КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Філологічний факультет має потужний кадровий потенціал, який забезпечує якісну підготовку висококваліфікованих учителів-філологів для освітньої галузі України. Серед викладачів факультету доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, члени Національної спілки письменників України, члени Національної спілки журналістів України, досвідчені викладачі-методисти.

Усі викладачі філологічного факультету, які забезпечують фахову підготовку здобувачів вищої освіти, мають відповідну науково-педагогічну спеціалізацію, достатній досвід роботи у закладах вищої освіти та пройшли відповідне підвищення кваліфікації.

Професорсько-викладацький склад факультету постійно підвищує свою кваліфікацію згідно з відповідними планами кафедр у провідних наукових та навчальних закладах України та за кордоном шляхом стажування, обміну досвідом роботи, участі в науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах, форумах, круглих столах, публікації результатів науково-педагогічних досліджень на сторінках вітчизняних та зарубіжних фахових видань тощо.

Разом з досвідченими спеціалістами працюють також молоді, перспективні викладачі-випускники провідних закладів вищої освіти України, які підвищують свій науковий і фаховий рівень у найкращих університетах нашої країни та за кордоном, навчаються в аспірантурах та докторантурах.

Викладачі філологічного факультету активно займаються роботою із захисту кандидатських та докторських дисертацій. Так, у 2016 році Федорцова О. Г. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Формування культурологічної компетентності майбутніх інженерів енергетиків у процесі вивчення гуманітарних дисциплін», 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. У 2017 році Бойко В. В. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за темою «Етнічний та національний дискурси творчості Івана Чендея», 10.01.01 – українська література. У 2018 році захистили кандидатські дисертації Бузенко І. Л. – кандидат педагогічних наук, «Формування еколого-валеологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної підготовки у педагогічних коледжах», 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, Лисак І. С. – кандидат філософських

наук, «Проблема ненасилля у контексті модернізації сучасного українського суспільства», 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Кандидат філологічних наук Войцехівська Н. К. у 2015 році закінчила докторантуру при відділі загальнославістичної проблематики та східнослов’янських мов Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні Національної академії наук України за спеціальністю 10.01.02 «Українська мова». Тема дослідження: «Конфліктний дискурс в українській художній літературі: структурний, семантичний, комунікативний і лінгвокогнітивний аспекти».

Викладачі філологічного факультету Вітюк В. В., Похилюк О. М., Омелянчик Т. Г. є авторами навчальних посібників з грифом МОН України.

Для студентів та викладачів філологічного факультету систематично виходить друком колективний збірник авторських творів «Камертон філолога» (упорядники: канд. філол. наук О. М. Похилюк та канд. філол. наук, доцент Т. В. Яковенко) та збірник матеріалів практики з науково-педагогічних досліджень «Інтеграція теоретичної та практичної підготовки майбутнього вчителя української мови і літератури» (упорядники: канд. філол. наук Н. І. Скрипник та канд. філол. наук В. В. Бойко).
Видання власного сертифікованого «Вісника науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу» дає можливість залучити студентську молодь закладу та науковців закладів освіти України до наукової роботи з погляду вимог сучасності. Викладачі філологічного факультету є активними дописувачами в галузі лінгводидактики, мовознавства, літературознавства, краєзнавства тощо.