людина віддзеркалюється у своїх вчинках. Завжди і всюди діяти гуманно, чесно і справедливо».


БЕЛІНСЬКА ЮЛІАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст

Стаж педагогічної роботи: 3 роки.

Освіта: закінчила Одеський національний політехнічний університет за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність» (2017 р.); філологічний факультет Одеського національного університету імені                           І. І. Мечникова, отримавши кваліфікацію філолога, викладача закладу вищої освіти (українська мова та література, зарубіжна література), перекладача з української та російської мов (2018 р.).

З 2020 року навчається в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського і працює над дисертацією «Національна концептосфера та ідіостилістика прози Володимира Яворівського».

Досвід професійної діяльності. З 2019 року – викладач кафедри української філології. Забезпечує викладання української мови, української мови (за професійним спрямуванням), сучасної української мови з практикумом, української літератури. 

Сфера наукових інтересів. Напрямки діяльності відповідають обраному фаху. Бере участь у науково-практичних та науково-теоретичних конференціях, що проводяться у нашому закладі та за його межами.   Працює над  першим розділом дисертаційного дослідження.

Публікації:

1. Белінська Ю. Електронний документообіг в органах державної влади (на прикладі Одеської обласної державної адміністрації). Людина в інформаційному просторі. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Кременчук: ПП Щербатих, 2016. С. 156-158.

2. Белінська Ю. Особливості психологічного здоров’я працівників екстремальних професій. Теорія і практика сучасної психології: збірник наукових праць. 2018. Вип. 4. С.196-199.

3. Белінська Ю., Сікорська В., Мєзенцева  А. Фразеологія у діловому мовленні. Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття: зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 8-9 вересня 2016 року. Полтава: Сімон, 2016. С. 269-274.

4. Белінська Ю. Феномен сучасної української жіночої прози. Сучасна філологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 26-27 червня 2020 року. Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2020. С. 7-9.

Професійне кредо: «І тільки в праці життя і краса» (В. Сосюра).

Життєве кредо: «Віддай людині крихітку себе. За це душа наповнюється світлом» (Ліна Костенко).


ВАСИЛЕВИЧ ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Стаж педагогічної роботи: 20 років.

Освіта: закінчила Вінницьке педагогічне училище за спеціальністю «Дошкільне виховання» (1997 р.), здобула кваліфікацію вихователя дошкільного заходу; філологічний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» (2002 р.), здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури; магістратуру Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського за спеціальністю «Українська мова та література» (2011 р.), здобула кваліфікацію викладача української філології.

Досвід професійної діяльності. З вересня 2002 року працює викладачем української та дитячої літератури Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж». Забезпечує викладання української літератури, дитячої літератури з основами культури і техніки мовлення; методист з різних видів педагогічної практики.

Сфера наукових інтересів. Розвиток творчих здібностей у студентів на заняттях дитячої та української літератури.

Відзнаки й нагороди. Почесна грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2009 р.). Подяка адміністрації Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2013 р., 2018 р.).

Професійне кредо: «Віддай людині крихітку себе, за це душа наповнюється світлом» (Л. Костенко).

Публікації: Автор понад 30-ти публікацій, із них: 2019 р.Укладач посібника «Шедеври світової класики у літературі для дітей» ( у співавторстві з В. Г. Галущенко);2020 р. Укладач посібника (лекції) «Усна народна творчість» (у співавторстві з В. Г. Галущенко);  2021 р. «Сучасні письменники дітям» (укладач у співавторстві зВ. Г. Галущенко). Посібник для викладачів і студентів.

Життєве кредо: «Потрібно до людей ставитися так, як ти хочеш, щоб вони ставилися до тебе».


ГАЛУЩЕНКО ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України.

Стаж педагогічної роботи: 47 років.

Освіта: закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Островського (1978 р.).

Досвід професійної діяльності. З 1971 року працювала медсестрою-вихователем дитячого садка, вихователем групи продовженого дня та вчителем початкових класів ЗОШ № 8 м. Вінниці, а з 1982 року – викладачем Вінницького педагогічного училища, тепер – Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж». 

Забезпечує викладання української та дитячої літератури, культури мовлення і практикуму з виразного читання; методист з різних видів педагогічної практики.

Сфера наукових інтересів. Професійна спрямованість на заняттях дитячої літератури. Тематика методичних розробок: «Уроки читання та позакласного читання за творами письменників та поетів», «Творчі завдання на заняттях дитячої літератури», «Літературні ігри та цікаві завдання з прислів’ями та приказками на заняттях в початкових класах», «Моральне виховання дітей засобами художньої літератури», «Розвиток морально-етичних здібностей дошкільників за творами В. О. Сухомлинського», «Робочий зошит з дитячої літератури» тощо. Є постійним дописувачем «Вісника науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу», остання стаття «Використання інтерактивних технологій на заняттях дитячої літератури».

           Автор понад 40 публікацій, із них: 2018 р. Збірка оповідань про Вінницю «Перлина Поділля − Вінниця» (укладач); 2019 р.Укладач посібника «Шедеври світової класики у літературі для дітей» ( у співавторстві з І. В. Василевич). 2020 р. Укладач посібника (лекції) «Усна народна творчість» (у співавторстві з І. В. Василевич); 2021 р. «Сучасні письменники дітям» (укладач у співавторстві з І. В. Василевич). Посібник для викладачів і студентів.

Статті 2017−2020 р. «Естетичні  можливості тропів у творчості Т. Г. Шевченка»; «Лінгвостилістика художнього тексту»» «Поняття стилю та жанру української  літературної мови»; «Еволюція художньої свідомості М. Коцюбинського. Психологічна новела  «Intermezzo»; Інноваційні підходи до вивчення дитячої літератури майбутніми вихователями в педколеджі».

Автор і ведуча щорічного конкурсу декламаторів «Бринить − співає наша мова, чарує, тішить і п’янить» Олександр Олесь.

Відзнаки й нагороди.  Почесна грамота Міністерства освіти і науки України Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (1992 р., 2001 р., 2006 р.). Грамота адміністрації та профспілкового комітету училища Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського (липень, 1998 р., 2003 р.). Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2003 р.). Нагрудний знак «Антон Макаренко» (2007 р.). Грамота адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2013 р.). Подяка адміністрації  Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2013 р., 2017 р., 2018 р.). Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2013 р.). Почесна грамота адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2016 р., 2018 р.).

Професійне кредо: «Серце віддаю дітям» (В. Сухомлинський).

Життєве кредо: «Виконати дві основні заповіді слова Божого: любити Бога всім своїм серцем і ближнього свого, як самого себе».


КЛАПКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст II категорії.

Стаж педагогічної роботи: 18 років.

Освіта: 1996 р. – закінчила філологічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського, здобула кваліфікацію: «Учитель російської мови і літератури, української мови і літератури».

Досвід професійної діяльності: 1996 р. – вчитель російської мови та літератури Копайгородської середньої школи; 1997–2002 рр. – викладач української мови та літератури Вінницького технікуму м’ясної та молочної промисловості; 2010 – 2013 рр. – викладач філологічних дисциплін Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені М. Грушевського; з 2018 р. – викладач кафедри української філології Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Сфера наукових інтересів.  Досліджує розділ мовознавства: «Лексика», сучасну українську літературу.

Професійне кредо: «Любити життя і цінувати кожну його хвилину, нести радість, у книгах – шукати істину, у людях – мудрість».

Життєве кредо: «Бути людиною у всьому і завжди». 


КЛОЧКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, магістр педагогічної освіти.

Стаж роботи: 15 років

Освіта: закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського, інститут філології й журналістики; спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти», кваліфікація – магістр педагогічної освіти, викладач української мови та літератури, вчитель зарубіжної літератури та українознавства (2005 р.) У 2008 році «Університет сучасних знань», спеціальність «Право», кваліфікація – бакалавр права. У теперішній  час здобуває ступінь магістра психології у Вінницькому соціально-економічному інституті Університету «Україна».

Досвід професійної діяльності: У 2001-2003 рр. – поєднувала навчання в педагогічному університеті із роботою в СЗОШ №26 м. Вінниці, де працювала на посаді керівника танцювального гуртка. У 2003-2006 рр.  працювала на посаді кореспондента тижневика « Вінницькі відомості». У 2006-2009 рр. – працювала в СЗОШ № 26 на посаді вчителя української мови та літератури. Протягом 2009 – 2011 рр. – працювала на посаді вчителя української мови та літератури в СЗОШ № 5 м. Вінниці. З вересня 2011 по липень  2019 року працювала на посаді викладача гуманітарних дисциплін у Вінницькому відділенні Ірпінського державного коледжу економіки та права. З вересня 2020 року працює викладачем кафедри української філології у КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж». У травні 2021 року на «Аукціоні педагогічних ідей», організованому методичним кабінетом КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», здобула перемогу та звання «Педагог-новатор 2021 року».

Сфера професійних інтересів: Здійснення досліджень у методиці викладання гуманітарних дисциплін; вдосконалення інноваційних методик навчання української мови та літератури; дослідження вікової психології та чинників впливу на самооцінку та рівень домагань здобувачів освіти.

Професійне кредо: «Учень – це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба запалити» (К. Ушинський).

Життєве кредо: «Мудрий цінує всіх, адже в кожному знаходить хороше» (Б. Моралес)


КОГУТЮК ОКСАНА ВАСИЛІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України.

Стаж педагогічної роботи: 39 років.

Освіта: закінчила Ворошиловградський педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Українська мова та література» (1983 р.) та Державний вищий навчальний «Університет менеджменту освіти» за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» (2011 р.).

Досвід професійної діяльності. З серпня 1983 року працює викладачем української мови, методики навчання української мови, української літератури Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу. Впродовж 13 років (з 1999 р.) очолювала циклову комісію викладачів української філології. З 1 вересня 2011 року призначена на посаду заступника директора з навчальної роботи.

Забезпечує викладання української мови, української мови (за професійним спрямуванням), практикуму з української мови (за професійним спрямуванням), сучасної української мови з практикумом; методист із різних видів педагогічної практики.

Сфера наукових інтересів. Підвищення грамотності студентів шляхом впровадження інноваційних освітніх методик. Саме тому у методичному доробку є такі методичні розробки, навчальні посібники та науково-методичні публікації: «Шляхи використання інноваційно-комунікаційних технологій у ході професійної підготовки майбутніх фахівців», «Робочий зошит з української мови», «Система вивчення студентами коледжу фразеології», «Інтелектуальні ігри на заняттях української мови», «Багатокомпонентне складне речення», «Документаця особового складу» тощо.

Відзнаки й нагороди. Нагрудний знак «Антон Макаренко» (2006 р.). Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2001 р., 2008 р., 2009 р., 2011 р., 2014 р., 2017 р.). Пам’ятна медаль «Чарівна сила України» (2012 р.). Почесна грамота Ради директорів ВНЗ І-ІІ р. а. Вінницької області (2014 р.).

Творче  кредо: Пошук досконалості в Любові, Красі та Дітях. Тільки з їх допомогою досягається результат.


ЛЯСКІВСЬКА АЛЛА СЕРГІЇВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.

Стаж педагогічної роботи: 5 років.

Освіта: У 2016 р. закінчила філологічний факультет Донецького національного університету імені Василя Стуса за спеціальністю «Українська мова і література» і здобула кваліфікацію магістра філології, викладача української мови і літератури.

Досвід професійної діяльності: З 2014 по 2015 рр. працювала на посаді секретаря-друкарки Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу, з 2016 року – секретар навчальної частини, з 2017 року – викладач кафедри української філології Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Забезпечує викладання української мови, української мови (за професійним спрямуванням).

Сфера наукових інтересів. Здійснення досліджень у сфері мовознавства.

Професійне кредо: «Не в кількості знань полягає освіта, а в повному розумінні й майстерному застосуванні в житті всього того, що знаєш».

Життєве кредо: «Щоб уникати помилок, треба набратися досвіду, щоб набратися досвіду, треба робити помилки».


МАЗУР ТЕРЕЗА АНДРІЇВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст II категорії

Стаж педагогічної роботи: 4 роки.

Освіта: 1999–2004 рр. – навчалася у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського в Інституті філології й журналістики на філологічному факультеті за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію «Вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури та українознавства».

2004–2010 рр. – навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова на факультеті української філології за спеціальністю 10.01.01. – «Українська література».

Досвід професійної діяльності: 2004 р. – вчитель зарубіжної літератури Сививківської середньої загальної школи І–ІІ ступенів, с. Сививківці, Липовецького р-ну, Вінницької обл. З 2009 р. – лаборант, а з 2014 р. – секретар-друкарка Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу. З 2020 р. – викладач української філології та зарубіжної літератури Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Сфера професійних інтересів: Працює над кандидатською дисертацією на тему: «Епістолярій Михайла Коцюбинського: жанрово-стильові модифікації». Здійснює дослідження у сфері онлайн-середовища як сучасного дидактичного інструменту навчання та виховання. Результатом роботи викладача є щорічні видання методичних розробок та наукових публікацій. Бере активну участь у підвищенні кваліфікації на тематичних конференціях, семінарах, вебінарах. З 2011 року щороку виконує обов’язки уповноваженої особи та є екзаменатором Українського центру оцінювання якості освіти. Автор понад 10-ти науково-методичних праць, серед них навчальні посібники «Мікротексти для підготовки до ЗНО з української мови», «Тренажер з української мови для підготовки до ЗНО (60 карток)» та ін. Виконує обов’язки куратора групи на філологічному факультеті.

Відзнаки та нагороди: Подяка Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» (2019 р.); Подяки за активну участь в організації та підготовці переможців Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок» з української мови та літератури (2018 р., 2019 р., 2020 р.).

Професійне кредо: «Працюй так, щоб дітям біля тебе було комфортно і затишно!».

Життєве кредо: «Потрібно бути людиною, незважаючи на всю жорстокість світу!».


НЕНЧИНСЬКА ЛЕСЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Кваліфікаційна категорія та педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, старший викладач, викладач-методист

Стаж педагогічної роботи: 17 років.

Освіта: 2010 – 2011 рр. – Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», м. Київ; педагогіка вищої школи; викладач ВНЗ. 2001 – 2004 рр.  – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;  вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури. 1997 – 2001 рр. – Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж; вчитель початкових класів, вчитель іноземної мови у початкових класах.

Досвід професійної діяльності. З липня 2001 року працювала лаборантом, а з вересня 2004 року – викладачем кафедри української філології Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу.

Забезпечує викладання української мови, методики навчання української мови, української мови (за професійним спрямуванням), української літератури; керує написанням курсових робіт з методики навчання української мови; методист із різних видів практики.

Сфера наукових інтересів. Здійснення досліджень у сфері інноваційних освітніх методик і технологій.  Автор понад 20-ти публікацій, із яких 4 методичних посібники.

Відзнаки й нагороди. Грамота Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2006 р.); Почесна грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2007 р.); Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2008 р.); Грамота Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2013 р.); Подяка адміністрації та первинної профспілкової організації працівників Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2014 р.); Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2016 р.).

Професійне кредо: Людина народжується не для того, щоб зникнути безвісною пилинкою. Людина народжується, щоб лишити по собі слід вічний (В. Сухомлинський).Життєве кредо: Письменник увічнюється у своїх творах, художник – у картинах, а справжній педагог – у думках та вчинках людей, яких він навчав.


ОМЕЛЯНЧИК ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА

Кваліфікаційна категорія та педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Стаж педагогічної роботи: 45 років.

Освіта: закінчила Корсунь-Шевченківське педагогічне училище (1977 р.), здобувши кваліфікацію вчителя початкових класів,  російське відділення філологічного факультету Вінницького державного педагогічного інституту, отримавши кваліфікацію «вчитель російської мови і літератури» (1986 р.), українське відділення філологічного факультету Вінницького державного педагогічного інституту, отримавши кваліфікацію «вчитель української мови та літератури» (1994 р.), Вінницький навчально-консультаційний центр Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету, здобувши кваліфікацію вихователя дітей дошкільного віку, організатора дошкільного виховання, соціального педагога в закладах освіти, викладача психолого-педагогічних і методичних дисциплін у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, правознавця в галузі освіти (2006 р.).

Досвід професійної діяльності. Працювала у школах Черкащини, Іллінецького та Немирівського районів Вінницької області до 1986 року. Була переведена, у зв’язку зі зміною місця проживання, на посаду викладача Вінницького педучилища. На перших порах роботи викладала етику і психологію сімейного життя, загальну психологію, основи світової художньої культури, російську мову та літературу, методику навчання російської мови. Будучи зарахованою на українське відділення Вінницького педуніверситету, стала викладати українську мову та літературу, методику навчання рідної мови.

       Забезпечує викладання української мови, методики навчання української мови, української мови (за професійним спрямуванням), української літератури; керує написанням курсових робіт з методики навчання української мови; методист із різних видів педагогічної практики.

Сфера наукових інтересів. Напрямки діяльності відповідають обраному фаху. Бере участь у науково-практичних та науково-теоретичних конференціях, що проводяться у нашому закладі та за його межами.   Засобами художнього слова періодично звертається до слухачів курсів у Вінницькій академії неперервної освіти, радіослухачів у передачах обласного радіомовлення у програмах: «Відверто», «Просвіта», «Поетична хвилинка», «Дивослово», «Квиток у щастя»; до телеглядачів у програмах: «Прокидаємось разом», «Будьмо знайомі», «Скарбниця Вінниччини», «Екватор дня», «Людина і час».

       Важливе місце у житті та роботі займає літературна творчість. У творчому доробку викладача поетичні збірки: «Під знаком Скорпіона»  (2007 р.), (вдруге перевидана з доповненням у 2012 р.), «Всім бідам на зло» (2008 р.), «Весняний листопад» (2010 р.), «Твоє ім’я хай оберегом буде» (2012 р.), «Осінні акварелі» (1012 р.), «З Ікаром у серці» (літературний редактор), (2012 р.), «Ваша величносте, Жінко…» (1913 р.), «Все починається з любові…» (2015 р.). З-під пера поетеси вийшло шість збірок віршів для дітей: «Для маленької Світланки і Марічки, і Даринки…» (2009 р.), «Казки, що світяться добром» (2010р.), «Ми живем в прекраснім світі…» (2011 р.), «На добраніч…» (2013 р.), «Твої гості» (2014 р.), «Дитинство, мультики, пісні, казки…» (2014 р.).

        Член Національної спілки журналістів України з 2016 року. Її матеріали на мистецьку та культурологічну тематику неодноразово друкувалися на сторінках обласних та республіканських періодичних видань. У 2014 році викладач започаткувала літературно-публіцистичний проект «Цей світ врятує не лише краса…», реалізовувати який Тетяна Григорівна  взялася публікаціями протягом трьох років у кожному номері обласної газети «Слово педагога» статей у формі інтерв’ю з випускниками нашого коледжу (педучилища) різних років під рубрикою «Учитель – професія вічна…». Усі газетні матеріали рубрики з деякими доповненнями увійшли до  книги «Поліфонія педагогічних  доль», виданої  2017 року. Наразі Омелянчик Т. Г. працює над завершенням другого блоку проєкту «Поліфонія лікарських доль». У рамках цього ж проєкту у травні 2017 року світ побачила книга «Народжені, щоб вчитися і вчити», в якій досвідчений педагог та талановитий журналіст познайомила читачів з керівниками різних рівнів КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» – рідного її серцю і відомого на всю Україну навчального закладу.

Відзнаки й нагороди. Почесна грамота Управління народної освіти Вінницького облвиконкому (1991 р.), Подяка адміністрації училища Вінницького державного педагогічного інституту (1997 р.), Почесна грамота Вінницької обласної державної адміністрації та обласної ради (2001 р., 2017 р.), Почесна грамота Міністерства освіти України (2001 р.), Почесна грамота Управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації (2002 р.), Почесна грамота адміністрації та профспілкового комітету училища Вінницького державного педагогічного інституту (2004 р.), Почесна грамота Міністерства освіти та науки України (2006 р.), Подяка адміністрації та художнього керівництва Вінницького академічного українського музично-драматичного театру ім. М. Садовського (2011 р., 2013 р. 2016 р.), Подяка адміністрації Вінницького літературно-меморіального музею М. М. Коцюбинського (2011 р., 2016 р.), Подяка адміністрації Вінницької обласної бібліотеки ім. І. Тімірязєва (2011 р., 2016 р.), Подяка Вінницької міської ради та її виконавчого комітету (2011 р.), Грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2013 р., 2015 р.), Подяка президії комітету Вінницької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки (2015 р.), Диплом переможця Всеукраїнського конкурсу «Освітній Оскар – 2015» у номінації «Учитель» (2015 р.), Диплом переможця творчого конкурсу «Журналіст року» секретаріату Вінницької обласної організації Національної спілки журналістів України (2016 р.), Почесна грамота адміністрації та профспілкового комітету   Вінницького гуманітарно- педагогічного коледжу (2017 р.), Похвальний лист Вінницької міської письменницької організації (2017 р.), Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації (2017 р.). Подяка   Вінницького державного педагогічного університету (2018 р.), Грамота Департаменту  освіти  і  науки  Вінницької  обласної  державної  адміністрації

(2018 р.).

Професійне кредо: Не нашкодити!

Життєве кредо:

Ну зупинюсь. І що із того буде?

То вже не я – поникла і безсила.

Комфорт і спокій переповнять груди,

Але чи буду я тоді щаслива?..


ПОХИЛЮК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

Кваліфікаційна категорія та педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

Стаж педагогічної роботи: 13 років.

Освіта: закінчила училище Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського  (2001 р.), отримала кваліфікацію вчителя початкових класів, керівника дитячого художнього (хорового) колективу; філологічний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література», здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури; магістратуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література», здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови та літератури; аспірантуру відділу загальнославістичної проблематики та східнослов’янських мов Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні Національної академії наук України, по завершенню якої захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 «Українська мова» на тему «ЕВФЕМІЗМИ В МОВІ УКРАЇНСЬКОЇ МІСТИЧНОЇ ПРОЗИ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ» (2015 р.).

Досвід професійної діяльності. З вересня 2008 року – викладач української мови та літератури Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу. З вересня 2011 року – голова циклової комісії викладачів української філології, з вересня 2015 року – завідувач кафедри української філології. 9 листопада 2017 року – на засіданні Вченої ради коледжу обрана на посаду декана філологічного факультету. Забезпечує викладання української мови, методики навчання української мови, української мови (за професійним спрямуванням), керує написанням курсових та дипломних (бакалаврських) робіт з методики навчання української мови та сучасної української літературної мови; методист з різних видів педагогічної практики; заступник голови державної екзаменаційної комісії для студентів спеціальності 014 «Середня освіта (українська мова та література)» та 014 «Середня освіта (англійська мова та література)». З 2019 р. – член Національної спілки журналістів України. З 2020 р. – експерт Національного агентства із забезпечення якостві вищої освіти з акредитації освітніх програм у закладах вищої освіти.

Сфера наукових інтересів.Здійснення досліджень у сфері словникового складу української мови, функціональних груп лексики української мови, лексики української мови зі стилістичного погляду, а також використання інтерактивних та мультимедійних технологій в освітньому процесі у вищій школі, формування медіакомпетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей тощо. Має близько 30 наукових публікацій.

Відзнаки й нагороди.Грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за підготовку переможця ІІ етапу XII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2011 р.). Грамота Ради директорів ВНЗ І-ІІ р. а. Вінницької області за зайняте ІІ місце в обласному конкурсі «Кращий викладач української мови (за професійним спрямуванням)» серед викладачів ВНЗ І-ІІ р. а. Вінницької області (2012 р.). Почесна грамота  Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2013 р.). Грамота Ради директорів ВНЗ І-ІІ р. а. Вінницької області за кращу роботу в номінації «Інформаційні технології в навчальному процесі» обласної виставки технічної творчості (2012 р.). Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за підсумками ІІІ етапу XIV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2014 р.). Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за підготовку переможця ІІІ етапу V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (2014 р.). Диплом переможця всеукраїнського конкурсу «Освітній Оскар – 2015» в номінації «Учитель». Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за підготовку переможця ІІІ етапу ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Подяка за підготовку учасника ІІ (регіонального) етапу VI Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів педагогічних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Західного регіону (2015 р.). Подяка за підготовку учасника ІІ етапу VI Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів педагогічних коледжів Західного регіону України (25 лютого 2016 р.). Почесна грамота Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької обласної ради (2016 р.). Почесна грамота адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2017 р.). Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2017 р.). Дипломант конкурсу «Краще оформлення вихідних відомостей видань відповідно до положень нормативних документів», проведеного в рамках Другої всеукраїнської конференції «Сучасні видавництва вищих навчальних закладів» (Одеса, 2017 р.). Грамота за перемогу у виставці технічної творчості викладачів та студентів технікумів і коледжів Вінницької області у 2017 році в номінації «Науково-методична робота». Подяка за якісну підготовку учасника ІІ етапу VIII Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів педагогічних коледжів Західного регіону України (21-23 лютого 2018 р.).

Професійне кредо: Вміння знаходити обдарованих та здібних дітей – талант, вміння їх вирощувати – мистецтво. Але найважливішим є любов до дитини!

Життєве кредо:       

Візьми промінь світла
І спрямуй його туди,
Де панує темрява…

Візьми усмішку

І подаруй її тому,

Хто так її потребує.

Візьми доброту

І яви її тому, хто сам

Не вміє віддавати.

Візьми віру
І віддай кожному,
Хто не має її.

Візьми любов   
і неси її всьому світові.


СОРОЧАН АЛІНА МИКОЛАЇВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст II категорії

Стаж роботи: 5 років.

Освіта: закінчила Інститут філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Українська мова і література» та здобула кваліфікацію «Філолог. Викладач української мови і літератури. Вчитель зарубіжної літератури» (2015 р.).

Досвід професійної діяльності. З 2015 по 2016 рр. працювала вчителем української мови і літератури у КЗ «Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів з дошкільним відділенням Вінницької міської ради».

З 2016 по 2017 рр. перебувала на посаді вихователя, вчителя дошкільної підготовки у Центрі розвитку особистості «Логос».

З 2017 по 2018 рр. працювала вчителем дошкільної підготовки в Центрі розвитку дитини «Мірелль».

З 2018 р. –  викладач кафедри української філології Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

З 2020 р. – заступник декана філологічного факультету з виховної роботи.

Забезпечує викладання української мови та літератури.

Сфера професійних інтересів. 

Написання кандидатської дисертації на тему «Евфемізми в дитячій перекладній літературі ХХІ ст. : семантика і стилістичні функції». 

Здійснення досліджень у сфері методики викладання навчальних дисциплін «Українська мова» та «Українська література», зокрема використання ІКТ та мобільних додатків підготовки до ЗНО.

Професійне кредо: Якби дорослі частіше згадували, якими вони були маленькими, а діти більше задумувалися, якими вони стануть дорослими, старість не поспішала б до людей, а мудрість не запізнювалася б (Лев Кассіль).

Життєве кредо: Мало знати – потрібно й використовувати. Мало бажати – потрібно й робити (Й. Гете).


ТУРЛЮК СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

Кваліфікаційна категорія та педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України.

Стаж педагогічної роботи: 23 роки.

Освіта: 1989 р. – Вінницьке педагогічне училище за спеціальністю «Вчитель початкових класів»; 1994 р. – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Російська мова та література»; 2000 р.  – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Українська мова і література та зарубіжна література»; 2011 р.  – Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

Досвід професійної діяльності. Працювала вчителем початкових класів Вінницької загальноосвітньої школи № 32, головою профкому студентів училища Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

З вересня 1999 року – викладач циклової комісії Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу, а тепер – кафедри української філології Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Забезпечує викладання української мови, методики навчання української мови, української мови (за професійним спрямуванням); керує написанням курсових робіт з методики навчання української мови; методист з різних видів педагогічної практики.

З 2007 року очолює  Відділення фінансово-економічної та інформаційної діяльності.

З 2021 року – заступник директора з виховної роботи.

Сфера наукових інтересів. Здійснення досліджень з питань  організації самостійної роботи студентів з рідної мови, формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів початкової школи. Автор понад 20-ти публікацій, із яких 10 навчально-методичних посібників.

Відзнаки й нагороди. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2008 р.). Почесна грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2012 р.). Грамота адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2012 р.). Грамота Ради директорів ВНЗ І-ІІ р. а. Вінницької області (2014 р.). Нагрудний знак «За заслуги» ІІ ступеня (2016 р.). Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації та обкому профспілки працівників освіти і науки (2017 р.). Почесна грамота Вінницької  обласної державної адміністрації та обласної ради (2020 р.). Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2020 р.)

Професійне кредо:
Посередній учитель викладає.
Хороший учитель пояснює.
Видатний учитель показує. 
Великий учитель надихає.
(Уільям Уорд).


ХОМІЦЬКА  ГАЛИНА  ВАСИЛІВНА

Кваліфікаційна категорія та педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.  Відмінник освіти України.

Стаж  педагогічної роботи:  35 років.

Освіта: 1979 р.− Немирівське  педагогічне училище (кваліфікація «вчитель початкових класів»); філологічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту (кваліфікація «вчитель української мови і літератури»).

Досвід професійної діяльності. Педагогічну діяльність розпочала  з посади вчителя початкових класів Олександрівської середньої школи Жмеринського району. Працювала  вихователем в дитячих установах с. Олександрівки та м. Вінниці. Після закінчення Вінницького педагогічного інституту стала викладати українську мову та літературу у Вінницькому педагогічному училищі.

Забезпечує викладання української мови та методики її навчання, сучасної української мови з практикумом, української мови (за професійним спрямуванням); керує написанням курсових робіт з методики навчання української мови; методист із різних видів педагогічної практики.

Сфера наукових інтересів. Бере участь у науково-практичних та науково-теоретичних конференціях, що проводяться в нашому коледжі та за його межами; працює над створенням науково-методичних посібників; досліджує проблеми теорії та методики вивчення української мови в початкових класах. Забезпечує тематичне  спрямування занять з сучасної української мови з практикумом, яке  ґрунтується на виборі актуальних тем сучасності.Тематика розроблених занять з української мови злободенна – «Людині потрібна людяність», «Дорога до храму», «З Україною в серці» (За творчістю Ліни Костенко), «Його величність – хліб», «Вчитель – коваль дитячих душ», «Від родини йде життя людини», «А вже осінь прийшла у мій сад…», «Стельмахове слово у дущі озветься» (За творчістю М.Стельмаха). За останніх 5 років  написано 34 наукових та науково-методичних статей, створено  10 методичних посібників та методичних розробок. На увагу заслуговують такі з них:

1. Особливості використання різних видів диктантів та творчих завдань при вивченні курсу сучасної української мови в педагогічному коледжі (2015 р.)

2. Зошит з друкованою основою для практичних занять з методики викладання української мови (2016 р.)

3. Формування у молодших школярів орфографічних умінь (2017 р.)

4. Труднощі вивчення синтаксису (2018 р.)

5. Вивчення теми «Фонетика» в курсі сучасної української мови з практикумом у педагогічному коледжі (2019 р.)

6. Методика літературної освіти молодших школярів (Конспекти лекцій для студентів спеціальності 013 «Початкова освіта») (2020 р.)

7. Методичні аспекти вивчення будови слова і словотвору (2021 р.)

Багато років поспіль виконує обов’язки куратора академгрупи.

Відзнаки  й  нагороди.  Знак «Відмінник освіти України» (2001 р.);  Знак «Антон Макаренко» (2011 р.); Знак «За заслуги» ІІІ ступеня (2014 р.); Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2006 р.)
Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної  державної  адміністрації (2013 р.).

Професійне  кредо:  Успішний учитель – це той, учні якого досягли в житті значно більше, ніж він сам.

Життєве  кредо: 

Помиляється – кожен,

Визнає помилки – мудрий,

Просить пробачення – сильний, Відновлює стосунки – люблячий.


ЯКОВЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Кваліфікаційна категорія та  педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, старший викладач, викладач-методист, член Національної спілки письменників України, заслужений працівник культури України.

Науковий ступінь та наукове звання: кандидат філологічних наук, доцент.

Стаж педагогічної роботи: 50 років., в т.ч. у вищій школі – 36 років.

Освіта: 1972–1977 рр. –  Вінницький державний педагогічний інститут імені Миколи Островського. Спеціальність: учитель російської мови та літератури. 1990–1995 рр. – Вінницький державний педагогічний інститут. Спеціальність: учитель української мови та літератури. 1983–1987рр. – аспірантура при Інституті літератури ім.Т. Г.Шевченка АН України.

Досвід професійної діяльності. З вересня 1971 р. працювала учителем Іванівської та Побірської восьмирічних шкіл Теплицького району Вінницької області, вихователем продовженого дня Теплицької восьмирічної школи. З 1983 р. – асистентом, старшим викладачем кафедри російської та зарубіжної літератури, доцентом кафедри світової літератури, доцентом кафедри української літератури  Інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені М. М. Коцюбинського. З вересня 2012 р. працює у Вінницькому обласному комунальному гуманітарно-педагогічному  коледжі, спершу керівником  керівник літературно-мистецької студії «Словоцвіт», згодом – викладачем кафедри української філології даного коледжу. Забезпечує викладання  дитячої літератури, теорії літератури, історії української літератури, літературного краєзнавства, науковий керівник курсових та дипломних робіт, методист із різних видів педагогічної практики.

Обиралася  депутатом Вінницької обласної ради V скликання, головою постійної комісії з питань освіти, культури та духовного відродження, членом Президії  Вінницької обласної ради п’ятого скликання. Є головою та однією з фундаторів Вінницької краєзнавчої літературно-мистецької організації «Велика рідня», якою зроблено чимало добрих справ, спрямованих на розвиток культури і духовності України.

Автор кількох десятків передмов до перших книг молодих авторів Поділля.

Член приймальної комісії Національної спілки письменників України з 1998 по 2012 рік. Понад десять років керувала обласною дитячою літературно-мистецькою студією «Мережка» при Вінницькому палаці дітей та юнацтва, з 1999 по 2012 рр. – літературно-мистецькою студією «Вітрила» при Вінницькому державному педагогічному університеті, з 2012 р. по 2019 р. – керівник літературно-мистецької студії «Автограф» Вінницького обласного Будинку культури вчителя, з 2012 р. по  даний час – керівник літературно-мистецького гуртка  «Словоцвіт» Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Сфера наукових інтересів. Дослідження у галузі історії української літератури, перекладознавства, компаративістики  та  медієвістики.

Авторка близько 100 наукових праць та методичних посібників в царині української та світової літератури, літературного краєзнавства, серед яких – Історія української літератури ХХ ст.: Навчально-методичний посібник для студентів ІV курсу заочної форми навчання Інституту філології й журналістики напряму підготовки «Філологія». (Українська мова та література). Вінниця, 2011. 112 с. Ум.др.арк. 6,98. Історія української літератури (Кінець ХХ – початок ХХІ ст.): Навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». (Напрям підготовки «Філологія. Українська мова і література»). Вінниця. 2011. 49 с. Ум.др.арк. 3,06. Історія української літератури (І половини ХХ ст.): Навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». (напрям підготовки «Філологія. Українська мова і література»).  Вінниця, 2011. 107 с. Ум.др.арк. 6,68. Літературне краєзнавство. Навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». (напрям підготовки: 6.020303 «Філологія. Українська мова і література»). Вінниця, 2012.  50 с. Ум.др.арк. 3,13. Основи наукових досліджень. Навчально-методичний посібник для студентів 3-го курсу напряму підготовки «Філологія. Українська мова і література».  Вінниця, 2012. 27 с. Ум.др.арк. 1,68. Українська постмодерна поезія. Навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». (Спеціальність: «Українська мова і література»). Вінниця, 2012. 58 с. Ум.др.арк. 3,67. Давня українська література у дитячому читанні (Історія розвитку давньої української літератури для дітей).  Вінниця. Центр ДЗК. 2016. 96 с. Ум.др.арк. 5,6.

Досліджувала творчість Миколи Некрасова, Мацуо Басьо, Редьярда Кіплінга, Михайла Коцюбинського, Юрія Клена, Леоніда Мосендза, Михайла Стельмаха, Миколи Лукова та ін., а також – літературознавчі аспекти давньої української літератури та Святого Письма.

Авторка 20 збірок поезій, віршованих переспівів зі Святого Письма та книг для дітей.

Перекладає з білоруської мови. Авторка та упорядник колективної збірки поезій перекладів білоруських авторів (українською та білоруською мовами) «Для щастя земного» (2017).

Авторка книг лірики – «Совість» (1986), «Любов вам до лиця» (1987), «Щоденна Батьківщина» (1990), «Автопортрет з конваліями» (1992), «Передчуття трави» (1993), «Кольорова ніч» (1998), «Спокуса сповіді» (2001), «І золото сміху, і срібло сльози» (2006), «Живий вогонь» (2009), «Небесний сад» (2012),  «У глибині небес» (2020)   та переспівів зі Святого Письма – «Псалми Давидові» (2002), «Книга псалмів» у переспівах Тетяни Яковенко» (2003), «Пісня над піснями» в художньому переспіві Тетяни Яковенко» (2004), «Книга Екклезіястова» в художньому переспіві Тетяни Яковенко» (2005), «Книга пророка Даниїла» в художньому переспіві Тетяни Яковенко» (2008), «Осанна Господу, осанна» (Книга переспівів зі Святого Письма) (2013), а також – кількох віршованих казок для дітей – «Казка про бджілку Джулю» (2005), «Казка про мишку Бришку» (2005), «Спорт у звірів у пошані» (2005) та книг віршів для дітей «Подільське перевеслечко» (у співавторстві з Оленою Вітенко та Валентиною Сторожук), «Жниварик» (2012) у співавторстві з Оленою Вітенко.

Лауреат дванадцяти літературних премій, серед яких – обласні – ім. М. Трублаїні (1978), «Кришталева вишня» (2001), всеукраїнські – ім. Михайла Коцюбинського (2002), «Благовіст» (2003), ім. Євгена Гуцала (2004), ім. Івана Огієнка (2008), ім. Михайла Стельмаха (2008), ім. Марка Вовчка (2008), ім. Павла Тичини (2010), ім. Анатолія Бортняка (2010) та міжнародна – ім. Івана Кошелівця (2008).

Відзнаки й нагороди. Лист-подяка Міністерства освіти України (1992 р.); Подяка Вінницького земляцтва у Києві (2006 р.); Почесні грамоти  Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької обласної ради ( 2001 р., 2004 р., 2006 р., 2007 р.); Почесні грамоти Вінницького державного педагогічного університету (2003 р., 2004 р.); Подяка адміністрації Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2014 р., 2018 р.). Почесна відзнака НСПУ (2004 р.);  Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (1992 р.); «Людина року» на Вінниччині у 2010 р. в номінації «Митець»; Благословенна грамота та нагрудний знак «За заслуги перед Пом

існою Українською Православною Церквою та побожним народом» (2020 р.). Кавалер ордена княгині Ольги ІІІ ступеня (2013 р.); Заслужений працівник культури України (2004 р.).

Професійне кредо: Найбільша радість для вчителя, коли похвалять його учня (Шарлотта Бронте).

Життєве кредо: Роби те, до чого народжений, будь справедпивим і миролюбним громадянином, i досить iз тебе (Григорій Сковорода)


ЛУЦЬ ВІКТОРІЯ ОЛЕКСІЇВНА

Посада: офісний службовець (друкування) кафедри української філології.

Стаж роботи: 1 рік

Освіта: Вересень 2014 р. – червень 2018 р., Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж, кваліфікація вчителя початкових класів, організатора позакласної виховної роботи в школі за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст», спеціальність «Початкова освіта». Вересень 2018 р. – червень 2020 р., Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», кваліфікація вчителя української мови та літератури за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», спеціальність «Учитель української філології». Вересень 2020 р.-грудень 2021 р., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,  кваліфікація вчителя української мови та літератури (літературний редактор)  за освітнім ступенем «Магістр».

Життєве кредо: «Любити життя і цінувати кожну його хвилину. Нести радість. У книгах шукати істину, у людях – мудрість»


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 014 . СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА) ПЕРШОГО БАКАЛАВРСЬКОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2023-2024 Н.Р.

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІНОЗЕМНА МОВА”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПЕДАГОГІКА”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПСИХОЛОГІЯ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СТИЛІСТИКА І КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ФІЛОСОФІЯ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНІ ЗАСОБИ НАВЧАНЯ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІНГВОДИДАКТИКА”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СТАРОСЛОВ’ЯНСЬКА МОВА”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОРФОГРАФІЧНО-ПУНКТУАЦІЙНИЙ ПРАКТИКУМ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРИЧНА ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ДІАЛЕКТОЛОГІЯ В КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ВСТУП ДО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ДИТЯЧА ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ”

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ТА ШКІЛЬНА ГІГІЄНА”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “НАУКОВИЙ ПОШУК ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ НУШ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЛІТЕРАТУРНЕ РЕДАГУВАННЯ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПАМ’ЯТЬ І ПОКОЛІННЯ В ЛІТЕРАТУРІ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “РИТОРИКА В СИСТЕМІ ШКІЛЬНОЇ МОВНОЇ ОСВІТИ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕОРІЯ ЖАНРІВ І СТИЛІВ”

РОБОЧА ПРОГРАМА ВИБІРКОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “УКРАЇНОЗНАВСТВО”

РОБОЧА ПРОГРАМА ВИБІРКОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПОЛІТОЛОГІЯ”

РОБОЧА ПРОГРАМА ВИБІРКОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ”

РОБОЧА ПРОГРАМА ВИБІРКОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЛІТЕРАТУРНЕ КРАЄЗНАВСТВО В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ”

РОБОЧА ПРОГРАМА ВИБІРКОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІНКЛЮЗИВНА ПЕДАГОГІКА”

РОБОЧА ПРОГРАМА ВИБІРКОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ДИТЯЧА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ”

РОБОЧА ПРОГРАМА ВИБІРКОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ”

ПРОГРАМИ ДЕРЖАВНИХ ІСПИТІВ

РОБОЧА ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ ОКП36 Історія української літератури

РОБОЧА ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ ОКП36 “Методика навчання української мови, методика навчання української літератури”

РОБОЧА ПРОГРАМА ОКП 36 КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ «Сучасна українська літературна мова»


Анкета для роботодавця

Аналіз якості навчання та викладання за ОПП 014 Середня освіта (Українська мова і література)

Аналіз ОПП 014 Середня освіта (Українська мова і література) науково-педагогічними працівниками

Опитування студентів щодо якості надання освітніх послуг за освітньо-професійною програмою 014 Середня освіта (Українська мова і література)

Анкета для пропозицій до ОПП (014 Середня освіта бакалавр 2024)

Анкета “Академічна доброчесність”

Анкета для випускників

Анкетування “Оцінка якості підготовки, організації та проведення практик за освітньо-професійною програмою 014 Середня освіта (Українська мова та література)”

Анкета “Адаптація здобувачів освіти І курсу до навчання у Комунальному закладі вищої освіти “Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж”

Результати анкетування

Підсумки анкетування для роботодавця

Підсумки анкетування “Академічна доброчесність”

Підсумки анкетування “Аналіз ОПП 014 Середня освіта (Українська мова і література) науково-педагогічними працівниками”

Підсумки анкетування “Оцінка якості підготовки, організації та проведення практик за освітньо-професійною програмою 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)”

Підсумки анкетування “Анкета для пропозицій до ОПП (014 Середня освіта бакалавр 2024)”

Підсумки анкетування “Адаптація здобувачів освіти І курсу до навчання у Комунальному закладі вищої освіти “Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж”

Підсумки анкетування “Аналіз якості навчання та викладання за ОПП 014 Середня освіта (Українська мова і література)”

Підсумки анкетування “Анкета для випускників”ГРАФІКИ ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ

ГРАФІК ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ 2022 Р.

ГРАФІК ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ 2023 Р.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

РЕЦЕНЗІЇ НА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ ТА ДИПЛОМНИХ РОБІТ; ДЕКів

ЗОВНІШНЯ РЕЦЕНЗІЯ НА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ (РЕЦЕНЗЕНТ НАТАЛЯ ПАВЛИКІВСЬКА)

ВНУТРІШНЯ РЕЦЕНЗІЯ НА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ (РЕЦЕНЗЕНТ ЮЛІЯ ЛЕБЕДЬ)

ЗОВНІШНЯ РЕЦЕНЗІЯ НА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ (РЕЦЕНЗЕНТ ОЛЬГА ПАВЛУШЕНКО)

ВНУТРІШНЯ РЕЦЕНЗІЯ НА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ (РЕЦЕНЗЕНТ ОЛЕНА МАРЦЕНЮК)

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

2021-2022 Н. Р

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ПЕДАГОГІКИ

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ПСИХОЛОГІЇ

2022-2023 Н. Р

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ПЕДАГОГІКИ

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ПСИХОЛОГІЇ

2023-2024 Н. Р

31-УМ(б)

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ПЕДАГОГІКИ

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ПСИХОЛОГІЇ

41-УМ(б)

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

2024-2025 Н. Р

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З “МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА ОПС ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З “МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА СВО БАКАЛАВР

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА))

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ “СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА” ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА))

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА))

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ “СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА” ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА))

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

2022-2023 Н. Р

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ З СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

2023-2024 Н. Р

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ З З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2023-2024 Н.Р.

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ( ДОДАТОК Б)

МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ( ДОДАТОК В)

МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ(ПРН) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ (ДОДАТОК Г)

РЕЦЕНЗІЇ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

РЕЦЕНЗІЯ НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ 014.01. СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА) ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ (РЕЦЕНЗЕНТ: ОЛЬГА КУЩ)

РЕЦЕНЗІЯ НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ 014.01. СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА) ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ (РЕЦЕНЗЕНТ: СВІТЛАНА СІЧКАР)

РЕЦЕНЗІЯ НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ 014.01. СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА) ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ (РЕЦЕНЗЕНТИ: ГАЛИНА РОЗТОРГУЄВА, НАТАЛІЯ КУДИНА)

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ 014.01. СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА) ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ (РЕЦЕНЗЕНТ: ЯНА ЛИСЕНКО)


Угода № 1 про спільну діяльність Департамент освіти

УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ ТА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ МІЖ СУМСЬКИМ ДЕРЖАВНИМ ПЕДАГОГІЧНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ІМЕНІ А.С. МАКАРЕНКА ТА КЗВО “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

УГОДА ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖ УМАНСЬКИМ ДЕРЖАВНИМ ПЕДАГОГІЧНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ІМЕНІ А.С. МАКАРЕНКА ТА КЗВО “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ МІЖ КЗ “ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ №11” ТА КЗВО “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ МІЖ КЗВО “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ” ТА ТОВ “ПРИВАТНИЙ ЛІЦЕЙ “ВІЛЛА СКУЛЛ ФЕМЕЛІ””

ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ КЗВО “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ” ТА КЗ “ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ” ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ КЗВО “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ” ТА ДОНЕЦЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА

ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ КЗВО “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ” ТА КЗ “ВІННИЦЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА” ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ КЗВО “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ” ТА ІНСТИТУТОМ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ КЗВО “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ” ТА МІЖНАРОДНИМ ЄВРОПЕЙСЬКИМ УНІВЕРСИТЕТОМ

ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ КЗВО “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ” ТА НАЦІОНАЛЬНИМ АВІАЦІЙНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ

ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ КЗВО “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ” ТА КЗВО “ЛУЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ” ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ КЗВО “ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ” ТА ВІННИЦЬКИМ ЦЕНТРОМ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ